Maoiniú le haghaidh Feabhsú Pobal i bhFine Gall

Tá cistí de €150,521.00 leithdháilte ar Chomhairle Contae Fhine Gall faoi Chlár um Fheabhsú Pobail 2019 agus €13,089.00 breise le haghaidh Sheideanna na bhFear agus na mBan.

Tá an Clár um Fheabhsú Pobail á mhaoiniú ag an Roinn Tuaithe agus Forbartha Pobail. Soláthraíonn sé maoiniú do phobail chun feabhas a chur ar áiseanna i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste. Tá Cláir um Fhorbairt Pobail Áitiúil (CFPA) freagrach as maoiniú a leithdháileadh ar thionscadal ina gceantar féin mar go bhfuil siad in ann tionscadail áitiúla oiriúnacha a aithint.

Bhí cruinniú ag CFPA inné (Dé Céadaoin, an 2 Deireadh Fómhair) chun maoiniú a cheadú do 101 iarratas ar an dá scéim i gceantar Fhine Gall. Ceadaíodh 90 iarratas faoi Chlár um Fheabhsú Pobail (CFP) 2019 agus 11 iarratas do Chiste Sheideanna na bhFear & na mBan 2019.

Fingal LCDC Logo

Mhol an Roinn Forbartha Tuaithe & Pobail go mbeadh maoiniú le haghaidh seideanna á leithdháileadh ar bhealach réasúnta cothrom ar sheideanna incháilithe a rinne iarratas bailí.  Bhí gach Seid na bhFear in Éirinn atá ina mbaill de Chumann Sheideanna Fear na hÉireann incháilithe chun iarratas a dhéanamh.  Bhí Seideanna na mBan incháilithe chun iarratas a dhéanamh freisin.

Faoin gClár um Fheabhsú Pobail. Bhí Chéad Fhreagróirí Pobail Shoird, Club Cruicéid Bhaile Brigín agus Barnardos na Coirre Duibhe i measc 90 grúpa ar bronnadh maoiniú orthu.

 Fuarthas iarratais bhailí ó 10 Sheid na bhFear agus ó 1 Sheid na mBan i gceantar Fhine Gall. Bhí cruinniú ag an bhFoghrúpa Maoinithe agus comhaontaíodh ciste Sheideanna na bhFear agus na mBan, €13,089.00 i mbliana, a roinnt go cothrom idir an 11 sheid de réir threoirlínte na Roinne.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Stiúrthóir um Fhorbairt Gheilleagrach, Fiontraíochta agus Turasóireachta Chomhairle Contae Fhine Gall, Emer O’Gorman: “Táimid thar a bheith sásta leis an maoiniú atá faighte againn le haghaidh 2019 a chuirfidh ar ár gcumas infheistíocht shuntasach a dhéanamh i bpobail ar fud Fhine Gall. Táimid ag súil le bheith ag obair le go leor pobal agus grúpaí deonacha agus cabhrú leo lena gcuid tionscadal.”

Bhí an méid seo a leanas le rá ag AnnMarie Farrelly, Príomhfheidhmeannach Eatramhach Chomhairle Contae Fhine Gall: “Cúis bhróid do Chomhairle Contae Fhine Gall an tacaíocht a thugann sé do ghrúpaí pobail agus d’áiseanna pobail. Cabhróidh an maoiniú seo go mór le grúpaí pobail leanúint lena gcuid oibre amach anseo.”

 

Seo a leanas na sonraí a bhaineann leis na cistí do Sheideanna na bhFear agus na mBan:

GRÚPA

 

CINEÁL TIONSCADAIL

€ BRONNTA

Seid na bhFear Bhaile Bachaille

 

Tiúsóir Plánóra agus Eastarraingteoir

€1189.91

Seid na bhFear Mhullach Eadrad

 

Ábhair, druilirí, dioscaí greanála, péint etc.

€1189.91

Seid na bhFear na Sceirí

 

Polathollán le haghaidh garraí scóir a cheannach & a fheistiú

€1189.91

Seid na bhFear Dhomhnach Bat & Phort Reachrann

 

Troscán a chur sa tseid & spás stórála breise do threalamh

€1189.91

Seid na bhFear an Rois

 

Uasghrádú agus trealamh nua

€1189.91

Seid na bhFear Bhaile Dúill & Ceantar

 

Ríomhaire glúine agus scanóir printéara, dúch, páipéar, dangal Wi-Fi

€1189.91

Seid na bhFear Shoird

 

Doras dóiteáin nua

€1189.91

Seid na bhFear Phort Mearnóg

 

Ábhair chun boscaí do phlandaí, binsí, boscaí éan agus troscán gairdín a athchóiriú

€1189.91

Seid na bhFear Bhaile Brigín

 

Aonaid chistine

€1189.91

Seid na mBan D15

 

Ríomhairí, bosca stórála

€1189.91

Seid na bhFear Chumann Seanré Fhine Gall

 

Uirlisí Cumhachta Cadhnra

€1189.91

 

 

Roinneadh na cistí CFP mar seo a leanas:

 

GRÚPA

CEANTAR

CINEÁL TIONSCADAIL

€ BRONNTA

 

Clainn Mhuire

 

B/S

 

Trealamh oiliúna don fhoireann

 

1000.00

 

Grúpa Cúraim Leanaí Pobail Bhaile Brigín TTa

 

B/S

Trealamh nua a fháil taobh amuigh agus trealamh a dheisiú mar gheall ar chaitheamh agus

cuimilt

 

2000.00

 

Polka

 

B/S

 

Uirlisí le haghaidh imeachtaí éagsúla i rith na bliana

 

1000.00

 

Ionad Pobail an Rois

 

B/S

 

Cathaoireacha agus Boird Fhillte

 

2398.50

 

Seid na bhFear an Rois

 

B/S

 

Insliú don tseid

 

600.00

 

Féile Chultúir The Bleeding Pig

 

B/S

 

Ríomhaire Glúine agus Printéir

 

1000.00

 

Bailte Slachtmhara Shoird

 

B/S

 

Tralaí le hUisceadóir suite

 

819.94

 

Scoil Náisiúnta San Treasa, Baile Brigín

 

B/S

 

Gairdín scoile a fhorbairt do leanaí, tuismitheoirí & an pobal

 

1000.00

 

Gortú Inchinne Faighte na hÉireann

 

B/S

 

Péint agus Cairpéad don Áitreabh ag Baile Shéarlais, Fine Gall

 

2000.00

 

Banna Práis Bhaile Bhlainséir

 

B/S

 

Obair deisiúcháin agus athchóiriú uirlisí éagsúla

 

1000.00

 

Club Peile Phort Reachrann

 

B/S

 

Uasghrádú ar na leithris

 

3300.00

 

Club Peile Phort Reachrann

 

B/S

 

Cuaillí do pháirceanna na n-óg

 

1000.00

 

Club Lúthchleasaíochta Bhaile Brigín agus Ceantar

 

B/S

 

Dífhibrileoir

 

1000.00

 

Baile Maidheac /comhairle pobail

 

B/S

 

Fál Pailneora trealamh gairdín

 

1000.00

 

Ionad Pobail Choill na nÚll

 

B/S

 

Suiteáil CCTV & Méarchosaint ar gach doras

 

2092.50

 

CLG Chomhairle Pobail Lusca

 

B/S

 

Aonaid déghloinithe

 

3178.00

 

Club Lúthchleasaíochta Fhine Ghallainn

 

B/S

 

Trealamh agus oiliúint

 

1000.00

 

Ord Mhálta-Baile Brigín

 

B/S

 

Dífhibrileoir

 

1000.00

 

Ionad Liam Rodgers Fhine Gall

 

B/S

 

Trealamh Oideachais le húsáid i Stiúideo Damhsa an Ionaid

 

996.65

 

Bailte Slachtmhara an Rois

 

B/S

 

Dhá phlaic eibhir agus aolchloiche

 

996.00

 

Cumann Cónaitheoirí Chúirt Phámar

 

B/S

 

Soithí plandaí/bláthanna /luibheanna do leanaí chun iad a fhás

 

995.00

 

Banna Píb San Maur

 

B/S

 

Uirlisí agus uirlisí níos sine a athchóiriú

 

1000.00

 

Banna Píb Black Raven

 

B/S

 

14 X Clúdach Mála Píb, le Velcro agus zip

 

849.00

 

Club Cruicéid Bhaile Brigín

 

B/S

 

Comhlaí Rothlacha, CCTV agus Aláram don Chlubtheach

 

2000.00

 

Cumann Fál Sceach Bhaile Bachaille

 

B/S

 

Uirlisí, fálta, crainn, duaiseanna, babhlaí adhmaid, ceardlann

 

500.00

 

Cumann Snámha Lir

 

B/S

 

Trealamh spóirt do thraenáil

 

1000.00

 

Gravity Austism Support

 

B/S

 

Trealamh

 

2000.00

 

CLG Bhéilí Bhaile Brigín

 

B/S

 

Aonad Coimeádta Te chun seirbhísí a fhorbairt

 

6000.00

 

Ionad Acmhainní Teaghlaigh Aster Bhaile Brigín

 

B/S

 

Seomra fuaimdhíonach do chomhairleoireacht

 

1000.00

 

Clubanna Beiriste Cónasctha na Sceirí (SABC)

 

B/S

 

Cathaoir speisialta do bhaill le deacrachtaí soghluaisteachta

 

886.75

 

 

 

Chéad Fhreagróirí Pobail Shoird

 

B/S

 

Dífhibrileoir

 

1000.00

 

Comhairle Pobail Bhaile Gáire

 

B/S

 

9 MK nua faoi bhrat miotail agus asraonta soicéid 13A a shuiteáil

 

3600.00

 

Grúpa Tiomsaithe Airgid Bhaile Scadán

 

B/S

 

Díon nua a chur ar chábán atá ann cheana féin

 

3115.58

 

Club Dornálaíochta Shoird

 

B/S

 

Trealamh a Cheannach do Dhornálaithe

 

998.00

 

Cumann Cónaitheoirí Fancourt

 

B/S

 

Soithí Plandaí, Plandaí, Múirín

 

600.00

 

Club Peile Chionn Sáile Aontaithe

 

B/S

 

Trealamh Traenála

 

1000.00

 

Cumann Gairneoireachta Fhine Gall Shoird

 

B/S

 

Teilgeoir agus Scáileán Iniompartha

 

600.00

 

Coder Dojo Bhaile Brigín

 

B/S

 

Trealamh Róbataice agus Leictreonach a cheannach

 

986.12

 

Ionad Pobail Bhaile an Phléimeannaigh

 

B/S

 

Suíomh gréasáin a bhunú

 

977.55

 

Cumann Cónaitheoirí Ghleann Eibhlín agus Choill Sandford

 

B/S

 

Soithí plandaí agus bláthanna

 

1000.00

 

CLG Sheid na bhFear Bhaile Brigín

 

B/S

 

Dífhibrileoir a cheannach do Sheid na bhFear

 

999.00

 

Grúpa Ealaíne Theach Solais Fhine Gall

 

B/S

 

Trealamh Ealaíne/Priontáil

 

1000.00

 

Club Peile agus Rugbaí Bhaile Brigín

 

B/S

 

CCTV a shuiteáil ar thalamh an chlub

 

1000.00

 

CLG Oidhreacht Bhaile an Ridire

 

B/S

 

Suiteáil Seide a cheannach chun trealamh a stóráil

 

4617.00

 

Cairde Bhaile Brigín

 

B/S

 

Deasc agus Cathaoireacha d’úsáideoirí seirbhíse

 

990.14

 

Banóglaigh Lusca

 

B/S

 

Pubaill & trealamh campála

 

1500.00

 

89ú Grúpa Gasóg Bhrí Mhór

 

B/S

 

Pubaill

 

1000.00

 

Comhairle Pobail Bhaile Bachaille

 

B/S

 

Potaí do phlandaí agus plandaí

 

527.90

 

Comhairle Pobail Bhaile Bachaille

 

B/S

 

Dífhibrileoir

 

1000.00

 

Cumann Cónaitheoirí Ghort an Teampaill

 

B/S

 

Luibheanna & plandaí oiriúnach do phailniú, clocha maisiúla, uirlisí

 

1000.00

 

Seid na bhFear na Sceirí

 

B/S

 

Dífhibrileoir

 

1000.00

 

Cumann Cónaitheoirí Eastát Fhearann an Chaisleáin

 

B/S

 

Boscaí soithí plandaí/Luibheanna

 

700.00

 

Club Cruicéid Bhaile Brigín

 

B/S

 

Lomaire agus Struimeálaí

 

948.00

 

Lúthchleasaíocht Lusca

 

B/S

 

Trealamh spóirt

 

998.76

 

CLG Ionad Pobail & Fóillíochta Dhomhnach Bat Phort Reachrann

 

B/S

 

Ríomhaire d’Obair Riaracháin

 

989.00

 

ICA Lusca

 

B/S

 

2 inneall fuála, 10 dtacas ealaíne & ceamara

 

909.95

 

BASE Ionad Oideachais Aosaigh Bhaile Breacáin

 

B/S

 

Athchóiriú urláir & uasghrádú foirgnimh

 

6000.00

 

Clean up Corduff

 

C/M

 

Boscaí Bláthanna agus Comharthaí

 

519.24

 

Ionad um Maireachtáil Neamhspleách Bhaile Bhlainséir

 

C/M

 

Dífhibrileoir a cheannach don oifig

 

1000.00

 

Ionad um Maireachtáil Neamhspleách Bhaile Bhlainséir

 

C/M

 

Ardaitheoir Iniompartha do bhaill

 

1000.00

 

Foróige Bhaile an Tirialaigh

 

C/M

 

Gairdín a fhorbairt ar thalamh an ionaid

 

1000.00

 

Grúpa Pobail & Teaghlaigh Naomh Lúcáis

 

C/M

 

Córas fuaime a cheannach

 

1400.00

 

Grúpa Pobail Chéide Bhaile an Bhlácaigh (BDCG)

 

C/M

 

Ciumhaoiseoir, Séidire Gairdín

 

1000.00

 

i-Smile International

 

C/M

 

Oiliúint & Trealamh TF - táibléid do cheardlanna

 

1000.00

 

Barnardos na Coirre Duibhe

 

C/M

 

Lomaire & struimeálaí

 

300.00

 

Bailte Slachtmhara Chaisleán Cnucha

 

C/M

 

Uirlisí chun an ceantar a ghlanadh

 

970.70

 

Tionscadal Óige an Gharda Síochána Foróige

 

C/M

 

Trealamh TF a cheannach, cosúil le táibléid do chúrsaí oideachais & teilifís

 

2000.00

 

Grúpa Forbartha an Lucht Siúil Bhaile Bhlainséir

 

C/M

 

Scairdniteoir agus séidire duilleog a cheannach

 

864.00

 

Bailte Slachtmhara Shráidbhaile Bhaile Bhlainséir

 

C/M

 

Trealamh a Cheannach chun cabhrú leis an nGrúpa an ceantar a fheabhsú

 

1000.00

 

CLG Ionad Pobail Bhaile an Tirialaigh

 

C/M

 

Stiallacha Sábháilteachta ar Dhorais & Trealamh Spóirt

 

5011.27

 

CLG Ionad Pobail Ongar

 

C/M

 

Stiallacha Sábháilteachta ar Dhorais & Trealamh Spóirt

 

5062.52

 

Coiste Cónaitheoirí Radharc an Tobair Bhaile an Phaslóigh

 

C/M

 

Trealamh chun an eastát a choinneáil glan & miotóga lomaire

 

1000.00

 

Cumann Cónaitheoirí na Maoildeirge

 

C/M

 

Trealamh, uirlisí agus péint don ghlantachán Pobail

 

990.00

 

CLG Bainistíocht Theach Bhaile an Phaslóigh

 

C/M

 

Soilse bunaidh a ionadú le Soilsiú LED Costéifeachtach

 

6000.00

 

Tionscamh don Óige Bhaile an Bhlácaigh & Radharc an Chnocáin

 

C/M

 

Athchóiriú an spáis Paitió taobh amuigh

 

973.00

 

Club CLG Bhríde

 

C/M

 

Trealamh Traenála

 

1000.00

 

Ionad Acmhainní Pobail na Coirre Duibhe

 

C/M

 

Suiteáil CCTV, fál seachtrach agus Comhla rothlach

 

4000.00

 

NYP Bhaile an Bhlácaigh Radharc na Sléibhe

 

C/M

 

Fuinneoga a dheisiú agus a ionadú

 

1000.00

 

Cumann Cónaitheoirí Chnocán an Iústásaigh

 

C/M

 

Plandaí, Uirlisí troscáin agus Córas iniompartha callairí

 

1000.00

 

92.5 Phoenix FM

 

C/M

 

4 Ghléas taifeadta iniompartha agus Cluasáin

 

980.00

 

Ionad Pobail Chaisleán Cnucha

 

C/M

 

Teilgeoir

 

1000.00

 

CLG Ionad Pobail Mhullach Eadrad

 

C/M

Trealamh ríomhaireachta chun ranganna oideachais a chur ar fáil & stóras

 

2802.48

 

Barnardos Mhullach Eadrad

 

C/M

 

Dífhibrileoir

 

1000.00

 An Chlinic Lárnach Íocshláinteach

 

C/M

Clár bán digiteach agus teilgeoir d’Ionad Áitiúil Bhaile an Hartaigh

 

2478.45

 CLG Fhóram Bhaile Dúill

 

H/M

 

2 ríomhaire nua a cheannach

 

1000.00

 

Cumann Pobail Chois Bá

 

H/M

 

Suíochánra don phobal a cheannach

 

1000.00

 

Club Dornálaíochta Bhaile Dúill

 

H/M

 

Trealamh nua a cheannach

 

1000.00

 

Cumann Peile Ceilteach Shoird

 

H/M

 

Córas Slándála CCTV a shuiteáil chun na háiseanna atá ann a chosaint

 

2500.00

 

Club Sóisialta Lúthchleasaíochta & Fóillíochta Inis Fáil

 

H/M

 

Oibreacha Foirgníochta chun an foirgneamh a dhéanamh sábháilte / páirceáil a uasghrádú

 

10000.00

 

Seid na bhFear Phort Mearnóg & Ceantar

 

H/M

 

Spás nua a athchóiriú atá le tabhairt ar láimh ar an 10 Meitheamh.

 

5000.00