Airgeadais

Soláthar

Soláthar i gComhairle Contae Fhine Gall

Is féidir Soláthar Poiblí a shainiú mar éadáil, cibé faoi chonradh foirmiúil nó nach ea, ar oibreacha, soláthairtí agus seirbhísí ag comhlachtaí poiblí. 

 

D’fhéadfadh an ceannach de ghnáthsholáthairtí nó seirbhísí a bheith i gceist nó tairiscintí foirmiúla agus conarthaí a chur i bhfeidhm le haghaidh tionscadal mór bonneagair.

 

Tá Comhairle Contae Fhine Gall faoi cheangal ag Treoracha, Reachtaíocht agus Beartas Rialtais an Aontais Eorpaigh ina feidhm soláthair.

 

Socraíonn tairseacha Luach Conartha na nósanna imeachta áirithe a leantar.

 

Is féidir tuilleadh faisnéise agus tairseacha reatha a fháil ar shuíomh gréasáin soláthair phoiblí an Aontais Eorpaigh: http://simap.ted.europa.eu/ .

 

Le Treoracha an Aontais Eorpaigh, forchuirtear oibleagáidí dlíthiúla ar chomhlachtaí poiblí nósanna imeachta tairisceana oibiachtúla a úsáid.

 

Ní mór conarthaí le luachanna measta os cionn na dtairseach atá leagtha amach sna Treoracha a fhógairt in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (IOAE).

 

Tá feidhm ag Treoir 2014/24/AE maidir le nósanna imeachta soláthair comhlachtaí san earnáil phoiblí lena n-áirítear údaráis áitiúla.

 

De réir bheartas an Rialtais, caithfear gach conradh os cionn €25,000 (gan CBL a áireamh) le haghaidh soláthairtí agus seirbhísí agus os cionn € 50,000 (gan CBL a áireamh) le haghaidh oibreacha a fhógairt mar chuid de phróiseas foirmiúil tairisceana.

 

Is áis lárnach é an suíomh gréasáin náisiúnta um sholáthar poiblí www.etenders.gov.ie do gach údarás conarthach san earnáil phoiblí chun deiseanna soláthair a fhógairt lena n-áirítear iad siúd atá os cionn thairseacha an Aontais Eorpaigh.

 

Is oifig í an Oifig um Sholáthar Rialtais (OSR) laistigh den Roinn Caiteachais & Athchóirithe Poiblí. 

 

Cuireadh de chúram uirthi socruithe soláthair na hearnála poiblí le haghaidh soláthairtí agus seirbhísí comónta a lárú. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh chuig www.ogp.gov.ie

Is feidhm chineachta den chuid is mó é soláthar i gComhairle Contae Fhine Gall, áit a bhfuil ranna aonair freagrach as a chinntiú go gcomhlíontar a gcuid riachtanas foinsithe agus iad ag oibriú de réir an chleachtais soláthair is fearr agus na ceanglais ábhartha reachtaíochta, rialála agus beartais a chomhlíonadh.

 

Soláthraíonn an Láraonad Soláthair (CPU) faoi threoir an Oifigigh Soláthair acmhainn thiomnaithe intí don eagraíocht maidir le riachtanais Soláthair Phoiblí. Sanntar an fhreagracht fhoirmiúil as rialachas soláthair don Cheann Airgeadais.

 

Tá ról comhordaithe ag an Láraonad Soláthair maidir lena chinntiú go bhfuil fócas eagraíochtúil ar dhea-chleachtas i gceannach agus go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm chun luach ar airgead a bhaint amach agus chun ardchaighdeáin oscailteachta agus trédhearcachta a chinntiú agus a chinntiú go gcomhlíontar na treoirlínte agus an reachtaíocht ábhartha uile maidir le soláthar poiblí.

 

Ceanglaítear ar gach ball foirne nó gníomhaire thar a gceann atá ag tabhairt faoi ghníomhaíochtaí soláthair a chinntiú go ndéantar a gcuid gníomhaíochtaí ar bhealach a chomhlíonann na riachtanais Soláthair Phoiblí.

 

Is féidir leat ár mBeartas Soláthair a fheiceáil anseo: 

Beartas Soláthair Corparáideach  

Plean Soláthair Corparáideach 

 

Leagann Plean Soláthair Corparáideach Chomhairle Contae Fhine Gall 2016 – 2018 amach na cuspóirí straitéiseacha, eagraíochtúla agus oibríochta, atá riachtanach chun cur chuige níos dírithe ar luach ar airgead a bhaint amach maidir le soláthar.

Tá sraith ghníomhartha sa Phlean a chuirfear i bhfeidhm thar a shaolré i réimsí mar rialachas soláthair, próisis, pleanáil, monatóireacht, cumas eagrúcháin agus bainistíocht páirtithe leasmhara.

Is féidir leat féachaint ar ár bPlean Soláthair Corparáideach anseo: Plean Soláthair Corparáideach

 

 

Tá sé de cheangal ar gach fostaí a bhfuil baint acu le gníomhaíocht soláthair gníomhú de réir an Achta Rialtais Áitiúil 2001 agus an Chóid Iompair d’Fhostaithe.

 

Ceanglaítear ar bhaill d’fhoireann meastóireachta tairisceana Dearbhuithe Rúndachta agus Coimhlint Leasa a shíniú sula dtosaíonn an próiseas meastóireachta tairisceana.

Le nósanna imeachta soláthair na gComhairlí, éilítear go ndéantar monatóireacht ar gach conradh atá ann cheana chun feidhmíocht soláthraí agus a gcomhréireacht le sonraíocht na gceanglas agus aighneacht tairisceana a chinntiú.

 

Déantar athbhreithnithe feidhmíochta ar bhonn tréimhsiúil. 

Cliceáil anseo le do thoil le haghaidh liosta conarthaí arna ndámhachtain ag Comhairle Contae Fhine Gall le luach de níos mó ná €25,000: Conarthaí Bronnta

 

 

 Contact Us

For additional information in respect of procurement, please contact us:

Email:  procurem%65%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]