Seirbhísí Corporáideach

Ráiteas Airgeadais Bliantúil

Leagtar amach sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil seasamh airgeadais na Comhairle amhail ar an 31 Nollaig de bhliain ar bith.  Déanann an tIniúchóir Rialtais Áitiúil iniúchadh ar na cuntais.   Tar éis don Choiste Iniúchta iad a bhreithniú, cuirtear na cuntais iniúchta i láthair na gComhairleoirí áitiúla ag an gcéad chruinniú eile a fheileann.