Straitéis Dhigiteach Fhine Gall - Aguisíní

Aguisín A

GRÚPA MAOIRSEACHTA AR FHINE GALL DIGITEACH

 

Grúpa Maoirseachta Ar Fhine Gall Digiteach

John Quinlivan (Cathaoirleach)

Stiúrthóir Seirbhísí

Cúrsaí Corparáideacha & An Rialachas Corparáideach

Aishling Hyland

Bainisteoir na Straitéise Digití

An Teicneolaíocht Faisnéise

Dominic Byrne

Ceann TF

An Teicneolaíocht Faisnéise

Brian Buckley

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

Cúrsaí Corparáideacha & An Rialachas Corparáideach

Colm McQuinn

Oifigeach Bainistíochta Faisnéise & Sonraí

Cúrsaí Corparáideacha & An Rialachas Corparáideach

Pat Boyle

Ailtire Sinsearach

Ailtirí

Íde De Bairtiséil

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

An Pobal

Aoife Sheridan

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

An Fhorbairt Gheilleagrach, Fiontraíochta & Turasóireachta

Helen O’Donnell

Leabharlannaí Feidhmiúcháin Sinsearach

Leabharlanna

Shay Barker

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

Airgeadas

Paul Smyth

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

Oibriúcháin

Gerry McDermott

Bainisteoir Meán & Cumarsáide

An Chumarsáid

Catherine O’Donovan

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

An Comhshaol

Philip Long

Oifigeach Feidhmiúcháin

An Phleanáil

Sinsearach

Rannpháirtithe Eile

Aishling Lennon

Baile Átha Cliath Cliste

Alan Murphy

Baile Átha Cliath Cliste

Giovanni Maccani

Ollscoil Mhá Nuad

Niall Connolly

Ollscoil Mhá Nuad

Jamie Moore

PPN Fhine Gall

Oisin Geoghegan

OÁF Fhine Gall

Aguisín B

PÁIPÉAR SAINCHEISTEANNA

COMHAIRLIÚCHÁIN UM AN STRAITÉIS DHIGITEACH

D’fhorbair Comhairle Contae Fhine Gall Páipéar Saincheisteanna Straitéiseacha Straitéise Digití chun tacú le comhairliúchán agus rannpháirtíocht geallsealbhóirí. Chuir an doiciméad forbhreathnú ar chreat na Straitéise i láthair agus leagadh amach ann ceisteanna chun plé a spreagadh. Foilsíodh an Páipéar Ceisteanna ar thairseach comhairliúcháin na Comhairle agus roinneadh go forleathan é trí bhealaí cumarsáide na Comhairle. Cuireadh cóipeanna crua den Pháipéar ar fáil i Leabharlanna Fhine Gall agus in Oifigí na Comhairle. Bhí comhairliúchán an Pháipéir Saincheisteanna oscailte ón 4 Meitheamh go dtí an 28 Iúil 2019.

 

Is féidir na sonraí iomlána maidir leis an bpáipéar agus na haighneachtaí a fháil anseo https://consult.fingal.ie/en/consultation/fingal-digital-strategy

Iarradh ar an pobal aiseolais a thabhairt ar cheann de na bealaí seo a leanas:

Co. Bhaile Átha Cliath. K67 X8Y2

Aguisín C

MEASÚNÚ ULLMHACHTA DIGITÍ

 

Rinne an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail conradh le hIndecon Economic Consultants chun Measúnú Ullmhacht Digiteach (DRA) do gach údarás áitiúil a dhéanamh. Soláthraíonn na DRAnna forbhreathnú ar aibíocht dhigiteach gach contae, agus béim curtha leis ar na láidreachtaí agus laigí iontu, agus is féidir iad a úsáid mar threoir chun an dul chun cinn a thomhas.

 

Tá caighdeán inniúlachta digití Chomhairle Contae Fhine Gall níos airde ná an meán náisiúnta, de réir na tuarascála um Measúnú Ullmhacht Digiteach Náisiúnta a d’eisigh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.

 

Breathnaíonn na DRAnna ar sheirbhísí poiblí agus bonneagar na n-údarás áitiúil, ar shaoránaigh, ar ghnólachtaí, chomh maith le gníomhaíochtaí na Comhairle féin.

 

Tá cur chuige sheacht gcrann taca leagtha amach sa tuarascáil chun aghaidh a thabhairt ar an aibíocht dhigiteach. Ag seo a leanas, na seacht gcrann taca atá sainaitheanta:

 • Crann Taca I: Ag Aistriú go dtí an Digiteach
 • Crann Taca II: An Bonneagar
 • Crann Taca III: An Geilleagar Digiteach & an Fhostaíochtt
 • Crann Taca IV: Seirbhísí Digiteacha
 • Crann Taca V: Scileanna Digiteacha
 • Crann Taca VI: An Nuálaíocht & an Fhiontraíocht
 • Crann Taca VII: An Pobal & an Cultúr

 

 

D'fheidhmigh Comhairle Contae Fhine Gall níos airde ná an meán náisiúnta i ndáil le gach aon cheann de na seacht gcrann taca tá ag feidhmiú ar chomhchéim leis na Comhairlí eile (ceantair uirbeacha a bhfuil níos lú ná 30% den líon daoine ann ina gcónaí i gceantair tuaithe).

 

Rangaigh an DRA Contae Fhine Gall mar ‘Ardfhorbartha’ i dtéarmaí an bhonneagair dhigitigh agus rangaigh sé an contae mar ‘Claochlaithe’ i dtéarmaí an gheilleagair dhigitigh agus na fostaíochta. Sa tuarascáil, bhí Contae Fhine Gall rangaithe mar ‘Fhorbartha / Ardfhorbartha’ maidir leis an soláthar seirbhísí digiteacha freisin.

 

Tá cóip de mheán náisiúnta iomlán an mheasúnaithe ullmhachta digití áitiúil ar fáil ach an nasc ag seo a leanas a chliceáil: https://www.gov.ie/pdf/4827/?page=1

 

Painéal um Measúnú na hAibíochta Digiteach

 • D’éirigh go maith le Contae Fhine Gall faoi Chrann Taca V (An Bonneagar Digiteach)
 • Is féidir tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh i gContae Fhine Gall ar fud gCrann Taca go léir, lena n-áirítear Crann Taca II (An Geilleagar Digiteach agus an Fhostaíocht)

 

Aguisín D

PLAN WIFI POIBLÍ CHOMHAIRLE CONTAE FHINE GALL

 

Tá Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta do bhonneagar agus seirbhísí digiteacha an Chontae a fhorbairt agus a fheabhsú. Beidh sé ina sócmhainn thábhachtach dár gcuairteoirí, dár ngnóthlachtaí agus dár gcónaitheoirí rochtain ar Wi-Fi poiblí saor in aisce a bheith acu i lár ár mbailte agus ár sráidbhailte. Tá sé ar cheann de chuspóirí straitéiseacha faoi Straitéis Dhigiteach na Comhairle an WiFi poiblí saor in aisce a sholáthar agus an bonneagar digiteach a fheabhsú.

Agus an tseirbhís seo tugtha isteach, déanfar an clú atá ar Fhine Gall a neartú mar áit cheannródaíoch agus mar thírdhreach uirbeach agus tuaithe ina bhfuil an t-ionchuimsiú digiteach, agus ina ndéantar an rochtain láidir ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis ar líne ar fud an Chontae a chur chun cinn. Tá an tionscnamh á bhainistiú ag Rannóg Teicneolaíochta Faisnéise na Comhairle, atá ag dul i mbun idirchaidrimh i gcomhar leis na rannóga ábhartha sa Chomhairle.

 

Is iad príomhaidhmeanna thionscadal Wi-Fi na Comhairle:

 

 • Rochtain phoiblí saor in aisce ar sheirbhísí idirlín a chur ar fáil sna limistéir is mó tábhachtaí sna bailte príomhúla, agus i sráidbhailte chomh maith.

 

 • Fine Gall a chur chun cinn mar réigiún ceannródaíoch ina nglactar leis an ionchuimsiú digiteach.

 

 • Wi-Fi poiblí saor in aisce a thabhairt isteach mar uirlis chúnaimh chun an fhás eacnamaíoch

a chothú, rud a fhágfaidh go mbeidh Fine Gall ina cheann scríbe níos tarraingtí don saoránach, do ghnólachtaí agus do chuairteoirí chomh maith.

 

 • Chun cur leis an rochtain phoiblí atá ar fáil ar sheirbhísí agus ar an fhaisnéis ar líne.

 

 • Chun obair i gcomhar leis an earnáil tionsclaíochta chun an infheistíocht sa bhonneagar digiteach a chur chun cinn.

 

Cuirfear rolladh amach na mórphointí Wi-Fi poiblí i bhfeidhm ar bhonn céimnithe, ag tabhairt tosaíochta do réimsí a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo de réir mar atá sainmhínithe i bPlean Forbartha Fhine Gall 2017-2023 - Lárionaid Bhaile Móra, Ionaid Baile agus Dúiche, Ionaid Áitiúla agus Sráidbhailte Tuaithe. Suiteálfar mórphointí Wi-Fi poiblí i réimsí éagsúla poiblí lena n-áirítear príomhshráideanna lár na mbailte, lárionaid sráidbhailte, ionaid phobail agus páirceanna. Tá an treochlár roinnte ina 6 chéim.

 

 

 

Céim

 

Cur Síos

 

Ionaid

1

Oibreoir tráchtála a sholáthraíonn seirbhís wifi saor in aisce

Baile Brigín, Mullach Íde

 

2

 

Láithreáin WiFi Binse Cliste ar fud 8 mbaile agus sráidbhaile

 

Baile Bhlainséir, Sord, Binn Éadair, Baile Brigín, Mullach Íde, na Sceirí, Port Mearnóg, an Ros

3

Tionscnamh WIFI4EU - láir na mbailte móra

Baile Bhlainséir, Sord

4

Tionscnamh WIFI4EU - lárionaid bhailte agus dúiche

Baile Bhlainséir, Binn Éadair, Mullach Íde,

na Sceirí, an Ros, Port Mearnóg, Caisleán Cnucha, Cluain Saileach, Domhnach Bat, Lusca,

Cill Fhionntain, Baile Dúill

 

5

 

Tionscnamh WIFI4EU - sráidbhailte tuaithe

 

Seantrabh, Cionn Sáile, Baile Bachaile,

Baile Scadán, Cúil Chaoith, Baile Gháire, An Aill, Móinéar na hAbhann, Teampall Mhaighréide, An Seanbhaile, Baile Mhic Dhoinn

 

6

 

Pointí Ceangail Leathanbhanda - faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda

 

Baile Scadán, Man of War, An Seanbhaile,

Baile an Tirialaigh, Ard Gilláin, An Droichead Nua

 

Is féidir sonraí iomlána Threochlár Wi-Fi Poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall a fháil ag www.fingal.ie/sites/default/files/2019-05/fingal_county_council_public_wifi_roadmap.pdf 

GLUAIS TÉARMAÍ AGUS ACRAINMNEACHA

Acronyms

 

Pointe Ceangail Leathanbhanda

 

BCP

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

RCGAC

Grúpa Maoirseachta Ar Fhine Gall Digiteach

DFOG

Measúnú Ullmhachta Digití

DRA

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

RFTP

Comhairle Contae Fhine Gall

CCFG

Oifig Fiontair Áitiúil

OFA

Náisiúnta Leathanbhanda na hÉireann

NBI

An Plean Leathanbhanda Náisiúnta

NBP

An Straitéis Náisiúnta Digiteach

NDS

Líonra Rannpháirtíochta Pobail

PPN

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

TUD

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téarmaí

 

I gcomhthéacs na rochtana ar an Idirlíon, úsáidtear an focal leathanbhanda chun tagairt a dhéanamh d’aon rochtain ardluais ar an Idirlíon a chuireann luas íoslódála os cionn 30mb agus luas uaslódála os cionn 6mb ar fáil.

 

An Banda Leathan

 

Is éard atá i ndigitiú ná úsáid teicneolaíochtaí digiteacha chun samhail ghnó a athrú agus deiseanna nua ioncaim agus táirgeachta luacha

a sholáthar; is é an próiseas atá ann bogadh chuig gnó digiteach.

 

An Digitiú

 

Tugtar WiFi, nó dílseacht gan sreang, ar an teicneolaíocht líonraithe gan sreang a úsáideann tonnta raidió chun naisc líonra agus Idirlín ardluais a sholáthar.

 

WiFi

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is éard atá i gceist leis an intleacht shaorga (AI) ná an t-ionsamhlú de phróisis faisnéise daonna a dhéantar le meaisíní, go háirithe le córais ríomhaireachta..

AI

 

 

An Réaltacht Bhreisithe (AR) teicneolaíocht a chuireann íomhá a ríomhaire-ghinte chun tosaigh ar dhearcadh an úsáideora ar an bhfíorshaol, agus ar an gcaoi sin cuirtear léargas ilchodach dó le féachaint air.

AR

 
   

 

 

 

VR

An réaltacht fhíorúil (VR) an t-ionsamhladh ríomhghinte d’íomhá nó de thimpeallacht tríthoiseach ar féidir le duine atá ag úsáid an trealamh leictreonach speisialta, mar shampla clogad a bhfuil scáileán istigh ann nó lámhainní atá feistithe le braiteoirí, idirghníomhú leis sa tslí is go bhfuil an cuma air don duine sin gur fíor nó ábharach an t-ionsamhladh sin.s.

STEAM

Cur chuige oideachasúil i leith na foghlama is é STEAM a úsáideann an Eolaíocht, an Teicneolaíocht, an Innealtóireacht, na hEalaíona agus an Mhatamaitic mar phointí rochtana chun cumas na mac léinn chun an fiosrú a dhéanamh a threorú, agus chun iad a threorú i leith an idirphlé agus na smaointeoireachta criticiúla.

Cathair / Réigiún

/ Contae Cliste

Is bhardas í cathair chliste ina n-úsáidtear teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun éifeachtúlacht na hoibríochta a mhéadú, an fhaisnéis a roinnt leis an bpobal agus an caighdeán sheirbhísí rialtais agus leas an tsaoránach a fheabhsú.

An Margadh Aonair Digiteach

Is beartas é an Margadh Aonair Digiteach a bhaineann le Margadh Aonair na hEorpa a chuimsíonn margaíocht dhigiteach, Ríomhthráchtáil agus teileachumarsáid.

Baile Átha Cliath Cliste

Is tionscnamh de chuid ceithre Údarás Áitiúil Bhaile Átha Cliath é Baile Átha Cliath Cliste, a bhfuil sé de chuspóir aige soláthraithe teicneolaíochta cliste, taighdeoirí agus saoránaigh a chur i dteagmháil i gcomhar a chéile chun dúshláin a réiteach agus feabhas a chur leis an saol atá ann i gcathair agus i réigiún Bhaile Átha Cliath.

Fóram Uile-Éireann um Chathracha Cliste

Is éard atá i bhFóram Cathracha Cliste Uile-Éireann ná pobal cleachtais atá dírithe ar chathracha a chur chun cinn i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann araon trí chláir chathracha cliste a úsáid agus

a chruthú luach.

Idirlíon na nEarraí

Tugtar Idirlíon na nEarraí le fios le IoT [Internet of Things sa Bhéarla]. Tagraíonn Idirlíon Rudaí don líonra earraí fisiciúla atá ag fás i gcónaí agus a bhfuil seoladh IP ann maidir le nascacht idirlín, agus an chumarsáid a tharlaíonn idir na rudaí seo agus gairis agus córais eile atá cumasaithe leis an Idirlíon.

An Mheaisínfhoghlaim

Is éard is meaisínfhoghlaim ann ná an intleacht shaorga (AI) a sholáthraíonn an cumas do chórais ríomhaireachta foghlaim agus feabhsú go huathoibríoch ó thaithí gan a bheith cláraithe go sainráite leis a dhéanamh.

 

Aguisín F

TAGAIRTÍ

1      

 1. Plean Corparáideach Chomhairle Contae Fhine Gall

www.fingal.ie/sites/default/files/201903/Corporate%20Plan%20%28reviewed%20Sept2016%29.docx.pdf 

2       Plean Forbartha Fhine Gall 2017 2023  www.fingal.ie/sites/default/files/2019-03/Fingal%20Development%20 Plan%202017-2023%20-%20Written%20Statement_compressed_ compressed.pdf

3    Plean Forbartha Leabharlanna Fhine Gall 2018 2023  www.fingal.ie/sites/default/files/2019-03/Fingal%20Libraries%20 Development%20Plan%202018-23.pdf

4     Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Fhine Gall (LECP) 2016 – 2020  www.fingal.ie/sites/default/files/2019-04/fingal_local_economic_ community_plan_2016_-_2020.pdf

5       Plean Gníomhaíochta um an Athrú Aeráide 2019 – 2024  www.fingal.ie/sites/default/files/2019-08/20190812_fcc_climate_change_action_plan_final_0.pdf

6       Smart Dublin Strategy https://smartdublin.ie/about/

7       Straitéis Scileanna Fhine Gall

 www.fingaldublinchamberskillnet.ie/wp-content/ uploads/2019/04/Fingal-Co-Co-Skills-Strategy-Document-WEB5.pdf

8         Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

9       An Plean Náisiúnta Leathanbhanda d’Éirinn www.dccae.gov.ie/documents/Delivering%20the%20National%20Broadband%20Plan.pdf

10   Straitéis Dhigiteach Náisiúnta na hÉireann  www.dccae.gov.ie/en-ie/ communications/topics/Digital-Strategy/Pages/default.aspx

11     Digital Readiness Assessment for Irish Local Authorities, Indecon Economic Consultatnts www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/4827/171218175236-28845d35 3c6344528e0a27685149ccfa.pdf#page=1

12     Plean Náisiúnta Leathanbhanda - Léarscáileanna den Chlúdach  www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Broadband/national- broadband-plan/high-speed-broadband-map/Pages/Constituency-Maps. aspx

13     Straitéis um Shonraí Oscailte 2017 – 2022 https://data.gov.ie/sites/default/files/files/Final%20Strategy%20online%20version(1).pdf

14     An Straitéis maidir le Rannpháirtíocht lmirceach agus an Comhtháthú, 2019-2024

 www.fingal.ie/sites/default/files/2019-11/migrantintegrationstrategy.pdf

15     Straitéis Aoisbháúil Fhine Gall  http://agefriendlyireland.ie/wpcontent/uploads/2019/03/20571_Fingal_CoCo_AgeFriendly_Strategy_BilingualV5.pdf

16     Plean Forbartha Leabharlanna Fhine Gall 2018 2023  www.fingal.ie/sites/default/files/2019-03/Fingal%20Libraries%20 Development%20Plan%202018-23.pdf

17    Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Fhine Gall 2016 – 2021  www.fingal.ie/sites/default/files/2019-04/fingal_local_economic_ community_plan_2016_-_2020.pdf

18     Leabharlanna Ar Aghaidh do Digiteach

 https://publiclibraries2030.eu/libraries-lead-with-digital/

19     Tionscnamh Pobail Cliste, Cruinniú leis an gComhchoiste um an Fhorbairt Tuaithe agus Pobail, an 6 Feabhra 2019. Ráiteas ón Aire Seán Canney https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/32/joint_committee_on_rural_and_community_ development/submissions/2019/2019-02-06_opening-statement-sean- canney-t-d-minister-of-state-at-the-department-of-rural-and-community- development-and-the-department-of-communications-climate-action- and-environment_en.pdf

20     Future Jobs Ireland 2019 https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Future-Jobs-Ireland-2019.pdf

21     Straitéis Chliste Bhaile Átha Cliath  https://smartdublin.ie/about/

22    Taighde Nuálaíochta do Ghnóthais Bheaga, Fiontar Éireann

www.enterprise-ireland.com/en/Research-Innovation/SBIR-Ireland/

23     Daonáireamh 2016 - Próifíl 6 An Chomaitéireacht in Éirinn

www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-cp6ci/p6cii/p6www/

24     Nuálaíocht Oscailte 2.0, An Margadh Aonair Digiteach

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-innovation-20

25     Fóram Uile-Éireann um Chathracha Cliste

 https://smartcitiesireland.org/

26     Sainmhíniú: Digital Native [Dúchasach Digiteach sa Ghaeilge], Foclóir Collins  www.collinsdictionary.com/dictionary/english/digital-native

27   Sainmhíniú: Digital Native [Dúchasach Digiteach sa Ghaeilge], Foclóir Collins  www.collinsdictionary.com/dictionary/english/digital-native

28     Global Mobile Consumer Survey, Deloitte (2017) https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/technology-media-and- telecommunications/articles/global-mobile-consumer-survey-2017.html

29     Smart Cities Market Outlook 2025, Allied Market Research www.alliedmarketresearch.com/smart-cities-market

30     Daonáireamh 2016

www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-cp2tc/cp2pdm/pd/

31     Bridging the Rural Digital Divide, OECD (2018) www.oecd-ilibrary.org/docserver/852bd3b9-en.pdf?expires=1537259653&id=id&accname=guest&checksum=3CF083E811FBCA3718D99BAB762032D4

32     An Straitéis Eoraip 2020

 https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

33     An Clár Oibre Digiteach, Margadh Aonair Digiteach an AE  www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe

34     Buiséad an AE, Coimisiún an AE (2018)

 http://europa.eu/rapid/press- release_IP-18-4043_en.htm

35     The Digital Economy and Society Index (DESI) (2018) https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-economy-and-society- index-desi

37     Straitéis Dhigiteach Náisiúnta d’Éirinn  www.dccae.gov.ie/en-ie/ communications/topics/Digital-Strategy/Pages/default.aspx

38     Plean Forbartha Fhine Gall 2017 – 2023  www.fingal.ie/sites/default/files/2019-03/Fingal%20Development%20 Plan%202017-2023%20-%20Written%20Statement_compressed_ compressed.pdf

39     Plean Forbartha Leabharlanna Fhine Gall 2018-2023  www.fingal.ie/sites/default/files/2019-03/Fingal%20Libraries%20 Development%20Plan%202018-23.pdf

40     Straitéis Scileanna Fhine Gall  www.fingal.ie/sites/default/files/2019-03/Fingal%20Co%20Co%20Skills%20Strategy%20Document%20PQ5_0.pdf

41    Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Fhine Gall (LECP) 2016 – 2020  www.fingal.ie/sites/default/files/2019-04/fingal_local_economic_ community_plan_2016_-_2020.pdf

42     Plean Náisiúnta Leathanbhanda - Léarscáileanna den Chlúdach  www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Broadband/national- broadband-plan/high-speed-broadband-map/Pages/Constituency-Maps. aspx

43   An Chomhairliúchán Náisiúnta um Mapáil an Phlean Leathanbhanda  www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Pages/ Conclusion-of-NBP-Mapping-Exercise.aspx