Folúntais Reatha agus Torthaí

Cén fáth a bheith ag obair le Comhairle Contae Fhine Gall?

Freastlaíonn Comhairle Contae Fhine Gall ar limistéar 452 ciliméadar cearnach lastuaidh de Chathair Bhaile Átha Cliath, a chuimsíonn pobail tuaithe, uirbeacha agus fo-uirbeacha agus ina bhfuil roinnt príomhghnéithe bonneagair náisiúnta agus réigiúnach, lena n-áirítear Aerfort Bhaile Átha Cliath agus an Campas Náisiúnta Spóirt.

Tá daonra borrach de 296,214 i bhFine Gall arb ionann é, de réir fhigiúirí Dhaonáireamh 2016, agus méadú 8.1% ón gcomhaireamh deiridh. Tá an mheánaois is ísle againn in Éirinn chomh maith agus tá sí ar cheann de na contaetha is éagsúla ó thaobh eitneachta agus cultúir de.

Tá an Chomhairle freagrach as forbairt shóisialta, eacnamaíoch, bhonneagair agus chultúrtha chontae Fhine Gall. Cuirimid raon leathan seirbhísí ar fáil dár saoránaigh lena n-áirítear saoráidí pobail agus fóillíochta, tithíocht, pleanáil, seirbhísí comhshaoil, cothabháil, uisce, bealaí iompair, agus tacaíocht ghnó gan ach roinnt a lua.

Is údarás áitiúil dinimiciúil, réamhghníomhach sinn, ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin atá romhainn agus ag teacht ar bhealaí nua chun a chinntiú gurb í Fine Gall an rogha áit in Éirinn le cónaí, cuairt a thabhairt uirthi agus gnó a dhéanamh ann.

Trí dhul i mbun oibre le Comhairle Contae Fhine Gall beidh an deis agat taithí a fháil i gcroílár an rialtais áitiúil agus fíordhifríocht a dhéanamh dár gcontae. Is cuma cén ról atá agat, beidh páirt ríthábhachtach agat chun an uaillmhian sin a bhaint amach mar bhall d’fhoireann tiomanta de bheagnach 1,500 duine.

Más mian leat difríocht dhearfach a dhéanamh don phobal is óige in Éirinn ba mhaith linn cloisteáil uait.

Breathnaigh le do thoil ar na físeáin thíos a léiríonn na róil éagsúla laistigh de Chomhairle Contae Fhine Gall.

Folúntais Reatha

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Contae Fhine Gall do na folúntais seo leanas: 

 

Post

Tuilleadh eolais

Dáta deiridh

Comhordaitheoir Cathrach Gníomhach Sealadach

Conradh ar Théarma Seasta 3 Bliana

https://careers.fingal.ie Dé hAoine 11, Samhain  2022

Oifigeach Foirne PPN

https://careers.fingal.ie Dé hAoine 11, Samhain  2022

Is Fostóir Comhdheiseanna í gComhairle Contae Fhine Gall.

Dícháileofar canbhasáil go huathoibríoch