alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Seirbhísí Corporáideach

27 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19: Cabhraigh linn cabhrú libh

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine sa Chontae sláintiúil agus folláin.

Caithfidh sibhse cabhrú linn, chun é seo a chinntiú.

Táimid ag iarraidh ar chónaitheoirí glaoch a chur ar ár nAonad Cúraim Custaiméirí ar 01 8905000 ROIMH chuairt a thabhairt ar ár n-oifigí poiblí.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar líne.

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie

 

Is féidir foirmeacha a leagan isteach sa bhosca speisialta atá i Halla an Chontae, i Sord agus san Oifig Chathartha, i mBaile Bhlainséir.

 

I láthair na huaire, tá áiteanna súgartha, músaeim, leabharlanna agus áiseanna cartlainne dúnta.

 

Is mór againn bhur gcomhoibriú i rith an ama seo.  

 

Seirbhísí teileafóin:

Tá roinnt seirbhísí á gcur ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall ar féidir déileáil leo ar an teileafón.

 

Chun íocaíocht a dhéanamh ar an teileafón:  fíneálacha páirceálacíosanna tithíochta, íocaíochtaí morgáiste.  Teil. 890 5309 agus 890 5154

 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nAonad Cúraim Custaiméirí trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Eolas faoi Chúrsaí Sláinte:

Lena chinntiú go bhfuil an t-eolas is déanaí agus is beaichte faoin gCoróinvíreas agat, féach ar shuíomh gréasáin FSS  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus

 

Bí sábháilte!

Ard Giolláin

Seoid atá i gCaisleán agus Diméin Ard Giolláin atá i bhfolach ón saol.

Tá an réadmhaoin suite i bhfearann páirce álainn a fhéachann amach ar Mhuir Éireann agus tá radharc dochreidte ann ar na Beanna Boirche.

Chomh maith leis an gcaisleán, tá gairdín múrtha agus rósanna sa diméin agus cruthaíonn iad seo flúirse ordúil dhathanna.

Tá Caisleán agus Diméin Ard Giolláin i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath Thuaidh ar an imeallbhord ardaithe idir Baile Brigín agus na Sceirí, 32 ciliméadar lastuaidh de Chathair Bhaile Átha Cliath.

Tugtar go leor treoracha chuig an diméin ar na comharthaí bóthair ón M1.

Tá 194 acra sa pháirc de thalamh féaraigh fhairsing réchnocach atá breac le coillearnach agus gairdíní a fhéachann amach ar Mhuir Éireann agus tá radharc ann ar na Beanna Boirche lastuaidh den pháirc agus ar Reachrainn soir ó dheas ón bpáirc.

Tearmann atá in Ard Giolláin do go leor speiceas d’ainmhithe, mamaigh agus éin agus cuireann na limistéir faoi chrainn tearmann sábháilte ar fáil ón talamh thalmhaíochta mórthimpeall.

Díol fíor-álainn spéise do chuairteoirí é an diméin sa lá atá inniu ann atá cuirtear roinnt mhaith áiseanna ar fáil ann don phobal, turais sa chaisleán, imeachtaí amharclainne, tae beag, cóisirí do leanaí agus go leor leor eile ina measc!

 

Uaireanta Oscailte

Is éagsúil a bhíonn uaireanta oscailte i rith na bliana. Bíonn sé ar oscailt in Eanáir, Samhain agus Nollaig ó 9am go 5pm, agus bíonn sé ar oscailt i bhFeabhra agus Márta ó 9am go 6pm. Bíonn sé ar oscailt in Aibreán agus Meán Fómhair go dtí 8pm, agus bíonn sé ar oscailt ó Bhealtaine go Lúnasa go dtí 9pm. Bíonn an pháirc ar oscailt i nDeireadh Fómhair go dtí 7pm.

All Rights Reserved © Fingal County Council