Rannóga

Architects Department

Tá Roinn na nAiltirí freagrach as Seirbhísí Ailtireachta a chur ar fáil do Chomhairle Contae Fhine Gall. Cuirimid seirbhísí ailtireachta agus dearaidh uirbigh, seirbhísí bainistíochta tionscadal agus costais, chomh maith le seirbhísí caomhantais ar fáil. Inár ról mar chleachtas dearaidh, glacaimid páirt ghníomhach maidir le caighdeáin ailtireachta laistigh den timpeallacht thógtha a chur chun cinn.

Address

Fingal County Council,
Main St,
Swords,
Co. Dublin

Opening Hours

Monday - Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 4:30 pm

Rogerstown Park aerial

Tá an Rannóg Comhshaoil freagrach as aire a thabhairt do shaibhreas nádúrtha Fhine Gall, lena n-áirítear líonadh talún, athchúrsáil, forfheidhmiú bruscair, glantachán sráide, reiligí, truailliú agus cáilíocht an aeir, feasacht agus oideachas comhshaoil, agus as cur le hinbhuanaitheacht fuinnimh agus gníomhaíocht maidir le hathrú aeráide.

Address

Environment Section.
County Hall,
Swords,
Co Dublin.

Opening Hours

Monday - Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 4:30 pm

Housing

Cuireann an Rannóg Tithíochta cóiríocht ar fáil dóibh siúd is mó atá i ngátar trí thithíocht shóisialta agus an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta a chur ar fáil, trí réadmhaoin agus scéimeanna tithíochta sóisialta a bhainistiú, agus trí stoc tithíochta sóisialta a mhéadú trí thionscadail tógála, tionscadail cheannaigh agus tionscadail léasaithe a chur i gcrích.

Address

Civic Offices,
Blanchardstown,
Co Dublin

or County Hall,
Swords,
Co Dublin.

Opening Hours

Swords:
Monday to Thursday 9am - 1pm and 2pm - 4pm
Friday 9am - 4pm

Blanchardstown:
Monday to Thursday 9:30am - 4:30pm
Friday 9:30am - 4:00pm

Donabate Distributor Road

Oibríonn an Rannóg Pleanáil agus Foirgnimh chun forbairt dhearfach agus inbhuanaithe ár n-acmhainní, ár mbonneagair agus ár bhfoirgneamh a chinntiú trí Phlean Forbartha an Chontae a chur chun feidhme, trí chinntí a dhéanamh i ndáil le ceadanna pleanála, agus trí mhonatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh leis an dlí pleanála agus ceadanna pleanála.

Address

County Hall,
Main Street,
Swords,
Co Dublin

or
Civic Offices,
Grove Road,
Blanchardstown,
Dublin 15.

Opening Hours

Monday to Friday: 9.30am to 4.30pm

Fingal Libraries

Ligeann Rannóg na Leabharlann don phobal rochtain a fháil ar leabhair, ábhair ilmheán, imeachtaí cultúrtha agus teicneolaíocht trí na 10 mbrainse leabharlainne, na 4 leabharlann taistil agus an Rannóg Staidéar Áitiúil agus Cartlainne atá i bhFine Gall.

Address

Fingal Libraries,
County Hall,
Swords,
Co Dublin.

Opening Hours

Library opening hours vary. Visit Fingal Libraries section to find out more.

Swords Main Street

Tá freagracht ar an Rannóg Oibríochtaí maidir le cothabháil fhisiceach agus feabhsú a dhéanamh ar bhonneagar, fóntais agus ceantair áitiúla.

Address

Operations Department,
Grove Road,
Blanchardstown,
Dublin 15.

Opening Hours

Monday - Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 4:30 pm

Business and Economy

Déantar timpeallacht tráchtála agus forbairt Fhine Gall a chothabháil, a fhorbairt agus a chur chun cinn go réamhghníomhach. I measc na ngnéithe tábhachtacha san fheachtas seo, tá an Oifig Fiontair Áitiúil agus Saincheantar Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath.

Address

Economic Development Services,
Fingal County Council,
County Hall,
Swords
Co. Dublin

Opening Hours

Monday - Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 4:30 pm

County Hall

Déanann an Rannóg Airgeadais buiséid agus ráitis a ullmhú, rátaí tráchtála agus cáin maoine áitiúil a bhailiú, maoiniú agus airgeadas laethúil agus caipitil a rialú, agus Oifig an Airgid a oibriú.

Address

Finance Department,
County Hall,
Swords,
Co Dublin.

Opening Hours

Monday - Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 4:30 pm

beach-donabate-low-tide

Tá Fine Gall freagrach as 5,000 acra de spásanna oscailte, páirceanna réigiúnacha agus saoráidí spóirt, agus 13 thrá a chothabháil, a chosaint agus a rialáil ionas go mbainfidh cónaitheoirí agus cuairteoirí araon taitneamh agus leas astu.

Contact Details
Address

Parks Division,
County Hall,
Swords,
Co Dublin:

Opening Hours

Monday - Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 4:30 pm

Community Hero Image Corduff

Déanann an Rannóg Pobail & Spóirt a dícheall chun ár bpobail a thacú agus a chur chun cinn ar bhealaí éagsúla. Oibríonn an tOifigeach Forbartha Pobail chun tús áite a thabhairt do dhaoine agus do phobail. Cabhraíonn an Oifig le daoine agus grúpaí áitiúla tionscadail a chur i gcrích a dhéanann leas don phobal ar fad, agus bíonn sí i dteagmháil le gníomhaireachtaí reachtúla áitiúla i ndáil le seirbhísí ar fud na tíre agus tionscadail tacaíochta. Déanann an Oifig Spóirt cláir, grúpaí agus deiseanna a fhorbairt, a thacú agus a chur chun cinn le haghaidh gníomhaíochtaí agus foirne lúthchleasaíochta agus spóirt i bhFine Gall.

Address

Civic Offices,
Grove Road,
Blanchardstown,
Dublin 15.

Opening Hours

Monday - Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 4:30 pm

Water hero

Ghlac Uisce Éireann (UÉ) freagracht as seirbhísí uisce poiblí a oibriú, lena n-áirítear uisce a chóireáil agus a sholáthar agus seirbhísí fuíolluisce (séarach bréan) a chur ar fáil do thithe agus do ghnólachtaí ón 1 Eanáir 2014. Leanann Údaráis Áitiúla de sheirbhísí uisce a chur ar fáil thar ceann UÉ i gcomhréir le Comhaontú Seirbhíse 12 bhliain, prótacail chomhaontaithe agus Plean Seirbhíse Bliantúil mionsonraithe a dhéanann gníomhaíochtaí oibríochtúla agus buiséid a nascadh.

Address

Civic Offices,
Grove Road,
Blanchardstown,
Co Dublin/

Opening Hours

Monday - Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 4:30 pm

County Hall

Tugann an rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha agus Rialachas tacaíocht do na feidhmeanna daonlathacha agus tugann sí tacaíocht chorparáideach agus pleanáil straitéiseach don eagraíocht. I measc na réimsí freagrachta tá Seirbhísí Corparáideacha, rannóg um Sheirbhísí do Shaoránaigh, Bainistíocht agus Cothabháil Saoráidí, rannóg Seirbhísí Maoine, Aonad Iniúchta Inmheánaigh, agus an Oifig Chumarsáide

Address

County Hall,
Main Street,
Swords,
Co Dublin.

Opening Hours

Monday - Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 4:30 pm

Aircraft Noise Competent Authority

Fingal County Council has been designated as the Competent Authority for the purposes of aircraft noise regulation at Dublin Airport by the Aircraft Noise (Dublin Airport) Regulation Act 2019. 

Address

County Hall,
Swords,
Co Dublin.

Opening Hours

Monday - Thursday: 9am - 5pm
Friday: 9am - 4:30 pm