Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide: Céard atá le déanamh anois?

Tá ceithre phríomhsprioc aitheanta:

 1. Feabhas 33% ar éifeachtúlacht fuinnimh na Comhairle faoi 2020
 2. Laghdú 40% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa na Comhairle faoi 2030
 3. A chinntiú gur réigiún seasmhach ó thaobh aeráide é Fine Gall
 4. Rannpháirtíocht ghníomhach le saoránaigh maidir leis an athrú aeráide agus eolas faoin athrú aeráide a roinnt leo

Áirítear i measc sampla de na gníomhartha i gcúig phríomhréimse gnímh Chomhairle Contae Fhine Gall:

Climate change action plan 1

Fuinneamh agus Foirgnimh

 • Rolladh amach soilsiú poiblí LED a chríochnú faoi 2021
 • Tuairisciú agus monatóireacht bhliantúil do SEAI
 • Athbhreithniú Fuinnimh Chomhairle Contae Fhine Gall a fhoilsiú go bliantúil
 • Teastais Fuinnimh a Thaispeáint i bhfoirgnimh Phoiblí
 • Clár athsholáthair coirí sa stoc tithíochta sóisialta
Climate change action plan 2

Iompar

 • Leictriú leanúnach fhlít feithiclí na Comhairle.
 • Cur leis an líon seastán rothar san fhearann poiblí
 • Scéimeanna roinnte rothar i gceantair uirbeacha a fhorbairt
 • Tacú le Plean Gréasán Raonta Rothar Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath
Climate change action plan 3

Seasmhacht i gcoinne Tuilte

 • Dlús a chur faoi Scéimeanna Cosanta Tuilte ONP
 • Rannpháirtíocht leanúnach le ONP agus tuilleadh forbairt a dhéanamh ar thuilleadh staidéir laistigh d’Fhine Gall atá i mbaol tuilte.
 • Pleananna Freagartha Éigeandála na Comhairle a uasdátú chun freagairt do theagmhas tuilte a chur san áireamh
Climate change action plan 4

Réitigh Nádúrbhunaithe

 • Straitéis Crann Fhine Gall a athbhreithniú agus a chur chun feidhme
 • Tacú le Gníomhartha Phlean Uile-Éireann um Pailneoirí Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta do Chomhairlí
 • Réimsí Pailneora a mhéadú i bpáirceanna poiblí agus i spásanna oscailte
 • Tacú le húsáid garraí scóir mar bhealach chun deis a thabhairt do phobail a gcuid bia féin a fhás, agus mílte bia agus dramhbhia a laghdú.
Climate change action plan 5

Bainistíocht Acmhainní

 • Méadaigh an clár ionduchtúcháin do thionóntaí chun fuinneamh, uisce, dramhaíl agus feasacht chomhshaoil tionóntaí a chur san áireamh
 • Faigh réidh le gach mír aonúsáide i gCeaintíní na Comhairle
 • Déan poiblíocht ar an “Mí Athúsáide” go bliantúil
 • Tacú le agus cuimsiú tionscnamh athraithe aeráide a chur chun cinn i mbailte slachtmhara, scoileanna glasa agus pobail níos glaine