alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Seirbhísí Corporáideach

27 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19: Cabhraigh linn cabhrú libh

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine sa Chontae sláintiúil agus folláin.

Caithfidh sibhse cabhrú linn, chun é seo a chinntiú.

Táimid ag iarraidh ar chónaitheoirí glaoch a chur ar ár nAonad Cúraim Custaiméirí ar 01 8905000 ROIMH chuairt a thabhairt ar ár n-oifigí poiblí.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar líne.

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie

 

Is féidir foirmeacha a leagan isteach sa bhosca speisialta atá i Halla an Chontae, i Sord agus san Oifig Chathartha, i mBaile Bhlainséir.

 

I láthair na huaire, tá áiteanna súgartha, músaeim, leabharlanna agus áiseanna cartlainne dúnta.

 

Is mór againn bhur gcomhoibriú i rith an ama seo.  

 

Seirbhísí teileafóin:

Tá roinnt seirbhísí á gcur ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall ar féidir déileáil leo ar an teileafón.

 

Chun íocaíocht a dhéanamh ar an teileafón:  fíneálacha páirceálacíosanna tithíochta, íocaíochtaí morgáiste.  Teil. 890 5309 agus 890 5154

 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nAonad Cúraim Custaiméirí trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Eolas faoi Chúrsaí Sláinte:

Lena chinntiú go bhfuil an t-eolas is déanaí agus is beaichte faoin gCoróinvíreas agat, féach ar shuíomh gréasáin FSS  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus

 

Bí sábháilte!

Titiocht

Scéim Iasachta um Cheannach Tí

Scéimeanna Tithíochta

Is féidir le Ceannaitheoirí Céad Uaire tithe nua agus dara láimhe (agus féin-thógáil) iarratas a dhéanamh ar Theach Údarás Áitiúil

Iasacht Ceannaigh, suas go dtí €220,000 ar a mhéid thar téarma nach mbeidh níos mó ná 30 bliain, faoi réir téarmaí iasachta agus coinníollacha, agus a shásaíonn na critéir incháilitheachta seo a leanas:

1. Ceannaitheoirí Céad Uaire (is féidir eisceachtaí a dhéanamh e.g. d’iarratasóirí atá scartha go dlíthiúil nó a bhfuil colscaradh faighte acu)

2. Caithfidh ioncam iarratasóra aonair a bheith níos lú ná €50,000

3. Caithfidh ioncam comh-iarratasóirí comhcheangailte a bheith níos lú ná €75,000

4. Caithfidh an príomhshaothraí ar an bhfoirm iarratais a bheith i bhfostaíocht leanúnach ar feadh dhá bhliain ar a laghad (is féidir le féinfhostaíocht a bheith i gceist) agus caithfidh an dara iarratasóir a bheith i bhfostaíocht leanúnach ar feadh bliana ar a laghad. Is féidir eisceachtaí áirithe a chur san áireamh.

5. Idir 18 agus 70 bliain d’aois (i.e. caithfidh téarma na hiasachta a theacht chun críche faoin am a mbainfidh an t-iasachtaí 70 bliain d’aois amach).

6. Caithfidh iarratasóirí a chruthú gur lorg siad morgáiste ó dhá iasachtóir (bainc nó cumainn fhoirgníochta) agus go bhfuair siad diúltuithe nó tairiscintí maoine neamhleora ó gach ceann sula ndéanfaidh siad iarratas ar Iasacht um Cheannach Tí chuig Comhairle Contae Fhine Gall.

7. Cuirfidh Comhairle Contae Fhine Gall gach iarratasóir faoi agallamh sula gcuirfear an t-iarratas ar aghaidh chuig an nGníomhaireacht Tithíochta lena bhreithniú.

Is é €220,000 an t-iasacht is mó is féidir a íoc (faoi réir coinníollacha agus téarmaí iasachta) thar téarma nach mbeidh níos mó ná 30 bliain. Is é 92% an cóimheas iasachta-chuig-luach (LVT) is mó.

Cinnfidh an t-údarás áitiúil an t-iasacht morgáiste is mó i ngach cás de réir coinníollacha agus téarmaí iasachta, an teorainn de €220,000, an teorainn LTV agus faoi réir chumas an cheannaitheora é a aisíoc.

Déanfar gach iarratas a mheas bunaithe ar ioncam reatha, a n-iasachtaí cheana féin agus tiomantais airgeadais an iarratasóra (na n-iarratasóirí).

Caithfidh iarratasóirí an fhoirm iarratais don Iasacht um Cheannach Tí a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chuig:

Rannóg na gCuntas Iasachtaí

An Rannóg Tithíochta

Comhairle Contae Fhine Gall, Bóthar an Gharráin,

Baile Bhlainséir,

Baile Átha Cliath 15

01 890 5590

 

Cuimhnigh:

Caithfidh iarratasóirí a chruthú gur lorg siad morgáiste ó dhá iasachtóir (bainc nó cumainn fhoirgníochta) agus go bhfuair siad diúltuithe nó tairiscintí maoine neamhleora ó gach ceann sula ndéanfaidh siad iarratas ar Iasacht um Cheannach Tí chuig Comhairle Contae Fhine Gall.

Fón 051 349720 

Déan Teagmháil Linn

Tríd an bPost:  Comhairle Contae Fhine Gall 
                        Rannóg na gCuntas Iasachtaí
                        Bóthar an Gharráin
                        Baile Bhlainséir 
                        Baile Átha Cliath 15
Teileafón: (01) 8905590
Ríomhphost: [email protected] 

All Rights Reserved © Fingal County Council