Trá Bhaile Brigín – Faisnéis maidir le Fógra Comhairleach um Gach Séasúr i bhfeidhm in 2023

Cad a chiallaíonn an fógra Comhairleach um Gach Séasúr?

Is fógra sealadach sláinte poiblí é seo lena dtugtar comhairle don phobal faoin riosca féideartha breoiteachta mar gheall ar an rátáil aicmithe ‘Droch-Chaighdeán’ ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC).   Bhí an measúnú seo bunaithe ar na ceithre bliana dheireanacha de shonraí maidir le cáilíocht uisce snámha (2019-2022) agus níl baint aige le teagmhas truaillithe uisce snámha reatha.   Ní cosc ar snámh ná dúnadh na trá é.  Ciallaíonn sé gur bhain an t-uisce seo droch-stádas amach roimhe seo agus fanfaidh an Fógra Comhairleach um Gach Séasúr i bhfeidhm go dtí go ndéanfaidh an GCC measúnú nua ag deireadh an tséasúir snámha seo.

An mbeidh gardaí tarrthála ar an trá?

Beidh, beidh limistéar le gardaí tarrthála ar an trá ag Trá Bhaile Brigín.  Ní ardófar bratach dhearg ag an trá mura bhfuil gá le comhairle a thabhairt do snámhóirí má tá ceist sábháilteachta uisce nó teagmhas/doirteadh truaillithe ann a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar snámhóirí.  I gcásanna den sórt sin, athsholáthrófar an Fógra Comhairleach um Gach Séasúr le Fógra Toirmisc shealadach (Ná Snámh) go dtí go mbeidh cáilíocht an uisce tástáilte (seiceáil an clár fógraí ar an trá).  Má dheimhnítear le sampla go bhfuil an eachtra/teagmhas truaillithe críochnaithe bainfear an Fógra Toirmisc, cuirfear an fógra Comhairleach um Gach Séasúr ar ais ina áit.  Seiceáil torthaí cháilíocht an uisce le linn an tséasúir snámha ar www.beaches.ie, an clár fógraí atá suite ag bealach isteach na trá ar Shráid na Cé (in aice le leithris phoiblí) nó cláraigh le haghaidh torthaí don trá seo ar Foláirimh Fhine Gall ionas go bhfaighidh tú an fhaisnéis díreach ar do ghuthán.

Ar chóir dom snámh ag sráid Siúlán na mBan Rialta/Trá an Rí/ An Chúl-Trá ina ionad?

Níor chóir - Spreagfadh Comhairle Contae Fhine Gall do snámhóirí na limistéir snámha aitheanta a úsáid nach bhfuil aon saincheisteanna sábháilteachta uisce ag baint leo m.sh. sruthanna contúirteacha.  Ní bheidh garda tarrthála ar dualgas ach in uiscí snámha aitheanta.  

Cad a inseoidh tástáil cháilíochta uisce snámha dom?

Tá an tástáil sceidealta thart ar gach coicís ag Trá Bhaile Brigín agus gheofar na torthaí 2 lá ón dáta a bhaileofar an sampla tar éis dó a bheith fíoraithe ag an saotharlann.   Ní toradh fíor-ama é seo ach súil siar ar a mbeifí ag súil leis ag an suíomh.  Cosain do shláinte leis an ‘riail de 48 uair an chloig’ agus ná snámh ar feadh 48 uair an chloig tar éis báistí troime - https://www.beaches.ie/beach-guide/ .  Féach ar ár suíomh gréasáin (www.fingal.ie) chun tuilleadh faisnéise a fheiceáil.

Cad iad na brúnna truaillithe ag Trá Bhaile Brigín?

Ullmhaíodh próifíl trá don trá seo (www.beaches.ie(b) ina n-aithnítear na brúnna féideartha truaillithe ar an uisce snámha seo.  Ullmhaíodh plean bainistíochta trá agus tá sé ar fáil le léamh ar an suíomh gréasáin www.fingal.ie faoi na bearta atá á nglacadh chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí truaillithe féideartha sin.

Cén fáth a ndéanaimid tástáil sa séasúr snámha?

Ritheann an séasúr snámha in Éirinn idir an 1 Meitheamh agus 15 Meán Fómhair agus tá sé leagtha síos sna Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 mar go meastar gurb í an bhuaicthréimhse (do líon suntasach snámhóirí) ina mbíonn daoine ag snámh in Éirinn.  Is riachtanas dlíthiúil í an reachtaíocht chun sláinte na snámhóirí a chosaint ag buaicthréimhsí nochta agus iarrann Údaráis Áitiúla comhairle ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le linn na tréimhse seo. 

 

Léigh :  Bathing Water Quality Monitoring FAQs

Tabhair cuairt ar: Beaches and Bathing Water Quality Information Section