Airgeadais

Cáin Mhaoine Áitiúil

Is cáin a íoctar ar luach an mhargaidh ar mhaoin chónaithe í an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMA). Tháinig an muirear a riarann agus a bhailíonn na Coimisinéirí Ioncaim, i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2013. Bhí íocaíocht leath-bhliana dlite in 2013, agus íocaíocht do bhliain iomlán dlite ó 2014 i leith.

FÓGRA MAIDIR LE BREITHNIÚ AR FHACHTÓIR COIGEARTAITHE ÁITIÚIL A SHOCRÚ DO 2023

(CÁIN MHAOINE ÁITIÚIL)

Tá foráil ar leith san Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012 (arna leasú), gur féidir le Comhaltaí Tofa d’údarás áitiúil rún foirmiúil a rith chun an ráta bunúsach den Cháin Mhaoine Áitiúil dá gceantar riaracháin a athrú de réir céatadán ar a dtugtar an Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil.

Ciallaíonn sin gur féidir le Comhairle Contae Fhine Gall ardú nó ísliú uasta 15% a chur ar an mbunráta Cánach Maoine Áitiúla sa Chontae nó é a fhágáil gan athrú.

Cuireadh próiseas comhairliúcháin phoiblí maidir le bhreithniú ar  Fhachtóir Coigeartaithe Áitiúil a shocrú do 2023 ar siúl idir 26 Iúil, 2022 agus 26 Lúnasa, 2022 agus cuireadh fáilte roimh aighneachtaí  ón bpobal.

Cruinneoidh an Chomhairle i Deireadh Fómhair 2022 chun breithniú a dhéanamh ar Fhachtóir Coigeartaithe Áitiúil a shocrú do 2023.  Ní mór do chomhaltaí cinneadh a dhéanamh cé acu an gcoinneofar an t-athrú a comhaontaíodh in 2021, an gcomhaontófar athrú eile, nó gan athrú ar bith a chur i bhfeidhm. Beidh na haighneachtaí a fuarthas mar chuid den phróiseas comhairliúcháin phoiblí curtha san áireamh ag na comhaltaí ag an gcruinniú seo.