alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Seirbhísí Corporáideach

27 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19: Cabhraigh linn cabhrú libh

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine sa Chontae sláintiúil agus folláin.

Caithfidh sibhse cabhrú linn, chun é seo a chinntiú.

Táimid ag iarraidh ar chónaitheoirí glaoch a chur ar ár nAonad Cúraim Custaiméirí ar 01 8905000 ROIMH chuairt a thabhairt ar ár n-oifigí poiblí.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar líne.

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie

 

Is féidir foirmeacha a leagan isteach sa bhosca speisialta atá i Halla an Chontae, i Sord agus san Oifig Chathartha, i mBaile Bhlainséir.

 

I láthair na huaire, tá áiteanna súgartha, músaeim, leabharlanna agus áiseanna cartlainne dúnta.

 

Is mór againn bhur gcomhoibriú i rith an ama seo.  

 

Seirbhísí teileafóin:

Tá roinnt seirbhísí á gcur ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall ar féidir déileáil leo ar an teileafón.

 

Chun íocaíocht a dhéanamh ar an teileafón:  fíneálacha páirceálacíosanna tithíochta, íocaíochtaí morgáiste.  Teil. 890 5309 agus 890 5154

 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nAonad Cúraim Custaiméirí trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Eolas faoi Chúrsaí Sláinte:

Lena chinntiú go bhfuil an t-eolas is déanaí agus is beaichte faoin gCoróinvíreas agat, féach ar shuíomh gréasáin FSS  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus

 

Bí sábháilte!

FingalVoices

Fine Gall Digiteach

Discover More

Is tionscnamh de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall é Fine Gall Digiteach. Is é an phríomhaidhm atá le Fine Gall Digiteach iarracht a dhéanamh a chinntiú gurb é Fine Gall an áit is rogha le daoine chun maireachtáil ann, a bheith ag obair ann, cuairt a thabhairt air, agus gnó a dhéanamh ann in Éirinn.  Tá Straitéis Dhigiteach á forbairt i gcomhar le páirtithe leasmhara pobail agus gnó chun tacú leis an bhfís seo.  Is ionad ilfhreastail é Fine Gall Digiteach do gach gné dhigiteach de shaol Fhine Gall, taispeánfar na tionscadail dhigiteacha atá ar bun i bhFine Gall, agus tabharfar léargas ar an dul chun cinn atá déanta maidir le Straitéis Fhine Gall Digiteach.

Fingal Digital Strategy 1

Straitéis Dhigiteach Fhine Gall

Tá Straitéis Dhigiteach d’Fhine Gall á hullmhú ag Comhairle Contae Fhine Gall, ina ndéanfar cur síos ar conas is féidir leis an teicneolaíocht cabhrú leis an gcaoi a gcaithimid ár saol, a ndéanaimid ár gcuid oibre agus gnó i bhFine Gall. Tá an Chomhairle ag iarraidh ar bhaill den phobal an méid ba mhaith leo a fheiceáil sa Straitéis a chur in iúl. 

Balbriggan Wifi launch

Wi-Fi Bhaile Brigín

Is é Baile Brigín an chéad suíomh ar an gcósta thiar chun Wi-Fi poiblí. 

Unheard Voices launch

Guthanna Nach gCloistear

Úsáid á baint ag Comhairle Contae Fhine Gall agus Comhairle Cathrach Chorcaí as teicneolaíocht chun éisteacht le guthanna nach raibh le cloisteáil roimhe seo nuair a bhí cinntí áitiúla á ndéanamh.

Fingal County Council has been shortlisted for four Ireland eGovernment Awards which recognise organisations that are pioneering changes and helping deliver better online services.

Comharthaíocht

Comharthaíocht le Route4U: Conas is féidir inrochtaineacht a fheabhsú áit ar bith in Éirinn? Níl ag teastáil ach 30 soicind agus fón cliste.

All Ireland Smart Cities Forum

Fóram Cathracha Cliste Uile-Éireann

Is cleachtas poiblí é an Fóram Cathracha Cliste Uile-Éireann atá dírithe ar fhorbairt cathracha i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann trí chur i bhfeidhm, agus cruthú luacha ginte ag cláir cathracha cliste.

Smart Dublin Group

Baile Átha Cliath Cliste

Is tionscnamh de chuid na gceithre údarás áitiúil i mBaile Átha Cliath é Baile Átha Cliath Cliste; Comhairle Contae Fhine Gall, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

All Rights Reserved © Fingal County Council