Straitéis Dhigiteach Fhine Gall - Na prionsabail

 

Straitéis Dhigiteach Fhine Gall - Na prionsabail

Ag seo thíos, na prionsabail a bheidh mar bhonn agus mar thaca le forbairt na straitéise digití le haghaidh Fhine Gall agus na gníomhartha, na pleananna agus na tionscnaimh bheartais a ghabhann leis an straitéis sin:

Dírithe ar an saoránach

Cuirtear an saoránach i gcroílár na dtionscnaimh nuair ata siad á ndearadh.

Ionchuimsitheach mar réamhshocrú

Caithfidh na seirbhísí digiteacha go léir a bheith ionchuimsitheach de réir réamhshocraithe, ní mór bealaí malartacha a bheith curtha ar fáil, agus oiliúint agus cúnamh leis, nuair is gá

Comhoibriú na bpáirtithe leasmhara

Tá rannpháirtíocht agus comhoibriú na ngeallsealbhóirí riachtanach chun torthaí a bheith tionscadail a bhaint amach.

An Trédhearcacht

Beidh tionscnaimh na Straitéise Digití oscailte de réir réamhshocraithe, ag baint úsáide as an ailtireacht ríomhaire oscailte, sonraí oscailte agus caighdeáin oscailte, ag cinntiú go gcumasaíonn siad an comhoibriú, an comhroinnt agus an trédhearcacht neamhshrianta.

Strategic alignment

All initiatives must be aligned to the County Development Plan and share its core vision.

Cúrsaí Eiticiúla

Ní mór do na tionscnaimh go léir comhlíonadh le treoirphrionsabail Choimisiún an AE maidir leis an Eitic Sonraí.

An Luach ar Airgead

Cinnteoimid go mbeimid ag caithimh leis an maoiniú le haghaidh tionscnaimh chliste ar bhealach níos cliste, bainfear tairbhe as comhpháirtíochtaí chun costais a roinnt agus tion- scadail a chur i mbun lena mbainfear amach an luach do na comhpháirtithe uile atá páirteach iontu. Oibreoimid i gcomhar le hinstitiúidí acadúla chun réitigh nua ar fhadhbanna saoránach a aimsiú.