Seirbhísí Corporáideach

Oifigigh Phoiblí Shainithe faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Tháinig an tAcht um Bstocaireacht a Rialáil i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015.

Ceanglaítear le hAlt 6(4) den Acht ar gach comhlacht poiblí liosta "d'Oifigigh Phoiblí Shainithe" an chomhlachta a fhoilsiú.   Tá dhá chuspóir leis an liosta sin:

  1. daoine den phobal a chumasú daoine ar Oifigigh Phoiblí Shainithe iad a shainaithint; agus
  2. mar acmhainn do bhrústocairí ar gá dóibh teacht ar shonraí Oifigigh Phoiblí Shainithe nuair a bheadh tuairisceán don Chlár á chomhdú acu.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil ag www.lobbying.ie

 

AnnMarie Farrelly

An Príomhfheidhmeannach Eatramhach
[email protected]

 

Matthew McAleese

Stiúrthóir na Rannóige Pleanála agus Bonneagair Straitéisí

[email protected]

 

David Storey

Stiúrthóir Comhshaoil, Gníomhaíochta ar son na haeráide agust Taisteal Gníomhach
[email protected]

 

Oliver Hunt

Ceann an Airgeadais
[email protected]

 

Liam Burke

Stiúrthóir na Rannóige Tithíochta agus Forbartha Pobail

[email protected]  

 

John Quinlivan

Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachais
[email protected]

 

Emer O'Gorman

Stiúrthóir Forbartha, Eacnamaíochta, Fiontraíochta, Turasóireachta agus Cultúir

[email protected]    

 

Mary T Daly

Stiúrthóir Oibríochtaí agus Seirbhísí Uisce

[email protected]

 

Ethna Felten

Stiúrthóir an Údaráis Inniúil um Thorann Aerárthaí
[email protected]

 

Do Comhairleoirí

 Tá gach  Ball Tofa  de Chomhairle Contae Fhine Gall ina Oifigeach Poiblí Sainithe faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015. 

 

Coistí um Beartais Straitéiseacha 

Comhlachtaí ábhartha iad Coistí um Beartais Straitéiseacha faoi Alt 5 den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 agus caithfidh siad an Cód Trédhearcachta a chomhlíonadh. 

Chun dátaí agus miontuairiscí cruinnithe um Beartais Straitéiseacha a léamh, cliceáil anseo.