Seirbhísí Corporáideach

Buiséad Bliantúil

BUISÉAD BLIANTÚIL 2024

Buiséad Bliantúil 2024

Ghlac na comhaltaí tofa le Buiséad 2024 an 7 Samhain 2023 

O. Hunt

Ceann Airgeadais 

Maoinítear Buiséad Ioncaim na Comhairle tríd na foinsí seo a leanas:

  • Rátaí tráchtála
  • Cáin Mhaoine Áitiúil
  • Deontais Rialtais
  • Uisce Éireann
  • Ranníocaíochtaí pinsin
  • Cíos/Aisíocaíochtaí iasachta
  • Ioncaim ó earraí agus ó sheirbhísí

ach bliain bíonn dualgas dlíthiúil ar an gComhairle buiséad a réiteach agus a ghlacadh agus réamh-mheastacháin ioncaim is caiteachais don bhliain dár gcionn.   Réitíonn an Príomh-Fheidhmeannach na buiséid i gcomhairle leis an nGrúpa Beartais Chorparáidigh.  Ina dhiaidh sin féin, is é an ról atá ag do chuid Comhairleoirí áitiúla tofa ná an buiséad a ghlacadh, le leasuithe air nó gan leasuithe.   

Tá fráma ama reachtúil ann ar laistigh de a chaithfear an buiséad a ghlacadh.   Is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a chinneann é seo. Roinntear an buiséad ina 8 gcuid, mar a leanas: 

Roinn A  -  Tithíocht agus Tógáil
Roinn B  -  Iompar Bóthair agus Sábháilteacht 
Roinn C  -  Soláthar Uisce agus Séarachas 
Roinn D  -  Dreasachtaí Forbartha agus Rialuithe
Roinn E  -  Cosaint an Chomhshaoil
Roinn F  -  Caitheamh Aimsire agus Taitneamhacht
Roinn G  -  Talmhaíocht, Bia agus Mara 
Roinn H  -  Seirbhísí Éagsúla

Déantar tuilleadh briseadh síos ar na Ranna seo ina seirbhísí agus fo-sheirbhísí, rud is féidir a fheiceáil i leabhar an bhuiséid.‌