Skerries Mills

Seo é Fine Gall

Do Threoir maidir le cuairt a thabhairt ar, taitneamh a bhaint as, cónaí, oibriú agus infheistiú i bhFine Gall.

Discover More

Cén fáth gur cheart cónaí i bhFine Gall?

Is é Fine Gall an contae is tapúla atá ag fás in Éirinn; tháinig méadú beagnach faoi dhó ar ár ndaonra ó 1991 go 2016. 

Déanann éagsúlacht ár gcónaitheoirí agus ár dtírdhreacha, chomh maith céanna, sinn a idirdhealú.

Ceantar tuaithe, uirbeach agus bruachbhailteach é Fine Gall.

Tá pobail láidre bhunaithe ann a ngabhann a sinsir siar na céadta bliain, taobh le pobail atá ag teacht chun cinn atá ag tnúth le todhchaí spreagúil. 

Keep Well Community Resilience Campaign

Go dTé tú Slán

Tá sé mar aidhm ag an bhfeachtas “Go dTé tú Slán” taispéaint do dhaoine, idir óg agus aosta, conas is féidir linn aire a thabhairt dár sláinte fhisiciúil agus mheabhrach agus dár bhfolláine trí nósanna sláintiúla agus úsáideacha a chur isteach inar ngnáthamh laethúil agus seachtainiúil. Soláthróidh sé treoirlínte, eolas agus leideanna ar rudaí a chabhróidh linn bheith ar fónamh sna míonna atá romhainn

Fingal Community Sports Hubs
Resident

An Pobal agus Fóillíocht

Oibríonn Rannóg an Phobail, an Chultúir agus an Spóirt i gcomhar le grúpaí deonacha pobail, gníomhaireachtaí agus soláthraithe seirbhíse chun feabhas a chur ar chaighdeán na beatha do shaoránaigh Fhine Gall. Tacaímid le pobail trí shaoráidí pobail, 65 saoráid chaithimh aimsire agus spóirt, cláir oideachas, cláir ealaíon, scéimeanna cistithe deontais, seirbhísí tacaíochta agus comhairle a sholáthar.

Orange right
Resident

Na hEalaíona, an Cultúr agus Leabharlanna

Léirítear cineál éagsúil na cruthaitheachta agus an chultúir i bhFine Gall i dtraidisiúin an ama atá imithe thart a chruthaigh tírdhreach cultúrtha na linne seo. Léirítear an traidisiúnta cruthaitheach seo i bhfoirgnimh dhúchasacha agus san úsáid a bhaintear as scileanna traidisiúnta, ar nós tuíodóireachta. Beidh baint lárnach ag nuálaíocht agus cruthaitheacht le próiseas dearaidh Cheathrú Chultúrtha Shoird, a bheidh ina mol don chultúr agus an chruthaitheacht sa chontae

Portmarnock Beach
Resident

Áineas

Tá imeallbhord 88 ciliméadar i bhFine Gall a shíneann ó Chill Fhionntain go Baile Brigín. Tá trí inbhear cosanta, gnáthóga riasc goirt agus trí thrá mhóra dhéag ann. Déanann Abhainn na Life teorainn lenár n-imeall thiar theas. Soláthraímid réimse seirbhísí dár saoránaigh - saoráidí pobail agus fóillíochta, tithíocht, pleanáil, seirbhísí comhshaoil, cothabháil, uisce, bealaí iompair, agus tacaíocht gnó, i measc rudaí eile.

Orange right
Resident

Oidhreacht

Tá oidhreacht shaibhir i bhFine Gall agus tá forbairt tagtha ann ar roinnt sócmhainní móra sa chontae mar nithe is díol spéise do chuairteoirí, Caisleán Ard Giolláin, Teach Newbridge, Caisleán agus Gairdíní Mhullach Íde agus Muilte na Sceirí ina measc. Cuirfear fáilte roimh fhorbairt Cheathrú Chultúrtha Shoird agus cuirfidh sé lenár n-oidhreacht agus ár dtraidisiún saibhir sna healaíona agus sa chultúr. Thacaigh Comhairle Contae Fhine Gall leis seo chun Ionad Ealaíon Draíocht i mBaile Bhlainséir agus Ionad Cultúir Shéamais Ennis san Aill a bhunú. 

Community image

I do phobal

Discover More

Fine Gall a Fhiosrú de réir Ceantair