Seolann an Chomhairle tionscnamh Gnó Inbhuanaithe atá dírithe ar an earnáil FBManna

Sheol Comhairle Contae Fhine Gall tionscnamh Gnó Inbhuanaithe a bhfuil sé mar aidhm aige FBManna ar fud Fhine Gall a spreagadh chun glacadh le bearta inbhuanaithe ina ngnóanna, le sraith uirlisí agus acmhainní praiticiúla chun cabhrú leo

Gnó inbhuanaithe

Sheol Comhairle Contae Fhine Gall tionscnamh Gnó Inbhuanaithe a bhfuil sé mar aidhm aige FBManna ar fud Fhine Gall a spreagadh chun glacadh le bearta inbhuanaithe ina ngnóanna, le sraith uirlisí agus acmhainní praiticiúla chun cabhrú leo.

Baineann an tionscnamh amach ceann de ghealltanais Chomhairle Contae Fhine Gall ina bPlean Gníomhaíochta Aeráide, agus tá sé á chomhordú ag an Roinn Forbartha Eacnamaíochta, Fiontar, Turasóireachta agus Cultúir.

Tabharfaidh bróisiúr digiteach a cruthaíodh go speisialta smaointe do ghnóanna maidir le conas is féidir leo a bheith níos inbhuanaithe agus na buntáistí is féidir leo a bheith ag súil le trí inbhuanaitheacht a ionchorprú i bhfeidhmiú laethúil a ngnó faoi na ceannteidil lárnacha de Fuinneamh, Uisce & Dramhaíl.

Cruthaíodh leathanach gréasáin tiomnaithe Fine Gall Inbhuanaithe ar láithreán gréasáin Chomhairle Contae Fhine Gall chun gnóanna a threorú chuig an éagsúlacht leathan tacaíochta agus eolais atá ar fáil chun cabhrú le gnóanna a bheith níos inbhuanaithe. Is féidir é a fháil ag https://www.fingal.ie/ga/gnoinbhuanaithe

Tá an Chomhairle ag reáchtáil comórtais chun gnóanna a spreagadh ar a n-aistear inbhuanaitheachta le deis chun Measúnú Inbhuanaitheachta & Plean Gníomhaíochta a bhuachan ó Réitigh Chomhshaoil Patel Tonra Teo. atá lonnaithe i mBaile Brigín. Is é Dé hAoine, 28ú Bealtaine 2021, an dáta deiridh d’iontrálacha.

Sustainable Fingal campaign Reduce Waste graphic

Cuimsíonn sé seo athbhreithniú ar chur chuige reatha na ngnóanna i leith inbhuanaitheachta agus soláthróidh sé tuarascáil a leagfaidh béim ar réimsí atá le feabhsú agus plean gníomhaíochta molta. Déanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall gné-alt freisin ar an ngnó a thaispeánfar ar ardáin meán sóisialta agus láithreán gréasáin na Comhairle.

Tá dreasacht bhreise ag gnóanna rannpháirteacha le deis ceann de cheithre dhearbhán €500 a bhuachan dá gcustaiméirí.

Dúirt Méara Fhine Gall, An Comhairleoir David Healy: “Tá Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta tacú le FBManna a bheith níos inbhuanaithe agus ceannaireacht a sholáthar ar leibhéal áitiúil agus réigiúnach chun spriocanna Gníomhaíochta um Athrú Aeráide a bhaint amach.

“Is féidir le díriú ar inbhuanaitheacht cabhrú le gnóanna a bheith níos éifeachtúla ó thaobh acmhainní trí níos lú amhábhar, níos lú fuinnimh, agus níos lú uisce a úsáid. Iarrann beartas Náisiúnta agus an AE ar ghnóanna díriú ar aistriú go cur chuige geilleagair chiorclach, áit a ndéantar acmhainní a athúsáid agus a athchúrsáil, agus sruthanna dramhaíola á n-úsáid arís mar shruthanna acmhainní le haghaidh táirgeachta eile.

“Cuirfidh Beart Glas na hEorpa, a leagann amach roinnt tionscnaimh beartais a bhaineann leis an ngeilleagar ciorclach, athchóiriú foirgneamh, bithéagsúlacht, feirmeoireacht agus nuálaíocht agus é mar aidhm geilleagar an AE a dhéanamh inbhuanaithe, deiseanna ar fáil do ghnó glas.”

Sustainable Fingal campaign Reduce Water graphic

Dúirt An Comhairleoir Tony Murphy, cathaoirleach an Choiste um Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Eacnamaíochta, Fiontar agus Turasóireachta: “Tá sé ciallmhar do ghnóanna glacadh le hinbhuanaitheacht. D’fhéadfadh éifeachtúlachtaí agus coigilteas costais a bheith mar thoradh ar chur chuige gnó inbhuanaithe agus tá sé de chumas aige áit a bhaint amach do ghnó chun custaiméirí nua a bhuachan agus conarthaí nua a dhaigniú.

“Cuideoidh díriú ar inbhuanaitheacht le do ghnó a bheith níos éifeachtúla ó thaobh acmhainní trí níos lú amhábhar, níos lú fuinnimh agus níos lú uisce a úsáid. Mholfainn do ghnóanna a bheith páirteach sa tionscnamh.

 

Dúirt an Príomhfheidhmeannach AnnMarie Farrelly: “Tá fíoráthas orm seoladh an tionscnaimh Gnó Inbhuanaithe seo a fheiceáil atá mar chuid de thiomantas Chomhairle Contae Fhine Gall a plean Gníomhaíochta Aeráide a chur i bhfeidhm. Tá sé tábhachtach go mbeidh ról ceannasach ag Comhairle Contae Fhine Gall i gcleachtais inbhuanaithe agus déanaimid ár ndícheall ár ngealltanais sa Phlean Gníomhaíochta Aeráide a chomhlíonadh gach lá.

“Ghlac Comhairle Contae Fhine Gall a bPlean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide i Meán Fómhair 2019 agus tá ár gcéad tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn foilsithe againn agus léiríonn sé roinnt dul chun cinn suntasach.

“Tá ár n-éifeachtúlacht Fuinnimh feabhsaithe againn faoi  34.5%, roimh ár sprioc de 33% faoi Nollaig 2020. Tá 70% de shoilsiú poiblí tiontaithe againn go LED sa chontae agus táimid ag súil go gcuirfear an clár i gcrích i 2021. Táimid ag obair freisin i dtreo ár bhflít feithiclí a aistriú go ceann leictreach le 15 cinn eile ar ordú.”

Dúirt Emer O’Gorman, Stiúrthóir Forbartha Eacnamaíochta, Fiontar, Turasóireachta agus Cultúir: “Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh seo tacú le FBManna ar fud Fhine Gall agus iad a spreagadh chun glacadh le bearta inbhuanaithe ina ngnóanna, le sraith uirlisí agus acmhainní praiticiúla chun cabhrú leo.

‘Is féidir le cleachtais inbhuanaithe a thabhairt isteach deiseanna a sholáthar do ghnóanna chun fás agus forbairt, agus tá Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta tacú leis an earnáil FBManna sa réimse seo.

“Tá go leor eolais ar ár leathanach gréasáin tiomnaithe agus sa bhróisiúr FBManna chun cuidiú leis an bpobal gnó tosú ar a n-aistear inbhuanaitheacha láithreach bonn.”