alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Fóram Cathracha Cliste Uile-Éireann

Is cleachtas poiblí é an Fóram Cathracha Cliste Uile-Éireann atá dírithe ar fhorbairt cathracha i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann trí chur i bhfeidhm, agus cruthú luacha ginte ag cláir cathracha cliste.

All Ireland Smart Cities Forum

Páirteach san Fhóram tá oifigigh cathrach a bhfuil neart eolais agus saineolais acu ar chlár oibre cathrach cliste atá ag forbairt, agus ar na deiseanna a chruthaíonn sé seo d’fhás agus d’infheistíocht amach anseo.

Mar chuid den tionscnamh comhoibríoch seo, a bhfuil Ollscoil Mhá Nuad ag tacú leis, oibreoidh na cathracha atá páirteach ann chun tuairimí a roinnt, tacú le taighde comhoibríoch agus comhairle a chur ar pháirtithe leasmhara maidir le comhthosaíochtaí cathrach. Páirteach sa tionscnamh trasteorann seo tá ionadaithe ó na húdaráis áitiúla seo a leanas - Fine Gall, Corcaigh, Luimneach, Gaillimh, Port Láirge, Baile Átha Cliath Theas, Cathair Bhaile Átha Cliath, Béal Feirste, Dún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Doire, a dhéanfaidh iniúchadh ar dhúshláin choiteanna a bhaineann le beartais agus tionscadail cathracha cliste a chur chun feidhme.

Más spéis leat tuilleadh eolais faoin bhFóram Cathracha Cliste Uile-Éireann tabhair cuairt ar - http://smartcitiesireland.org/

 

All Rights Reserved © Fingal County Council