Seirbhísí Corporáideach

Saoráil Faisnéise

Tugadh an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014, isteach chun cabhrú leis an bpobal teacht ar fhaisnéis oifigiúil a bhaineann le taifid a cruthaíodh tar éis an 21 Deireadh Fómhair, 1998.

Tugann an tAcht ceart dlíthiúil duit:

  • faisnéis atá á coimeád ag comhlachtaí poiblí a fháil
  • faisnéis oifigiúil a bhaineann leat féin a leasú sa chás go bhfuil sí neamhiomlán, neamhchruinn nó míthreorach
  • faisnéis a fháil faoi chúiseanna atá le cinntí a imríonn tionchar orthu

Caithfidh d'iarraidh a bheith i scríbhinn agus ní foláir duit a chur in iúl go beacht ann go bhfuil an fhaisnéis á lorg agat faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 2014. Freagrófar gach iarraidh taobh istigh de 3 lá oibre agus déanfar cinneadh fúithi taobh istigh de 4 seachtaine (20 lá oibre) mura n-iarraimidne síneadh ama de bharr an chineáil iarrata atá ann.

Níl aon bhuntáilleadh iarrata ann níos mó, ach ní mór na táillí seo a leanas a íoc mar seo a leanas:-

Is é an táille atá ar Athbhreithniú Inmheánach faoi Alt 21 anois ná €30.00 (€10.00 do lucht cártaí leighis agus dá gcleithiúnaithe).

Más rud é, tar éis athbhreithniú inmheánach, nach bhfuil tú sásta leis an gcinneadh, féadfaidh tú athbhreithniú neamhspleách a lorg. Is é an táille atá air sin ná €50.00 (€15.00 do lucht cártaí leighis agus dá gcleithiúnaithe), sa chás gur iarraidh neamhphearsanta atá ann. Is é an Coimisinéir Faisnéise a dhéanfadh a leithéid d'athbhreithniú agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis-sean ag an seoladh seo a leanas:

Sa Phost  Oifig an Choimisinéara Faisnéise
                6 Ardán Phort an Iarla
                Baile Átha Cliath 2

                D02 W773

Ríomhphost:  [email protected]  
Teileafón: (01) 639 5689

Is féidir leat liosta iarrataí a rinneadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ó Eanáir 2016 go dáta a fheiceáil inár

FOI Disclosure Log Jan - Dec 2016.

iostáiltear na cineálacha iarrataí a rinneadh agus cé a rinne iad, mar seo a leanas:

Gnó: Lucht Gnó/Grúpaí Leasmhara/Aturnaetha/Ceardchumainn/Cuntasóirí.
Iriseoir: Na Meáin/Iriseoirí 
Oireachtais: Baill an Oireachtais/Ionadaithe Poiblí 
Baill Foirne: Baill Foirne an Údaráis Áitiúil
Cliant: Faighteoir seirbhíse
Eile: Baill an phobail 

 You can view a list of Freedom of Information requests from January 2017 to date in our

FOI Disclosure Log Jan - May (requests) 2017

 The document lists the type of requests made and who requested the information as follows;

Business: Business People/Interest Groups/Solicitors/Trade/Unions/Accountants.
Journalist: Media/Journalists
Oireachtas: Members of the Oireachtas/Public Representatives
Staff: Staff of the Local Authority
Client: Recipient of a service
Other: Members of the public

FOI Disclosure Log January to end of March 2018

Disclosure Log April to end of June

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise                                                    
Oifigí Cathartha Chomhairle Contae Fhine Gall
Bóthar an Gharráin
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15
D15 W638                                                                                                                

Teileafón: (01) 890 5162

Ríomhphost:  [email protected]