Oidhreacht agus Caomhnú

Is acmhainn luachmhar í an oidhreacht a chruthaíonn ómós áite agus a chuireann lenár bhfolláine. Tá sé ríthábhachtach freisin ar chúiseanna sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíocha.

Déanann an Oifig Oidhreachta ceiliúradh ar oidhreacht Fhine Gall; soláthraíonn sí comhairle agus faisnéis ar shaincheisteanna oidhreachta; forbraíonn sí beartais agus tosaíochtaí chun oidhreacht Fhine Gall a shainaithint, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú; bailíonn agus tiomsaíonn sí sonraí oidhreachta, agus cuireann sí chun cinn agus tacaíonn sí le feasacht agus oideachas oidhreachta ar fud an chontae.

Oibríonn an Oifig Oidhreachta le ranna eile laistigh de Chomhairle Contae Fhine Gall agus Fóram Oidhreachta Fhine Gall chun Plean Oidhreachta Fhine Gall 2024-2030 a chur i bhfeidhm.

Teagmháil: [email protected]  Teil. 01-890 500

Is comhpháirtíocht é clár na n-oifigeach oidhreachta idir an Chomhairle Oidhreachta agus an tÚdarás Áitiúil. Íoslódáil faisnéis faoi Chlár na nOifigeach Oidhreachta anseo.

Image of cassette tapes in a box
Resident

Iniúchadh Fine Gall ar Thaifid na hOidhreachta Béal

Tá sé mar aidhm ag Iniúchadh Fhine Gall ar Bhailiúcháin na hOidhreachta Béil an chéad liosta cuimsitheach agus ar ardshonraí bailiúcháin na gcuimhní cinn, na staire béil agus an bhéaloidis i bhFine Gall nó thart ar Fhine Gall, arna mbailiú le blianta fada anuas, a chur ar fáil. Díreoidh sé ar leith ar dhoiciméadú a dhéanamh ar an méid arna thaifeadta ag leibhéil aonair phríobháideacha, ar an méid a bailíodh go réigiúnach agus go náisiúnta agus ar aitheantas a thabhairt d’obair mórán na mbailitheoirí siúd, a mbeadh an chuimhne seo caillte againn anois gan an méid a rinneadar ina leith. Áireoidh san aschur bunachar fadréimseach na sonraí, chomh maith le cur síos comhthéacsúil, stairiúil agus cultúrtha ar na bailiúcháin a naithneofar.

Legacies Logo Final-02.jpg
Resident

Oidhreachtaí Coimhlinte Fhine Gall 1914-1945

Is iomaí scéal a bhaineann le ré na coimhlinte i bhFine Gall idir 1914 agus 1945. Tá cuid acu ar eolas agus á gcomóradh go forleathan, seans go bhfuil scéalta eile nach bhfuil ar eolas ach i dteaghlaigh nó i bpobail áitiúla amháin. Is tionscnamh é Oidhreachtaí Coimhlinte Fhine Gall 1914-1945 a dhéanann iarracht na scéalta sin a ghabháil agus a roinnt.

Blas Logo
Resident

Blas Oidhreacht Bhia Fhine Gall

Déanfaidh BLAS, tionscadal Oidhreachta Bhia Fhine Gall traidisiúin, dearcthaí, creidimh agus cleachtais a bhaineann le conas a tháirgimid agus a ithimid bia a fhiosrú, a thaifeadadh agus a roinnt agus cuirfidh sé traidisiúin bia éagsúla i láthair lucht féachana nua.

Heritage Week Irish
Resident

Seachtain na hOidhreachta 2024

Bí réidh le hoidhreacht shaibhir Fhine Gall a cheiliúradh le linn an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta 2024 ó 17ú-25ú Lúnasa. Tugann téama na mbliana seo spreagadh duit na tradisiúin agus cleachtais, and eolas agus na scileanna a cuireadh ar aghaidh ó ghlúin amháin go dtí an chéad ghlúin eile a fhiosrú

Plean Oidhreachta Fhine Gall 2024-2030
Resident

Plean Oidhreachta Fhine Gall 2024-2030

Cheadaigh Fóram Oidhreachta Fhine Gall Plean Oidhreachta Fhine Gall 2024-2030 agus glacadh leis ag cruinniú na Comhairle Contae i mí na Nollag 2023. Is féidir an plean nua a fheiceáil anseo:

St Catherine's Rush
Resident

Ciste na Séadchomharthaí Pobail

Bhunaigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Ciste na Séadchomharthaí Pobail den chéad uair Iúil, 2020, nuair a fógraíodh leithdháileadh €1.4 milliún do chaiteachas ar fheabhsúcháin ar shéadchomharthaí seandálaíochta. Mhéadaigh an maoiniú go díreach os cionn €4 mhilliún in 2021 agus go €6 mhilliún in 2022.

Heritage Network
Resident

Oidhreacht agus pobail

Oibríonn Oifig Oidhreachta Fhine Gall go réamhghníomhach chun tacú le pobail agus grúpaí oidhreachta tabhairt faoi thionscadail, imeachtaí agus tionscnaimh oidhreachta áitiúla.

Swords Castle Group
Resident

Seandálaíocht Phobai

Tá seandálaíocht faoi dhaoine san am atá caite, agus baineann an pobal faoi dhaoine sa lá atá inniu ann. Baineann seandálaíocht an Chomhphobail le daoine a nascadh lena n-am atá thart ar bhealach uathúil agus comhoibríoch.

Heritage screen update
Resident

Oidhreacht agus Turasóireacht

Is áit é Fine Gall ar a bhfuil daoine ag tabhairt aghaidhe le fada an lá. Ó aimsir na Lochlannach anall aithnítear go bhfuil a shaintréithe féin ag an áit. Go deimhin rinne an taistealaí Fynes Moryson cur síos ar Fhine Gall go luath sa seachtú haois déag mar ‘chríoch beag, seod na ríochta’. Díreach ó thuaidh de Bhaile Átha Cliath, tá cnoic bheaga dhroimneacha i bhFine Gall, agus cósta mór fairsing ina bhfuil oileán agus sruthanna, agus oidhreacht shaibhir talmhaíochta, seandálaíochta agus stairiúil.