Pleanáil

Aighneacht Fógra Tosach Feidhme Oibreacha Foirgníochta 

 Rialú Tógála

Tabhair faoi deara go bhfuil feidhm de réir na Rialachán um Rialú Tógála (Leasú) (I.R. 9) de 2014 ón 1 Márta 2014 ag nósanna imeachta nua um Fhógraí Tosaithe. D’fhéadfadh go mba ghá doiciméid bhreise a sheoladh isteach leis an bhFógra Tosaithe comhlánaithe; agus ba chóir iad sin a chomhlánú ar líne ar an  gCóras Bainistíochta um Rialú Tógála .

 De réir na Rialachán um Rialú Tógála tá dualgas ort Fógra Tosaithe  a chur isteach nó Foirm Iarratais i gcomhair Fhógra 7 Lá le Dearbhú Reachtúil 7 Lá sula dtosaítear an fhorbairt.

Ní mór don Údarás um Rialú Tógála Fógra Tosaithe a fháil tráth nach lú ná 14 lá agus nach mó ná 28 lá sular mian leat tosú ar an obair. 

Tá Fógra Tosaithe ábhartha i ngach cás, cé is moite de chás ina dteastaíonn Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán agus nár tugadh ceann go fóill.  Sa chás sin is í an fhoirm cheart is cóir a úsáid ná Fógra 7 Lá.

 

Ceanglais maidir le Fógraí Tosaithe a Chomhlánú

Tá Fógraí Tosaithe de dhíth i gcomhair na nithe seo a leanas:

 • Foirgneamh a thógáil
 • Athrú ábhartha ar fhoirgneamh
 • Síneadh le foirgneamh
 • Athrú ábhartha ar úsáid foirgnimh
 • Oibreacha i ndáil le hathrú ábhartha (gan mion-oibreacha san áireamh) ar shiopa, ar oifig nó ar fhoirgneamh tionsclaíoch i gcás nach bhfuil gá le Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán

Ní theastaíonn Fógra Tosaithe maidir leo seo a leanas:

 • Oibreacha nó athrú úsáide nach dteastaíonn cead pleanála, ná Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán uathu

 Tabhair faoi deara go bhfuil feidhm de réir na Rialachán um Rialú Tógála (Leasú) (I.R. 9) de 2014 ón 1 Márta 2014 ag nósanna imeachta nua um Fhógraí Tosaithe.

Beidh gá le doiciméid bhreise a sheoladh isteach leis an bhFógra Tosaithe comhlánaithe maidir le;

(a) dearadh agus tógáil áit chónaithe nua, 
(b) síneadh le háit chónaithe ina bhfuil achar iomlán urláir níos mó ná 40 méadar cearnach,
(c) oibreacha lena bhfuil feidhm ag Cuid III I.R. Uimh. 496 de 1997 arna leasú-.

agus ba chóir iad a chomhlánú ar líne ar an  gCóras Náisiúnta Bainistíochta um Rialú Tógála.

I gcás na n-oibreacha eile ar fad nach bhfuil áirithe leo sin thuas níl gá ach leis an bhFógra Tosaithe comhlánaithe amháin a bheidh sínithe agus curtha isteach nó comhdaithe go leictreonach ar an gCóras Náisiúnta Bainistíochta um Rialú Tógála.

 

Fógra Tosaithe a Chur Isteach

I gcás oibreacha óna dteastaíonn doiciméid bhreise ní mór d’úinéir na n-oibreacha cóip chomhlánaithe den fhógra tosaithe a shíniú agus iad seo a leanas (tagair d’alt 9, I.R. Uimh. 9 de 2014) a bheith ag gabháil leo;

 1. Líníochtaí maidir le Leagan Amach Ginearálta
 2. Sceideal de dhoiciméid deartha mar atá á n-ullmhú faoi láthair nó atá le hullmhú
 3. Measúnú ar líne tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Tógála ar an gcur chuige beartaithe maidir le comhlíonadh cheanglais na Rialachán Tógála 1997 go dtí 2014;
 4. An réamhphlean cigireachta
 5. Deimhniú Comhlíontachta (Dearadh)
 6. Fógraí Sannacháin maidir leis an Tógálaí a dhéanfaidh na hoibreacha agus an Deimhnitheoir Sannta a dhéanfaidh cigireacht ar na hoibreacha agus a dheimhneoidh iad, agus
 7. Deimhnithe Comhlíontachta arna síniú ag an Tógálaí agus ag an Deimhnitheoir Sannta a gheallann a róil a chur i gcrích de réir cheanglais na Rialachán Tógála.
 8. Ní mór go mbeadh an táille cheart ag gabháil leis.  Mar aon leis an bhfógra, na doiciméid a ghabhann leis agus an táille chuí ní mór duit fianaise a chur isteach maidir leo seo a leanas, más infheidhme:

Ba cheart na hUimhreacha Tagartha seo a leanas a thabhairt.

Deonú Deiridh Cead Pleanála

 

Maidir leo sin thuas, tabhair ar aird:

 1. Ní mór don Dearthóir agus don Deimhnitheoir Sannta a bheith ina  (h)Innealtóir Cairte, nó ina (h)Ailtire Cláraithe  nó ina  S(h)uirbhéir Cláraithe
 2. Ní mór do Thógálaí Inniúil an obair a chur i gcrích
 3. Ní mór go mbeadh sonraí i do chuid líníochtaí faoin gcaoi a gcomhlíonfaidh d’Fhoirgneamh na Rialacháin Thógála – is iondúil nach líníochtaí maidir le comhlíonadh an rialaithe tógála a bhíonn i líníochtaí a chuirtear isteach i gcomhair cead pleanála.
 4. Ní mór an fógra tosaithe agus na doiciméid a ghabhann leis a chomhdú go leictreonach tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Tógála.  Má chuirtear fógraí agus doiciméid isteach i bhfoirm scríofa, socróidh an t-údarás um rialú tógála go ndéanfar iad a scanadh agus a uaslódáil agus beidh táille riaracháin i gceist leis sin agus féadfar na spriocdhátaí reachtúla maidir le fógraí den sórt sin a chur siar seacht lá ar a mhéid.

(Tabhair faoi deara: Bíonn feidhm i gcónaí le ceaduithe reachtúla maidir le sábháilteacht ó dhóiteán agus rochtain do dhaoine faoi mhíchumas nuair is ábhartha agus ní bhíonn tionchar ag na hathruithe thuas orthu.)

 Seiceáil na  Rialacháin um Rialú Tógála (Leasú), 2014 (I.R. Uimh. 9)  agus an Cód Cleachtais chun cigireacht a dhéanamh ar obair thógála agus í a dheimhniú , chun tuilleadh eolais a fháil.

 

Táille maidir le Fógra Tosaithe

€30 maidir le gach foirgneamh má chuirtear an t-iarratas comhlánaithe isteach ar líne
Is é an táille uasta le haghaidh Fógra Tosaithe ná €3,800 (ní bhíonn táillí riaracháin san áireamh sa táille uasta).
N.B.  Táillí Breise Riaracháin maidir le Doiciméid a chuirtear isteach ar pháipéir 

Muirir Riaracháin um Rialú Tógála 2014 

 

Fógra Reachtúil Seacht Lá a Chur Isteach

Ní mór go bhfaighfí Fógra 7 Lá anseo seacht lá ar a laghad sula dtosaíonn an obair agus ní mór Dearbhú Reachtúil 7 Lá sínithe agus fianaithe a bheith ag gabháil leis. Mar aon leis an bhfógra, leis dearbhú agus leis an táille chuí ní mór duit iad seo a leanas a chur isteach:-

Iarratas ar Dheimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán 

 

Táille ar Fhógra 7 Lá

€250 nó €5.80 in aghaidh an mhéadair chearnaigh d’achar urláir atá á sholáthar, cibé acu is mó, i gcás oibreacha a bhaineann le:

Foirgneamh a thógáil nó síneadh a chur leis

(i) athrú ábhartha ar an taobh istigh d’fhoirgneamh
(ii) athrú ábhartha ar dhromchlaí seachtracha foirgnimh (táille sheasta €250)
(iii) meascán de (i) agus (ii) thuas
foirgneamh a ndearnadh athrú ábhartha ar a úsáid

Mar sin féin, i gcás oibreacha nó foirgnimh ina bhfuil úsáid talmhaíochta i gceist leis is é €130.00 nó €1.60 in aghaidh an mhéadair chearnaigh sa bhreis ar 300 méadar cearnach díobh seo a leanas an táille:

(i) an t-achar urláir comhlán atá á sholáthar nó 
(ii) achar urláir ábhartha
mar is cuí, cibé acu is mó. 

 

Ag Amharc ar Fhógraí Tosaithe agus ar Fhógraí 7 Lá

Is féidir an Clár a fheiceáil ag an nasc seo a leanas. Glaoigh orainn ar 01 8905542 nó seol ríomhphost chuig  [email protected]  chun tuilleadh eolais a fháil.

 

Tabhair cuairt orainn ag an gCuntar Pleanála:

Halla an Chontae, an Phríomhshráid, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
UAIREANTA OSCAILTE: Luan go hAoine: 9.30am go dtí 4.30pm