Uasghráduithe Sábháilteachta ar Bhóithre Beartaithe do Scoil an Rois

Drawings for Rush School Street consultation

Cuireadh fáilte roimh an bpobal athbhreithniú a dhéanamh ar phleananna le haghaidh athruithe ag Scoil Náisiúnta an Rois ar thairseach comhairliúcháin Fhine Gall. Tá moladh curtha i láthair ag aonad Taisteal Gníomhach na comhairle chun Sráid Scoile a chur ar fáil sa cheantar. Tá an tionscnamh seo á chur in éineacht le moladh ó aonad Oibríochtaí na Comhairle a mhol bearta uasghráduithe acomhail ag an acomhal 5 ghob in aice láimhe ag  Bóthar Bhruach an Mhuilinn, Bóthar an tSéipéil agus Bóthar Bhaile an Fhaoitigh atá mar chuid de Chlár Oibreacha 2024. I dteannta a chéile, laghdóidh na huasghráduithe seo luasanna tráchta sa cheantar agus soláthróidh siad timpeallacht i bhfad níos sábháilte do leanaí ag siúl, ag rothaíocht nó ag scútáil ar scoil, ag geata na scoile agus ag an mbealach isteach chuige.

Deir Méara Fhine Gall, an Comhairleoir Adrian Henchy, ‘Spreagfaidh na hathruithe seo atá beartaithe sa cheantar thart ar Scoil Náisiúnta an Rois breis teaghlach chun an carr a fhágáil sa bhaile nó beagán níos faide ar shiúl agus siúl, rothaíocht nó scútáil don turas ar scoil. Cothaítear meonta agus coirp shláintiúla nuair a shroicheann leanaí an scoil de shiúl na gcos agus tá a fhios againn go scroicheann siad an scoil airdeallach agus réidh le foghlaim tar éis dóbh taitneamh a bhaint as an aer úr agus comhluadar a gcairde.’

A graphic showing temporary bollards across Channel Road Rush at national school

Deir Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Fhine Gall, AnnMarie Farrelly: ‘Tugann Sráideanna Scoile tús áite do leanaí agus dá sábháilteacht. Ba chóir go mothódh gach leanbh sábháilte agus iad ag siúl, ag scútáil nó ag rothaíocht chun an ranga ar maidin agus ag dul abhaile um thráthnóna. Tríd an tsráid a dhúnadh go sealadach do charranna, táimid ag cur spás poiblí ar fáil arís do na leanaí agus ag tabhairt saoirse agus muinín dóibh agus iad ag taisteal.’

Deir David Storey, Stiúrthóir Seirbhísí Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide, Taistil Ghníomhaigh agus Spóirt ag Comhairle Contae Fhine Gall: ‘Is é an sprioc atá againn ná go mbeadh taisteal gníomhach mar chuid den saol laethúil pé áit is féidir linn. Feicimid sna háiteanna ina bhfuil Sráideanna Scoile curtha isteach againn go mbaineann leanaí an-taitneamh as a bheith amuigh lena gcairde ar an mbealach chuig agus ón scoil. Tá sábháilteacht níos fearr ag daoine atá ag tiomáint freisin agus iad á n-atreorú ó bhealaí isteach gnóthacha scoile, áit a bhfuil leanaí ag bogadh timpeall. Baineann an pobal trí chéile leas as tionscnaimh mar seo agus credimid gurb iad Sráid na Scoile agus na hoibreacha ceansaithe tráchta a bhaineann leis an rogha cheart don Ros.’

drawing on photograph of proposed measures in place

Deir Comhairle Contae Fhine Gall go bhfuil súil acu na hathruithe a dhéanamh le linn mhíonna an tsamhraidh mar ullmhúchán d’fhilleadh na scoile i mí Mheán Fómhair. Chun breathnú ar thogra Shráid an Scoile agus na moltaí sráideanna aontreo ag Faiche an tSéipéil, Bóthar an Chainéil agus Bruach an Mhuilinn is féidir leat cuairt a thabhairt ar https://consult.fingal.ie, áit a bhfuil fáilte roimh aiseolas go dtí 23:59 Dé hAoine, 22 Márta 2024.

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag obair chun Taisteal Gníomhach a chur san áireamh sa saol laethúil mar chuid de ghnáthghnáthaimh laethúla. Tá an cumas ag Taisteal Gníomhach ár bpobail a chlaochlú agus tionchar dearfach a bheith aige ar ár n-aeráid. Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag obair chun athrú iompraíochta a bhaint amach trí bhonneagar, beartais agus taitneamhachtaí den scoth a sholáthar a thugann tús áite do shiúl, rothaíocht agus scútáil do mhuintir Fhine Gall. Chun tuilleadh a fhoghlaim faoi na tionscadail seo, tabhair cuairt ar https://www.fingal.ie/activetravel/rush