Scoileanna Glasa

Scoileanna Glasa
Clár na Scoileanna Glasa 2021

Is é An Taisce, i gcomhpháirt leis na hÚdaráis Áitiúla, atá i mbun chlár 9-mbratach náisiúnta na Scoileanna Glasa a reáchtáil. Cuireann scoileanna roinnt tascanna i gcrích, reáchtálann siad cláir oideachais agus tionscadail timpeallachta a nglactar leo mar ghné de shaol laethúil na scoile. Seo a leanas na téamaí:

Bruscar & Dramhaíl                    Fuinneamh                     Uisce                      Taisteal                      Bithéagsúlacht

Saoránacht Dhomhanda - Bruscar & Dramhaíl                        Saoránacht Dhomhanda - Fuinneamh 

Saoránacht Dhomhanda - Timpeallacht Mhuirí             Saoránacht Dhomhanda - Taisteal

Tá 145 scoil i bhFine Gall atá cláraithe mar scoileanna atá ag glacadh páirte go gníomhach i gClár Scoileanna Glasa An Taisce. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais faoi Chlár na Scoileanna Glasa. Infheistíonn Comhairle Contae Fhine Gall i roinnt tionscadal scoile gach bliain.

Ní mór gach bratach a chothabháil de réir mar a fhorbraíonn clár na scoile agus mar a dhéantar iarracht bratacha nua a fháil. Cabhraíonn Comhairle Contae Fhine Gall leis na scoileanna trí fhaisnéis agus tacaíocht a sholáthar mar aon le láithreoireachtaí a eagrú do na daltaí. I mí Feabhra/ Márta, cuirimid na Measúnuithe ar fad leis na Bratacha Glasa i gcrích.

Tréaslaímid leis na scoileanna ar fad as na hiarrachtaí atá déanta acu – comhordaitheoirí agus coistí na scoileanna glasa, na múinteoirí agus na daltaí agus na feighlithe ar fad a dhéanann

 

Fingal Green Schools 2020