Tá Music Generation ag teacht go Fine Gall!

Is am corraitheach é don aois óg i bhFine Gall! Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire tar éis teacht le chéile le Comhairle Contae Fhine Gall agus le Music Generation chun na deiseanna oideachais ceoil atá ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga sa chontae a fheabhsú.

Music Generation Fingal logo

Is é Fine Gall an ceantar is déanaí chun tús a chur le rannpháirtíocht i Music Generation, clár náisiúnta oideachais ceoil na hÉireann a dhéanann iarracht saol leanaí agus daoine óga a athrú trí dheiseanna a thabhairt dóibh ceol a chruthú, a sheinm agus a léiriú ina bpobail féin. Bunófar ‘Music Generation Fine Gall’ mar chuid d’aistear an chláir i dtreo leathnú ar fud na tíre, rud a chiallaíonn go mbeidh rochtain ag leanaí agus daoine óga i ngach cathair agus contae in Éirinn ar oideachas ceoil oirfide fóirdheonaithe ar ardchaighdeán.

 

Freastalaíonn Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire agus Comhairle Contae Fhine Gall ar an daonra óg atá i bhFine Gall trína gcuid seirbhísí oideachais faoi seach, agus sna blianta amach romhainn treiseoidh Music Generation Fine Gall na seirbhísí seo trí dheiseanna nua a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga páirt a ghlacadh i gcláir oideachais ceoil oirfide dhinimiciúla agus éagsúla.  

 

Tá pleanáil ar bun don rolladh amach de Music Generation Fhine Gall. Is é an chéad chéim eile Oifigeach Forbartha Music Generation nua a earcú a bhfuil saineolas ar leith aige chun maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt an chláir. Tá fógraí don ról beo anois ar shuíomh gréasáin Bhord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire (BOOBÁCDL) (www.ddletb.ie) agus suíomh Gréasáin Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Fhine Gall (FCC) (www.fingalarts.ie)

 

Arna thionscnamh ag Music Network in 2010, tá Music Generation á chómhaoiniú ag U2, Cistí na hÉireann, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla (LMEPanna). Go háitiúil, beidh BOOBÁCDL i gceannas ar Music Generation Fhine Gall i gcomhpháirtíocht le CCFG agus seirbhísí oideachais óige áitiúla. Leanann a fhoirmiú i bhFine Gall tiomantas ó BOOBÁCDL agus CCFG eispéiris ealaíon agus cultúrtha ar ardchaighdeán a sholáthar agus tiomantas ón Rialtas in 2017 chun tacú le rolladh amach na Music Generation mar chuid de ‘Óige Ildánach’ - plean de chuid ‘Éire Ildánach’ chun an acmhainneacht chruthaitheach gach linbh agus duine óig a chumasú.

 

Ag trácht di ar an gclár, dúirt Caitriona Murphy, POF BOOBÁCDL: “Tá ríméad orainn a bheith mar phríomhpháirtí ar fhiontar thar a bheith corraitheach le Music Generation agus le Comhairle Contae Fhine Gall. Táimid ag tnúth le bheith ag obair i gcomhar leis na comhpháirtithe uile chun an clár iontach seo a chur chun feidhme agus muid ag oscailt an dorais ar oideachas ceoil oirfide dár leanaí agus do dhaoine óga. "

 

Dúirt Méara Chomhairle Contae Fhine Gall, an Comhairleoir David Healy:Léiríonn sé seo ré nua d’oideachas ceoil i bhFine Gall agus tá géarghá leis tar éis na bliana dúshlánaí a bhí ag leanaí, daoine óga agus ceoltóirí. Tá sé ríthábhachtach rochtain a sholáthar ar oideachas ceoil d’ardchaighdeán i bpobail nach bhfuil freastal ceart á dhéanamh orthu agus muid ag iarraidh na healaíona a leabú inár saol laethúil. Táimid ag tnúth le todhchaí gheal agus ceoil i bhFine Gall."

 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Fhine Gall, AnnMarie Farrelly: “Tar éis bliana de thaighde agus d’fhorbairt tá áthas ar Fhine Gall an tionscnamh uathúil brí seo a fhógairt go poiblí atá ar tí saol go leor leanaí agus daoine óga sa chontae a fheabhsú. Tógann sé ar gach rud a bhfuil bainte amach againn go dtí seo i bhFine Gall agus soláthraíonn sé deiseanna nua chun cumas cultúrtha Fhine Gall a mhéadú trí rochtain ar oideachas ceoil d’ardchaighdeán a chinntiú d’óige Fhine Gall, agus trí chleachtóirí ceoil a choinneáil agus a mhealladh chun cónaí agus obair sa chontae."

 

 

Ó bunaíodh é in 2010, tá Music Generation anois i láthair i 25 ceantar in Éirinn. Faoi láthair, cruthaíonn sé timpeall 67,000 deis in aghaidh na bliana do leanaí agus do dhaoine óga rochtain a fháil ar theagasc ceoil, agus 400 deis fostaíochta d’oideoirí ceoil oilte. Ó mhí an Mhárta 2020, tá cláir Music Generation ar fud na tíre ag oiriúnú agus ag nuáil chun bealaí sábháilte, inspioráideacha a fháil chun nasc a dhéanamh le leanaí agus daoine óga trí cheol, ar líne agus as líne.

 

Dúirt Rosaleen Molloy, Stiúrthóir Náisiúnta de Music Generation: Tá uaillmhian ollmhór agus tiomantas mór léirithe ag Fine Gall maidir lena fhís i leith hoideachas ceoil oirfide i bpobail áitiúla a leagan amach. Tá lúcháir orm go mbeidh Fine Gall ag teacht le chéile le Music Generation anois, agus táim ag tnúth le bheith ag obair leis na comhpháirtithe go léir chun a bhfís a bhaint amach, rud a thabharfaidh torthaí fíor-chlaochlaithe don chéad ghlúin ceoil eile sa chontae."

 

//CRÍOCH

 

 

Teagmhálaí Meán:

Cecelia Molumby, Oifigeach Cumarsáide agus Margaíochta Music Generation

[email protected] / ++353 86 138 1623

 

NÓTAÍ DO NA hEAGARTHÓIRÍ

 

Earcaíocht do ról an Oifigigh Forbartha Music Generation (Fine Gall)

Tá BOOBÁCDL ag lorg iarratais anois ó dhaoine atá cáilithe go cuí do ról an Oifigigh Forbartha Music Generation (Fine Gall). Is conradh téarma seasta cúig bliana é seo. Tá foirm iarratais, cur síos ar an bpost agus sonraíocht duine ar fáil ar www.etbvacancies.ie.  Dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: 16:00 an 23/04/2021.

 

 

Maidir le Music Generation

 Is clár náisiúnta oideachais ceoil na hÉireann é Music Generation a athraíonn saol leanaí agus daoine óga trí rochtain ar oideachas ceoil oirfide fóirdheonaithe ar ardchaighdeán. Bunaithe in 2010 ag Music Network, bhí Céim 1 de Music Generation indéanta trí shíntiúis dhaonchairdiúla ó U2 agus ó Chistí na hÉireann, ar bronnadh chun cur chun feidhme a chur chun cinn Staidéar Féidearthachta do Córas Náisiúnta na Seirbhísí Oideachais Ceoil Áitiúil.Líonra Ceoil a chur chun cinn.  

 

Faoi láthair oibríonn Music Generation go dlúth leis an Rialtas tríd an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) agus na Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla (LMEPanna) a bunaíodh le linn Chéim 1 - Ceatharlach, An Clár, Cathair Chorcaí, Laois, Cathair Luimnigh, Lú, Maigh Eo, Uíbh Fhailí/an Iarmhí , Sligeach, Baile Átha Cliath Theas agus Cill Mhantáin. Tá gach ceann de na cláir seo cómhaoinithe go hinbhuanaithe anois ar bhonn leanúnach 50/50 ag an ROS agus LMEPanna, rud a chinnteoidh toradh fadtéarmach agus buan ón mbronntanas daonchairdiúil a thug U2 agus Cistí na hÉireann. 

 

Cumasaíodh Céim 2 de Music Generation trí chomhinfheistíocht ó U2 agus Cistí na hÉireann chun síolchiste an chláir a leathnú go 9 gceantar nua in Éirinn idir 2017 agus 2021 - An Cabhán / Muineachán, Dún Laoghaire-Ráth an Dúin, Cathair na Gaillimhe, Contae na Gaillimhe, Cill Chainnigh, Liatroim, Port Láirge agus Loch Garman. Gheall an ROS a thiomantas chun Céim 2 a chómhaoiniú go hinbhuanaithe sa todhchaí, faoi réir mhaoiniú an Státchiste. 

 

I mí na Nollag 2017 d’fhógair an Rialtas a thiomantas tacú le leathnú an chláir ar fud na tíre faoi 2022. Cuirfear tús leis an bpróiseas le haghaidh rolladh amach in 2019 le cúig cheantar eile in Éirinn: Ciarraí, Chill Dara, an Longfort, an Mhí agus Thiobraid Árann. In 2021, fógraíodh Fine Gall mar an ceantar is déanaí le teacht isteach sa chlár. Faoi réir mhaoiniú an Státchiste tá sé beartaithe go mbeidh rochtain ag gach ceantar eile den tír ar Music Generation faoi 2022.

 

Faoi láthair cruthaíonn Music Generation níos mó ná 67,000 deis in aghaidh na bliana do leanaí agus do dhaoine óga idir 0 agus 18 mbliana d’aois dul i mbun oideachas ceoil oirfide fóirdheonaithe ar ardchaighdeán ar fud níos mó ná 200 clár éagsúil i ngach seánra agus stíl ceoil - idir ceol traidisiúnta agus snagcheol, rac, pop agus hip-hop, drumadóireacht samba, banna práis, tionscnaimh chórúla agus cheolfhoirne, clubanna cumadóirí agus tuilleadh. Creideann Music Generation in acmhainneacht ceoil gach linbh agus duine óg agus ina n-ealaín dhúchasach, go bhfuil sé de cheart ag gach leanbh agus duine óg an rogha rochtana a bheith aige agus an deis a bheith rannpháirteach mar shaoránach ceoil agus ní amháin a athraíonn an ceol saolta, claochlaíonn sé iad. Le haghaidh tuilleadh faisnéise tabhair cuairt ar www.musicgeneration.ie.

 

Maidir le Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Fhine Gall

Is í Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Fhine Gall an phríomhghníomhaireacht d’fhorbairt ealaíon áitiúil agus thacaigh sí leis an earnáil le breis agus 25 bliain. Tugann Plean Ealaíon Chomhairle Contae Fhine Gall 2019 - 2025 breac-chuntas ar a chuspóirí forbartha straitéisí don cúig bliana amach romhainn mar fhreagairt ar riachtanais atá ag teacht chun cinn sa chontae. Bhí ról ríthábhachtach ag na healaíona i múnlú chultúr an chontae, a aithnítear as a dtacaíocht d’ealaíontóirí, gairmiúla agus amaitéaracha araon, agus as cáilíocht agus samhlaíocht a sholáthar ealaíon, ag sroicheadh daoine, áit agus cleachtais. Tá treo chlár na hOifige Ealaíon bunaithe ar na príomhréimsí beartais agus an fhoireann ainmnithe san Óige agus Oideachas, Sparánachtaí agus Cónaitheoirí Ealaíontóirí, Ealaín Phoiblí agus Deontais Phobail. Léiríonn an Chomhairle tiomantas leanúnach do leanaí agus do dhaoine óga le hoifigeach tiomnaithe Óige agus Oideachais a fhostú agus clár bliantúil tionscnamh oideachais agus tacaíocht airgeadais a sholáthar chun cleachtas a fhorbairt sna luathbhlianta, oideachas bunscoile, iar-bhunscoile agus pobail.Soláthraíonn Oifig Ealaíon Fhine Gall fóirdheontas do dhá ionad ealaíon tiomnaithe atá deartha le haghaidh úsáide ealaíne agus cultúrtha, Draíocht i mBaile Bhlainséir agus Ionad Ealaíon Séamus Ennis san Aill www.fingalarts.ie