Oidhreacht agus Caomhnú

Is acmhainn luachmhar í an oidhreacht a chruthaíonn ómós áite agus a chuireann lenár bhfolláine. Tá sé ríthábhachtach freisin ar chúiseanna sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíocha.

Déanann an Oifig Oidhreachta ceiliúradh ar oidhreacht Fhine Gall; soláthraíonn sí comhairle agus faisnéis ar shaincheisteanna oidhreachta; forbraíonn sí beartais agus tosaíochtaí chun oidhreacht Fhine Gall a shainaithint, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú; bailíonn agus tiomsaíonn sí sonraí oidhreachta, agus cuireann sí chun cinn agus tacaíonn sí le feasacht agus oideachas oidhreachta ar fud an chontae.

Oibríonn an Oifig Oidhreachta le ranna eile laistigh de Chomhairle Contae Fhine Gall agus Fóram Oidhreachta Fhine Gall chun Plean Oidhreachta Fhine Gall 2018-2013 a chur i bhfeidhm.

Teagmháil: [email protected]  Teil. 01-890 5691

Is comhpháirtíocht é clár na n-oifigeach oidhreachta idir an Chomhairle Oidhreachta agus an tÚdarás Áitiúil. Íoslódáil faisnéis faoi Chlár na nOifigeach Oidhreachta anseo.

Blas Logo
Resident

Blas Oidhreacht Bhia Fhine Gall

Déanfaidh BLAS, tionscadal Oidhreachta Bhia Fhine Gall traidisiúin, dearcthaí, creidimh agus cleachtais a bhaineann le conas a tháirgimid agus a ithimid bia a fhiosrú, a thaifeadadh agus a roinnt agus cuirfidh sé traidisiúin bia éagsúla i láthair lucht féachana nua.

Heritage Week Irish
Resident

Seachtain na hOidhreachta 2023

Bí réidh le hoidhreacht shaibhir Fhine Gall a cheiliúradh le linn an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2023 ó 10ú-20ú Lúnasa. Tá raon leathan imeachtaí ar siúl i bhFine Gall lena n-áirítear siúlóidí, cainteanna, turais, taispeántais agus go leor eile.

FCC_PD_HERITAGE_PLAN_IRISH.jpg
Resident

Plean Oidhreachta Fhine Gall 2024-2030 - Suirbhé comhairliúcháin Réamh-Dhréachta

Tá tús curtha ag Fóram Oidhreachta Fhine Gall, éascaithe ag an Oifig Oidhreachta, Comhairle Contae Fhine Gall, le Plean Oidhreachta nua a ullmhú d'Fhine Gall agus ba mhaith le baill an Fhóraim do thuairimí maidir leis na tosaíochtaí nó gníomhaíochtaí ba cheart a áireamh sa phlean nua a chloisteáil.

St Catherine's Rush
Resident

Ciste na Séadchomharthaí Pobail

Bhunaigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Ciste na Séadchomharthaí Pobail den chéad uair Iúil, 2020, nuair a fógraíodh leithdháileadh €1.4 milliún do chaiteachas ar fheabhsúcháin ar shéadchomharthaí seandálaíochta. Mhéadaigh an maoiniú go díreach os cionn €4 mhilliún in 2021 agus go €6 mhilliún in 2022.

Heritage Network
Resident

Oidhreacht agus pobail

Oibríonn Oifig Oidhreachta Fhine Gall go réamhghníomhach chun tacú le pobail agus grúpaí oidhreachta tabhairt faoi thionscadail, imeachtaí agus tionscnaimh oidhreachta áitiúla.

Swords Castle Group
Resident

Seandálaíocht Phobai

Tá seandálaíocht faoi dhaoine san am atá caite, agus baineann an pobal faoi dhaoine sa lá atá inniu ann. Baineann seandálaíocht an Chomhphobail le daoine a nascadh lena n-am atá thart ar bhealach uathúil agus comhoibríoch.

Heritage screen update
Resident

Oidhreacht agus Turasóireacht

Is áit é Fine Gall ar a bhfuil daoine ag tabhairt aghaidhe le fada an lá. Ó aimsir na Lochlannach anall aithnítear go bhfuil a shaintréithe féin ag an áit. Go deimhin rinne an taistealaí Fynes Moryson cur síos ar Fhine Gall go luath sa seachtú haois déag mar ‘chríoch beag, seod na ríochta’. Díreach ó thuaidh de Bhaile Átha Cliath, tá cnoic bheaga dhroimneacha i bhFine Gall, agus cósta mór fairsing ina bhfuil oileán agus sruthanna, agus oidhreacht shaibhir talmhaíochta, seandálaíochta agus stairiúil.