Tá an turas chun scoile tar éis éirí sábháilte i Mullach Íde mar gheall ar an Tionscnamh Sráideanna Scoile

Rinneadh an bealach isteach go Scoil Náisiúnta Naomh Oilibhéar Pluincéid a athrú ó bhonn maidin an lae inniu ó bhóthar a bhí plódaithe go clós súgartha bríomhar a bhí lán de leanaí agus iad ag súgradh i gcuideachta lena gcairde roimh a gceachtanna.

School Street Walking Bus Shot

Bhí Méara Fhine Gall, an Clr. Eoghan O'Brien, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Fhine Gall, AnnMarie Farrelly, comhairleoirí áitiúla, foireann na comhairle agus daoine ó na meáin chumarsáide ann chun a fheiceáil dóibh féin an rath atá bainte amach ag an tionscnamh Sráideanna Scoile sna sé lá di a bheith i bhfeidhm lasmuigh de Naomh Oilibhéar Pluincéid. Tá an córas nua i bhfeidhm ón 18 Samhain.

Tá tuismitheoirí agus daltaí an-sásta faoi conas atá ag éirí leis an gcóras nua le cúpla lá anuas, agus tá gach duine ag cur leis an mbeocht nua atá curtha ar an tsráid. Imríonn na páistí go gníomhach ar an mbóthar lena gcairde, le linn na n-uaireanta feidhme, sula dtéann siad isteach sa scoil le haghaidh a gceachtanna. 

Dúirt Méara Fhine Gall, An Clr. Eoghan O’Brien: “Is plean uaillmhianach é an tionscnamh Sráideanna Scoile. Ní raibh sé inbhaunaithe an cuma a bhí ar chúrsaí maidir leis an trácht a bhíodh taobh amuigh de na scoileanna Scoil Naomh Aindriú agus Scoil Naomh Oilibhéir Pluincéid, agus tá an acmhainneacht ag an scéim seo go mbainfear an-rath amach léi agus go mbeidh an-bhuntáiste le buachan ar mhaithe le gach aon duine sa phobal. Má leanann ar aghaidh leis an gclár píolótach seo a obair go maith, measaim féin gurbh fhéidir go gcuirfear Sráideanna Scoile i mbun in áiteanna eile i ngach cearn d’Fhine Gall timpeall ar scoileanna reatha agus scoileanna nua araon.

Is éard atá i gceist le Sráideanna Scoile ná tionscadal chun sábháilteacht agus folláine na daltaí a fhreastalaíonn ar an dá scoil, Scoil Naomh Oilibhéar Pluincéid agus Scoil Náisiúnta Naomh Aindriú, a chur chun cinn.

Tá cuid de Bhóthar an Gharráin lasmuigh de Bhunscoil Naomh Oilibhéar Pluincéid tiontaithe ina chrios do choisithe agus rothaithe, saor ó charranna ar bhonn sealadach, ar an 18 Samhain chun spás níos sábháilte, níos glaine atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol a chruthú taobh amuigh den scoil.

Is é an tionscnamh seo an chéad cheann dá leithéid a bheith curtha i bhfeidhm ag aon údarás áitiúil in Éirinn agus rinne Coiste Ceantair Bhinn Éadair-Mhullach Íde é a fhaomhadh ag an gcruinniú a tionóladh ar an 6 Samhain.

Cuireadh an scéim Sráideanna Scoile i bhfeidhm mar gheall ar na dúshláin tráchta a bhí ann timpeall ar Bhunscoil Naomh Pluincéid agus Bhunscoil Naomh Aindriú, atá lonnaithe in aice le Bóthar an Gharráin agus Bóthar na hEaglaise, faoi seach.

I measc na ndúshlán atá i gceist, áiríodh an plódú ag geata na scoile,  chomh maith leis an bpáirceáil neamhshábháilte, cosáin a bheith blocáilte, rioscaí sábháilteachta bóthair mar gheall ar fheithiclí a bheith ag gluaiseacht timpeall, leanaí a bheith neamhchosanta don truailliú aeir iomarcach, agus leanaí a bheith ag brath iomarca ar charranna agus gan a bheith aclaí go leor.

Leis an tionscnamh seo, táthar ag cur crios coisithe ar fáil ar Bhóthar an Gharráin, áit a mbeidh rochtain ar fheithiclí chuig an chuid seo den bhóthar srianta le linn amanna fágála agus bailithe na scoile. Is iad na hamanna feidhme ná 8:30-9: 15am agus 1:00-2:45pm, Luan go hAoine, i rith an téarma scoile amháin.

I measc na ndíolúintí a bhaineann le Sráideanna Scoile, áirítear sealbhóirí Suaitheantais Mhíchumais, más rud é go bhfuil siad ina gcónaí laistigh den chrios, agus cónaitheoirí a bhfuil ceadú páirceála acu agus atá ina gcónaí ar Bhóthar an Gharráin, idir Bóthar na hEaglaise agus an Aird. Bíonn múinteoirí Scoil Naomh Oilibhéar Pluincéid ann ag an scoil sula dtosaíonn an lá scoile ag 8:30 r.n.

Lean Méara Fhine Gall, an Clr. Eoghan O’Brien ar aghaidh: “Táim ag iarraidh ar na páirtithe leasmhara uile - idir thuismitheoirí, leanaí, chónaitheoirí agus ghnólachtaí tacú leis an tionscnamh seo. Tá an staid atá ar chúrsaí timpeall ar ár scoileanna neamh-inbhuanaithe amach is amach agus ní mór dúinn ár n-iompraíochtaí a oiriúnú chun oibriú i dtreo slí nua, sábháilte agus inbhuanaithe chun rudaí a dhéanamh. Tá áthas orm go mbeidh Mullach Íde ag tabhairt an cheannaireacht maidir leis an scéim seo, agus an chéad Tionscnamh de chuid Sráideanna Scoile in Éirinn curtha i bhfeidhm ann. Tá sé cruthaithe go n-oibríonn an cur chuige seo go han-mhaith i dtíortha eile agus má thugann gach aon duine tacaíocht di, féadfar dúinn é a chur i gcrích go rathúil.”

Dúirt Stiúrthóir na nOibríochtaí i gComhairle Contae Fhine Gall, David Storey: “Tá an tionscnamh seo á thabhairt isteach chun dul i ngleic leis na saincheisteanna suntasacha a bhaineann leis an tsábháilteacht tráchta timpeall ar Bhunscoil Naomh Oilibhéar Pluincéid agus Bunscoil Naomh Aindriú. Creidimid go laghdóidh an scéim seo na rioscaí a bhaineann leis an trácht ar bhóithre lasmuigh de na scoileanna tar éis dúinn dul i mbun comhairle leis na páirtithe leasmhara uile, agus go mbeifear in ann timpeallacht níos sábháilte, níos glaine, níos glaise agus níos sláintiúla a cur ar fáil do leanaí agus dá dtuismitheoirí ag an am céanna.”

Tá áiseanna Páirceála & Siúil Saor in Aisce curtha ar fáil do thuismitheoirí agus do leanaí a fhreastalaíonn ar aon cheann den dá scoil ag Carrchlós Bridge Field, Carrchlós an Chúlbhóthair agus Carrchlós Seabanks nach bhfuil ach siúlóid 10 go 15 nóiméad ó na scoileanna, ar a mhéad. Eiseofar ceadanna páirceála do thuismitheoirí uile dhaltaí Scoil Naomh Oilibhéar Pluincéid chun an pháirceáil a éascú i Mullach Íde le linn na n-amanna fágála agus bailithe.

Tá Comhairle Contae Fhine Gall tar éis dul i mbun comhairle fhorleathan i gcomhar le páirtithe leasmhara agus leanfar orthu plé a dhéanamh leo le linn na trialach chun a fháil amach an bhfuil aon choigeartú nó oiriúnú ag teastáil le linn na scoilbhliana. Má éiríonn leis an scéim thrialach seo, leathnófar an tionscnamh amach chuig scoileanna eile i bhFine Gall ina mbeadh sé oiriúnach.

Is iad an Garda Síochána agus maoir pháirceála Chomhairle Contae Fhine Gall a dhéanfaidh an tionscnamh Sráideanna Scoile a fhorfheidhmiú agus gearrfar fíneálacha ar sháruithe in aghaidh na scéime.

School Street Walking Bus Sam Maguire Shot