ERDF funding for Swords Castle

Swords Cultural Quarter.jpg

Déanfaidh Forbairt Cheathrú Cultúrtha agus Cathartha Chaisleán Shoird, atá comhmhaoinithe ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (EDRF) agus Comhairle Contae Fhine Gall, oidhreacht thógtha Shoird a athshainiú trí shraith spásanna taitneamhachta inúsáidte a sholáthar a chuirfidh feabhas ar an nascacht idir an baile agus gnóanna agus tugann sé cáil do Shord mar cheann scríbe do chuairteoirí chomh maith le háit do shaoránaigh le taitneamh a bhaint as.  

Seachadfar an plean uaillmhianach mórscála seo thar dhá chéim.

Swords Cultural Quarter

Céim 1 – Oibreacha Athchóirithe Chaisleán Shoird

Déanfar roinnt athruithe agus uasghrádaithe don chaisleán a ligfidh do Chaisleán Shoird forbairt mar ionad oiriúnach le haghaidh úsáide d’imeachtaí pleanáilte atá inrochtana mar dhíol spéise do thurasóirí oidhreachta agus mar thaitneamhacht phoiblí.

Céim 2 – Fearann Poiblí na Ceathrún Cathartha agus réamhchúirt go Halla an Chontae     

Feabhsóidh agus aontóidh sé na réimsí poiblí díreacha i gcomharsanacht an Chaisleáin (An Phríomhshráid, An tSráid Thuaidh, Sráid an Droichid) le bailchríocha, ábhair, comharthaíocht, soilsiú agus tírdhreachú/crainn oiriúnacha chomh maith le spás imeachtaí poiblí seachtrach nua a sholáthar le Caisleán Shoird mar chúlra.  Nascfaidh an ceantar le forbairtí beartaithe an ionaid chathartha agus cruthófar nasc feabhsaithe leis an bpáirc phoiblí leis an tSráid Thuaidh agus Sráid an Droichid.