Leathnaíonn Comhairle Contae Fhine Gall Seirbhís ríthábhachtach “Gluaisteáin Phobail”.

Bhailigh Chomhairle Contae Fhine Gall tiománaithe deonacha, Comhairleoirí áitiúla agus ionadaithe ó na comhpháirtithe Local Link agus GoCar sna Sceirí an tseachtain seo caite chun athsheoladh agus leathnú na seirbhíse ‘Gluaisteáin Phobail’ a cheiliúradh.

Community Car volunteers with GoCars Robert Montgomery

Bhailigh Chomhairle Contae Fhine Gall tiománaithe deonacha, Comhairleoirí áitiúla agus ionadaithe ó na comhpháirtithe Local Link agus GoCar sna Sceirí an tseachtain seo caite chun athsheoladh agus leathnú na seirbhíse ‘Gluaisteáin Phobail’ a cheiliúradh.

 Cuireann an tseirbhís luachmhar seo aistear feithicle ar fáil do dhaoine scothaosta agus dóibh siúd a bhfuil a soghluaisteacht teoranta ionas gur féidir leo dul chuig coinní riachtanacha leighis, cuairteanna cógaslainne agus na siopaí. Tógann Gluaisteáin Phobail daoine chuig seirbhísí reiligiúnacha, chuig oifig an phoist agus chuig cruinnithe sóisialta freisin. Tá an tseirbhís mar tharrtháil dóibh siúd a bhfuil sé dodhéanta dóibh taisteal ina n-aonar nó a bhfuil deacrachtaí acu rochtain a fháil ar iompar poiblí.

Ba í an tseirbhís Gluaisteáin Phobail an chéad cheann dá leithéid a chuir Údarás Áitiúil i bhfeidhm in Éirinn i 2019, a fhreastalaíonn ar Bhinn Éadair agus na Sceirí ar dtús, rud a thairgeann fíorthábhacht do dhaoine scothaosta agus dóibh siúd a bhfuil srianta gluaiseachta orthu. Beidh an Gluaisteáin Phobail lonnaithe sna Sceirí ach tá áthas ar Chomhairle Contae Fhine Gall i gcomhpháirtíocht le Local Link agus GoCar soláthar na seirbhíse seo a leathnú go ceantair nua ar fud an Chontae chun turais ó Dhomhnach Bat, Port Reachrann, an Ros agus Lusca a áireamh freisin.

 Tá sé chomh héasca dul i dteagmháil le Local Link ar an bhfón nó trí ríomhphost chun turas a chur in áirithe agus tugann oibrithe deonacha aire don chuid eile, ag tógadh thú ó dhoras go doras go sábháilte. Le 20 oibrí deonach cláraithe cheana féin is cinnte go mbeidh duine éigin ann a fhéadfaidh tú a thabhairt áit ar gá duit dul.

 Tionscnaíodh an Gluaisteáin Phobail chun misean na gClár Iompar Tuaithe a chomhlíonadh chun “córas iompair phoiblí pobalbhunaithe ardchaighdeáin a sholáthar faoin tuath in Éirinn a fhreagraíonn do riachtanais áitiúla”. Trí naisc níos fearr a chur ar fáil leis an bpobal cabhraíonn sé seo le dul i ngleic le fadhb an leithlisithe shóisialta tuaithe agus le hoibrithe deonacha ag tiomáint an eispéiris tugann an scéim deis freisin do bhaill ó gach cuid den phobal teagmháil a dhéanamh lena chéile.

Community Car and Age Friendly Fingal Volunteers with Fingal's Active Travel team and Mayor O Rodaigh.

Dúirt David Storey, Stiúrthóir Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Taisteal Gníomhach ag Comhairle Contae Fhine Gall: ‘Is iontach an rud é a fheiceáil an sheirbhís ag Gluaisteáin Phobail ag leathnú amach go réimsí nua agus ag méadú sa tóir agus tá súil againn go leanfaidh sé ar aghaidh ag tabhairt compord agus cúnamh dóibh siúd a úsáideann é. Tá tionscnaimh mar an gceann seo riachtanach chun cuimsiú agus soghluaiseacht a sholáthar dóibh siúd nach bhfuil an oiread sin nasctha acu le gréasáin iompair phoiblí nó a bhfágann a riachtanais soghluaisteachta breise ródheacair taisteal ar iompar poiblí.”

 Dúirt Méara Fhine Gall An Clr. Seána O Rodaigh “Tá lúcháir orm go bhfuil Comhairle Contae Fhine Gall ag cur leis an tseirbhís Gluaisteáin Phobail. D’éirigh thar barr leis sna Sceirí agus le tacaíocht ó oibrithe deonacha agus ár gcomhpháirtithe i Local Link agus GoCar táim cinnte go leanfaidh sé ar aghaidh ag tabhairt faoiseamh agus dearfacht iontach do shaol na ndaoine a úsáideann é. Mholfainn d’aon duine a d’fhéadfadh cúnamh a bheith ag teastáil uathu chun teacht go dtí a gcoinní agus uathu glaoch a chur ar an líne teileafóin agus triail a bhaint as turas.’

 Dúirt Miriam McKenna ó Local Link ‘Tá lúcháir ar Local Link leanúint ar aghaidh lena rannpháirtíocht i nGluaisteáin Phobail. Is forbairt dhearfach do dhaoine scothaosta i bhFine Gall an leathnú go Domhnach Bat, Port Reachrann, an Ros agus Lusca chomh maith le leanúint ar aghaidh le seirbhís na Sceirí agus táimid ag tnúth le fáilte a chur roimh ár bpaisinéirí nua ar bord.”

 Tá Feithicil Leictreach curtha ar fáil don tionscadal seo ag príomhbhranda roinnte gluaisteán na hÉireann, GoCar. Cuireann GoCar gluaisteáin agus veaineanna ar cíos in aghaidh na huaire ar fud na hÉireann. Faoi dheireadh na bliana, beidh níos mó ná 700 ionad roinnte gluaisteán ag GoCar go náisiúnta, agus beidh níos mó ná 900 feithicil ar fáil le ligean ar cíos in aghaidh na huaire. Táthar ag súil go gcuirfear tuilleadh feithiclí leis de réir éileamh an phobail atá ag ardú.
 

Dúirt Paul McNeice ó GoCar “Tá lúcháir orainn ár gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Fhine Gall agus Local Link a leathnú amach. Táimid tiomanta do ‘soghluaisteacht oscailte do chách’ agus is eiseamláir iontach é an Gluaisteáin Phobail den chaoi a mhairimid na luachanna sin. Tá méadú ag teacht ar líon na ngluaisteán in Éirinn agus mar thoradh air sin táimid meáite ar é a dhéanamh chomh inrochtana agus is féidir do thomhaltóirí ar fud na tíre.”

 Is féidir le baill atá ag iarraidh turas a chur in áirithe trí Gluaisteáin Phobail glaoch ar Local Link ar 1800 303 707 nó ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

GoCar.ie

 

Mayor of Fingal Cllr Seána O Rodaigh with Community Car volunteer Peter