Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide 2019-2024

Forbraíodh Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide 2019-2024 (CCAP) i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le Gníomhaireacht Bainistíochta Fuinnimh Chathair Bhaile Átha Cliath (Codema) agus le hOifig Réigiúnach um Ghníomhaíocht Aeráide Bhaile Átha Cliath (CARO); agus seoladh é i Meán Fómhair 2019 tar éis próiseas leathan comhairliúcháin phoiblí. Tá cur i bhfeidhm na ngníomhartha ar siúl ar fud na Ranna Comhairle uile, agus chruthaigh an Príomhfheidhmeannach AnnMarie Farrelly an Roinn nua um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Taisteal Gníomhach. Tá an roinn nua seo freagrach anois as gréasán rothaíochta an Údaráis Náisiúnta Iompair a sheachadadh sa chontae; agus as gníomhaíochtaí aeráide a chomhordú.

Soláthraíonn an Chéad Tuarascáil Bhliantúil ar Dhul Chun Cinn achoimre ar an dul chun cinn go dtí seo maidir le gach gníomh. Mar shampla:

  • Tá feabhsuithe éifeachtúlachta fuinnimh de 34.5% déanta ag Comhairle Contae Fhine Gall, agus tá 70% de shoilse sráide athraithe go LEDanna;
  • D'fhorbair Foireann Bainistíochta Fuinnimh na Comhairle córas Bainistíochta Fuinnimh atá comhlíontach le ISO;
  • Tá an Chomhairle ag aistriú go cabhlach feithiclí leictreacha le 34 feithicil bóthair atá go hiomlán leictreach go dtí seo;
  • Tá roinnt tionscadal féarbhealaigh ag dul ar aghaidh lena n-áirítear Bealach an Mhóinéir Leathain atá le tógáil in 2021;
  • Tá an Plean um Chosaint an Chósta d’inbhear seachtrach Phort Reachrann, an Rois & Bhaile Roiséir ag dul ar aghaidh chuig Measúnú Tionchair Timpeallachta agus aighneacht pleanála;
  • Bhain 7 bpáirc i bhFine Gall bratacha glasa amach mar spásanna glasa inbhuanaithe in 2020; agus tá acraíocht móinéar bláthanna fiáine i bpáirceanna, spásanna oscailte agus imill bhóithre ag méadú go seasta;
  • Oibríonn agus cothabhálann an Chomhairle 60 ionad fág anseo ar fud an chontae agus 2 ionad athchúrsála ardchaighdeáin, ag an Estuary i Sord agus i gCúil Mhín;
  • Tá an Chomhairle ag leathnú líonraí scairdeán uisce óil gan tadhall agus araidí athchúrsála i bpáirceanna réigiúnacha.

 

Léigh an plean anseo

Climate Change Action Plan Annual Progress Report 2020

Climate Change Action Plan Annual Progress Report 2021