Pleanáil

Na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta

Rialú Tógála

NA PRÍOMH-PHOINTÍ

  • Ó mhí Iúil 2013, tá sé éigeantach COMHARTHA C.E. a bheith ar tháirgí foirgníochta a chuimsítear sna Caighdeáin Eorpacha chomhchuibhithe.
  • Tá dualgais agus freagrachtaí nua ar dhéantúsóirí, ar allmhaireoirí agus ar dháileoirí nuair a bhíonn siad ag cur táirgí foirgníochta ar an margadh.
  • Ní mór do dhearthóirí, do shonraitheoirí agus do thógálaithe cur amach agus tuiscint a bheith acu ar na ceanglais nua maidir le táirgí foirgníochta. 

RÉAMHRÁ

Leagtar síos i Rialachán AE maidir le Táirgí Foirgníochta (Uimh. 305/2011 – na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta) dálaí comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a chur ar an margadh agus tá sé infheidhme go díreach agus as a iomláine i ndlí na hÉireann.  Tá sé riachtanach dá bhrí sin go bhfoghlaimíonn agus go dtuigeann gach páirtí i slabhra soláthair an táirge foirgníochta na ceanglais a bhaineann leis. 

CAD IAD PRÍOMHFHORÁLACHA NA RIALACHÁN UM THÁIRGÍ FOIRGNÍOCHTA?

Níl aon athrú ar chuspóirí ginearálta ná ar phríomhionstraimí na Treorach maidir le Táirgí Foirgníochta sna Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta.  Tá sé mar aidhm ag an Treoir maidir le Táirgí Foirgníochta, mar Threoir don mhargadh inmheánach, an ceann is fearr a fháil ar na bacainní teicniúla chun trádála a thagann chun cinn nuair a bhíonn caighdeáin agus cineálacha cur chuige éagsúla maidir le tástáil agus le lipéadú ag tíortha éagsúla san Eoraip le haghaidh na dtáirgí foirgníochta céanna.  Tá an sprioc chéanna ag na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta agus é beartaithe chun creidiúnacht an chórais a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú.  Leanfaidh na Rialacháin um Tháirgí Foirgníochta ag úsáid na n-ionstraimí a forbraíodh le haghaidh na Treorach maidir le Táirgí Foirgníochta, ach tá nósanna imeachta níos déine agus níos trédhearcaí tugtha isteach ann agus leasaítear roinnt den téarmaíocht d’fhonn a bheith níos cruinne. 

Is iad na ceithre phríomhionstraim:

  • Córas sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe
  • Córas comhaontaithe Measúnaithe agus Fíoraithe le haghaidh Seasmhacht Feidhmíochta mar atá thuas
  • Creatlach de chomhlachtaí a dtugtar fógra dóibh maidir leis
  • Lipéad an Chomhartha C.E.

OIFIGIGH ÚDARAITHE

Tá oifigigh údaraithe ag Comhairle Contae Fhine Gall, a ceapadh faoi Rialachán 11 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Táirgí Foirgníochta) 2013, chun críocha na rialachán seo.

Is féidir dul i dteagmháil ag na hoifigigh seo ag an seoladh seo a leanas:

An Rannóg Rialaithe Tógála,

Pleanáil agus Bonneagar Straitéiseach,
Comhairle Contae Fhine Gall,
Halla an Chontae,
Príomhshráid,

Sord
Co. Bhaile Átha Cliath
Teileafón: (01) 8905695
Ríomhphost: 
[email protected]

 

AN BREATIMEACHT

Tá an Ríocht Aontaithe ar tí an tAontas Eorpach a fhágáil. D'aontaigh an tAE agus an RA síneadh go dtí 31 Eanáir 2020 agus is é an aidhm leis sin ná a chinntiú go bhfágann an RA an tAE ar bhealach eagraithe.

Is cuma cén sórt Breatimeachta a bheidh ann, beidh athruithe ann mar gheall ar chinneadh na Ríochta Aontaithe an tAE a fhágáil. Beidh tionchar ag na hathruithe sin orainn in Éirinn agus ar ár gcomhpháirtithe san AE.

Fad is atá éiginnteacht éigin ann, tá sé tábhachtach go dtuigeann tú cad a d'fhéadfadh a bheith i ndán duit ó thaobh do ghnó agus do shaoil laethúil mar gheall ar an mBreatimeacht.

Más duine aonair thú ar a bhfuil imní nó má tá tú ag smaoineamh ar conas a d'fhéadfadh an Breatimeacht tionchar a imirt ar do ghnó, is féidir tuilleadh eolais a fháil amach ag an nasc seo a leanas:

https://www.housing.gov.ie/corporate/brexit/brexit

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall