Plean um Chaighdeán an Aeir

An Méid atá á Dhéanamh Againn

Tá Ceithre Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath (Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Dhún Laoghaire / Ráth an Dúin, Comhairle Contae Fhine Gall agus Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas) ag réiteach Plean um Chaighdeán an Aeir chun leibhéil dé-ocsaíde nítrigine (NO2) san aer comhthimpeallach a fheabhsú i mBaile Átha Cliath.

An Chúis a bhfuilimid á Dhéanamh

Sáraíodh an luach teorann bliantúil de dhé-ocsaíd nítrigine sa bhliain 2019 ag ceann de na stáisiúin monatóireachta aeir - Bóthar Eoin Thiar.  Bhí na truailleáin eile a tomhaiseadh laistigh de luachanna teorann an AE. Tá próiseas foirmiúil ann nuair a thagtar ar shárú chun an Coimisiún Eorpach agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) a chur ar an eolas. Cuireann siadsan fógra foirmiúil ansin chuig na húdaráis áitiúla lena mbaineann leis an plean a ullmhú.              

An Chúis a bhfuilimid á Dhéanamh

Chuir an EPA na hÚdaráis Áitiúla ar an eolas faoin ngá atá ann do phlean nua um shárú dé-ocsaíde nítrigine i mí na Nollag 2020 agus cuireadh foireann le chéile chun ionadaíocht a dhéanamh ar an gceithre Údarás Áitiúil atá i mBaile Átha Cliath agus tá an fhoireann sin ag ullmhú an phlean.  Ní mór an Plean deiridh a bheith tugtha chun críche agus eisithe chuig Coimisiún an Aontais Eorpaigh faoi dheireadh na bliana 2021.

An Chéad Chéim Eile

Mar chéad chéim, cuirtear fáilte roimh bhaill den phobal a dtuairimí a roinnt linn ar an sárú seo ar chaighdeán aeir i gCeantar Bhaile Átha Cliath agus ar an Plean a dhréachtú agus is féidir sin a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected] nó i scríbhinn chuig, An tAonad Monatóireachta ar Chaighdeán Aeir agus Rialaithe Torainn, An Roinn Comhshaoil & Iompair, Bloc 3 Urlár 1, Oifigí na Cathrach, An Ché Adhmaid, Baile Átha Cliath 8. 

Beidh tréimhse comhairliúcháin phoiblí fhoirmiúil ann maidir leis an Dréachtphlean amach sa bhliain, i mí Mheán Fómhair/Dheireadh Fómhair nó mar sin.  Tabharfaidh sé sin deis do bhaill an phobail a bhfuil spéis acu ann a gcuid tuairimí a roinnt agus ionchur a bheith acu sa dréachtphlean.  

Muid i gComparáid le Cathracha Eile

Shínigh Údaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath Cairt Breath Life an AE, trína gceanglaítear orthu treoirluachanna caighdeáin aeir na hEagraíochta Domhanda Sláinte a shásamh faoin mbliain 2030.  De réir thuarascáil a d'fhoilsigh an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil le déanaí, tá cathair Bhaile Átha Cliath sa 38 áit as 232 cathair i ndáil le caighdeán aeir i leith mionábhar cáithníneach (PM2.5) – truailleán aeir lena mbaineann imní sláinte ar leith.

Oscail roghanna cumraíochta

Air quality

Is féidir tuilleadh eolais a fháil aghttps://public.tableau.com/app/profile/european.environment.agency/viz/City_AQ_Viewer/Dashboard1

Cairt de chúig chathair ina bhfuil líon an daonra ar aon mhéid ina léirítear mar a rangaíonn siad sa Bhreathnóir um Chaighdeán Aeir i leith Cathrach:

Cathair

Rangú

PM2.5 μg/m3

Daonra

Baile Átha Cliath

38

8.1

1,263,035

Marseilles

88

9.3

1,042,442

München

103

9.5

1,346,481

An Bhruiséil

133

10.1

1,120,167

Cóbanhávan

143

10.2

1,198,689