Leagann Plean Forbartha Fhine Gall amach an fhís maidir le conas ba chóir d’Fhine Gall forbairt thar shaolré an Phlean agus comhlíonadh an bheartais náisiúnta agus réigiúnach a chinntiú. Tugann an Plean Forbartha deis don phobal i gcoitinne Fine Gall a mhúnlú sa todhchaí agus ‘do thuairim a chur in iúl’ maidir le saincheisteanna tábhachtacha mar thithíocht, forbairt eacnamaíoch, pobal agus oidhreacht.

Cuireadh an Páipéar ar Shaincheisteanna Straitéiseacha, an chéad chéim i ndéanamh an Phlean, ar taispeáint go poiblí idir an 12ú Márta agus an 12ú Bealtaine 2021.  Fuaireamar 551 aighneacht san iomlán. Ullmhaíodh Tuarascáil Chomhairliúcháin Réamh-Dhréachta an Phríomhfheidhmeannaigh ansin mar fhreagra ar na haighneachtaí a fuarthas. 

Rinne Baill Tofa breithniú ar an tuarascáil ó Mheán Fómhair 2021 agus thug siad treoir don Phríomhfheidhmeannach, maidir le hullmhúchán an Dréachtphlean Forbartha, a ullmhaíodh agus a cuireadh faoi bhráid bhaill an Údaráis Phleanála lena bhreithniú i mí na Nollag 2021. 

Bhreithnigh na Baill Tofa Dréachtphlean an Phríomhfheidhmeannaigh agus tá an Dréachtphlean ceadaithe acu anois le cur ar taispeáint go poiblí. 

Tá Dréachtphlean Forbartha Fhine Gall ar fáil anois le feiceáil go poiblí go dtí an 12ú Bealtaine 2022. 

Cliceáil anseo chun Dréachtphlean Forbartha Fhine Gall 2023-2029 a fheiceáil. 

Cliceáil anseo chun aighneacht a dhéanamh ar ár dtairseach comhairliúcháin.