Oidhreacht Ar Líne agus Foilseacháin

Choimisiúnaigh Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Fhine Gall go leor staidéir oidhreachta atá ar fáil le híoslódáil anois. Tá cuid mhaith foilseachán ar fáil freisin sna leabharlanna áitiúla nó saor in aisce ón Oifig Oidhreachta. Tá naisc áisiúla chuig acmhainní agus institiúidí oidhreachta thíos.

Treoir um Chomharthaíocht Oidhreachta & Slí Oidhreachta

Tacaíonn Comhairle Contae Fhine Gall le tuiscint agus feasacht mhéadaitheach ar ár láithreáin seandálaíochta, stairiúla agus nádúrtha. Chun cabhrú leis seo, cuireann an Chomhairle treoir agus comhairle shoiléir ar fáil don phobal agus don pháirtithe leasmhara maidir leis an gcleachtas, nósanna imeachta agus na riachtanais is fearr maidir le comharthaíocht oidhreachta agus cosáin oidhreachta a fhorbairt i bhFine Gall.

Treoir Um Comhartaíocht Oidhreachta & Slí Oidhreachta 

Acmhainn Seandálaíochta Fhine Gall á Mheas

Sa staidéar seo a rinneadh in 2010 déantar iniúchadh ar na séadchomharthaí seandálaíochta a bhfuil eolas orthu agus ar na tochailtí seandálaíochta thar thréimhse forbartha forleithne ó 1999 go 2009.

Assessing Fingals Archaeological Resource

Foinsí Stairiúla Fhine Gall a Aimsiú – Treoir maidir le Foinsí Oidhreachta Tógtha le haghaidh Fhine Gall

Tugann an treoir seo eolas faoi na príomhfhoinsí stairiúla le haghaidh Fhine Gall, agus tá liosta ann de leabharlanna agus de stórtha inar féidir teacht ar leabhair agus ar léaráidí don chontae.

Discovering Historic Fingal-resource Guide

Staidéar Ailtireachta ar Chósta Fhine Gall

Anailís ar an oidhreacht thógtha feadh chósta fairsing Fhine Gall lena n-áirítear céanna, cuanta, ballaí mara agus tithe bád.

Fingal Coastal Architecture Study

 

Revisiting Fingals Monuments FMA 2013 

Communicating Fingals Archaeological Resource 

Managing Fingal County Councils Archaeological Resource 

Tionscadail Tréithrithe Tírdhreacha St

Ag baint leasa as foinsí stairiúla, as mapáil agus as GIS tá na sraitheanna úsáide talún thar imeacht aimsire tiomsaithe i bpictiúr iomlán den tírdhreach ársa agus nua-aimseartha. Is rud áisiúil é seo le haghaidh pleanáil straitéiseach, caomhnú agus taighde agus léiríonn na staidéir mar a fhorbraíonn ár dtimpeallacht de shíor

Balbriggan HLC Report

Balbriggan HLC Graphics

Swords HLC Text
Swords HLC Maps Part 1
Swords HLC Maps Part 2
Swords HLC Maps Part 3
Swords HLC Maps Part 4
Swords HLC Maps Part 5
Swords HLC Maps Part 6

 

Donabate Portrane HLC - Text
Donabate Portrane HLC - Maps Part 1
Donabate Portrane HLC - Maps Part 2
Donabate Portrane HLC - Maps Part 3
Donabate Portrane HLC - Maps Part 4 

Tionscadal na nDroichead Bóthair Stairiúil

Rinne éiceolaí, innealtóir caomhantais agus saineolaí ar an oidhreacht thógtha suirbhéireacht ar na 15 dhroichead thar an Ailbhine, Abhainn Bhaile Bachaille, Abhainn an Mhóinéir Leathain agus Abhainn an Bharda chomh maith leis an gCanáil Ríoga.

Historic Road Bridges Project Volume 1
Historic Road Bridges Project Volume 2 

Tionscadal Taighde ar Thúir Martello

In 2008 rinne Comhairle Contae Fhine Gall agus Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta, coimisiúnú ar Thionscadal Taighde ar Thúir Martello d’fhonn na doiciméid go léir atá ar eolas faoi Thúir Martello as Baile Brigín i gCo. Bhaile Átha Cliath go dtí Bré i gCo. Chill Mhantáin a bhailiú.

Martello Towers 2008

Measúnú Struchtúrach ar Shéadchomharthaí Seandálaíochta i bhFine Gall.

Tugadh faoin tionscadal chun anailís a dhéanamh ar shláine struchtúrach 15 shéadchomhartha, chun laigí struchtúracha a aithint ar mhaithe le moltaí a dhéanamh maidir le maolú agus deisiúcháin iomchuí agus chun a mholadh go dtabharfaí tosaíocht d’oibreacha a bhfuil práinn leo.

Structural Assessment of Archaeological Monuments in Fingal 

D’eisigh an tSeirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta treoracha agus bileoga áisiúla maidir lenár n-oidhreacht seandálaíochta.

Advice to the public on the use of metal dectectors
Earthern Bank and Broken Walls
Good Farming Practice & Archaeology
Irish Field Monuments 

Foilseacháin

Rinne Oifig Oidhreachta Fhine Gall coimisiúnú nó thacaigh sí le roinnt foilseacháin oidhreachta, agus tá siad ar fad le fáil i leabharlanna Fhine Gall. Tá cóipeanna de roinnt acu ar fáil in aisce ón Oifig Oidhreachta nó le híoslódáil thíos.

Axes Warriors  Windmills

Baker C (2009) Axes, Warriors & Windmills: Fionnachtana seandálaíochta le déanaí i dtuaisceart Fhine Gall
Ar fáil i Leabharlanna Fhine Gall

Axes, Warriors and Windmills

Discovering Historic Fingal

Bolton J (2010) Discovering Historic Fingal - Guide to Built Heritage Sources
Ar fáil i Leabharlanna Fhine Gall

Discovering Historic Fingal

Parkes M (2012) Islands Coast and Quarries: The Geological Heritage of Fingal
Ar fáil saor in aisce ó Oifig Oidhreachta Fhine Gall
Islands Coasts and Quarries 

 

Baker C (2010) The Antiquities of old Fingal
Ar fáil i Leabharlanna Fhine Gall

 

Bolton J., Carey T., Goodbody R & Clabby G (2012) The Martello Towers of Dublin. Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath, Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin & Fhine Gall
Ar fáil i Leabharlanna Fhine Gall