alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Leasanna atá le Fáil Ar Líne Bainte Amach ag Gnólachtaí Fhine Gall leis an Tacaíocht Trádála Idirlín

TOV New Graphic

Tá Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ) Fhine Gall tar éis a thuairisciú go bhfuil an méadú is mó sa líon iarratas ar Dhearbháin Trádála Ar Líne (TOV) le 2 bhliain anuas, ó ghnólachtaí beaga atá ag pleanáil infheistíocht a dhéanamh sna hardáin díolacháin ar líne atá acu. Dámhadh deontais TOV ar luach de €163,000 ar 61 gnólacht de chuid Fhine Gall go dtí seo in 2019

Léirítear na buntáistí a bhaineann le bheith ar líne do ghnólachtaí beaga i bhFine Gall sna figiúirí atá curtha amach ag na hOFÁanna an tseachtain seo caite mar chuid de Lá Idirnáisiúnta an Idirlín

Táthar tar éis a léiriú i dtaighde go méadaítear gnólachtaí a bhunaíonn láithreacht ar líne de 21% ar a gcuid díolachán agus 84% ar an líon fhiosruithe ó chustaiméirí, ar an meán. Tá béim curtha air i dtaighde freisin gurb ó chustaiméirí nua, seachas na cinn atá acu cheana féin* a dtagann 73% dá ndíolacháin ar líne, maidir le gnólachtaí beaga.

Tá sé dóchúil chomh maith go gcruthaíonn cuideachtaí beaga a bhfuil láithreacht ar líne acu poist nua. Ar an meán, is ionann 1.4 fhostaí agus an líon nua foirne a dhéanann gnólachtaí beaga a thosaíonn díolacháin ar líne a dhéanamh. Méadaíonn na cuideachtaí sin ar an idirlíon a bhunaítear iad a gcuid deiseanna chun díolachán idirnáisiúnta a dhéanamh agus a ngnó a oscailt do mhargaí nua mar gheall a bheith ar líne. Tosaíonn 3 cinn as gach 5 ghnólacht a bhfuil láithreacht ar líne curtha i mbun acu a easpórtáil den chéad uair.

Tá borradh faoin líon gnólachtaí Éireannacha atá ag fáil cúnaimh ó OFÁ Fhine Gall chun dul ar líne tríd an Scéim TOV, arna maoiniú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil faoin Straitéis Dhigiteach Náisiúnta: Céim 1 (2013). Leis an scéim mhaoinithe chomhoiriúnaithe seo, tugtar rochtain do ghnólachtaí beaga ar an tsain-mheantóireacht, ar an oiliúint agus ar dhearbhán €2,500 chun láithreacht ar líne a chur ar bun. Tá an TOV oscailte do ghnólachtaí beaga de chuid Fhine Gall a bhfuil láithreacht trádála ar líne teoranta acu, nó nach bhfuil aon láithreacht dá leithéid acu, agus a bhfuil níos lú 10 bhfostaí agus láimhdeachas níos lú ná €2 mhilliún acu. Ní mór d'iarratasóirí a bheith ag trádáil le 6 mhí anuas, ar a laghad.

Ón am ar cuireadh tús leis an Scéim TOV in 2014, tá beagnach 6,000 cuideachta bheaga in Éirinn in ann a gcuid gnó a fhás ar líne tríd an tionscnamh. Ina theannta sin, tá comhairle curtha ag na OFÁanna ar bhreis is 22,000 gnólacht Éireannacha beaga ar conas tairbhe a bhaint as an ríomh-thráchtáil go héifeachtach chun a gcuid gnó a fhás. I bhFine Gall, tá níos mór gnólachtaí áitiúla tar éis glacadh leis an scéim TOV le linn 2019, agus bronnadh 61 TOV ar luach de €163,000 orthu go dtí seo i mbliana.

Dúirt Oisín Geoghegan, Cathaoirleach an Líonra de na 31 Oifig Fiontair Áitiúla agus Ceannasaí Fiontair i bhFine Gall: “I margadhan lae inniu, atá chomh hiomaíoch sin, tá sé riachtanach láithreacht láidir ar líne a bheith ag gnólachtaíl, agus straitéis dhigiteach láidir acu, leis. Molaim do na FBManna go léir i bhFhine Gall atá ag iarraidh a bheith mar chuid den gheilleagar digiteach atá ag fás in Éirinn, freastal ar an gcéad seimineár eile TOV agus leas a bhaint as an deis atá ann chun maoiniú de €2,500 a thapú chun cur lena gclár trádála ar líne ”

Tá glao nua ar iarratais curtha amach anois agus reáchtálfar seimineár faisnéise Dé hAoine, an 6 Nollaig, i Lárionad Réisc i Sord. Beidh sé saor in aisce freastal air agus is féidir áiteanna a chur in áirithe ar líne ag: www.localenterprise.ie/Fingal

 

Staitisticí

Méadú de 21%, ar an meán, ar an méid díolacháin do ghnólachtaí beaga ar cuireadh ar mbun iad ar líne*

Tá méadú tagtha ar an líon fiosruithe ó chustaiméirí i ndáil le 84% de na gnólachtaí sin a bhfuil láithreacht ar líne curtha i mbun acu*

Díolacháin nua a bhí i gceist le 73% den líon díolacháin ar líne nár tháinig isteach in ionad díolachán reatha*

Bíonn 1.4 ball foirne breise, ar an meán, á bhfostú ag gnólachtaí beaga a chuireann láithreacht ar líne i mbun*

Tosaíonn 3 cinn as gach 5 ghnólacht a bhfuil láithreacht ar líne curtha i mbun acu a easpórtáil*

5,875 - Líon na nDearbhán Trádála ar Líne ar baineadh tairbhe asta ó 2014 i leith

17,005 - Líon na bhFreastalaithe ar sheisiúin faisnéise faoin Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne ó 2014 i leith

22,132 - Líon na ngnólachtaí a thug Oifigí Fiontair Áitiúla comhairle dóibh maidir leis an trádáil ar líne ó 2014 i leith

 

CRÍOCH

 

Le haghaidh fiosrúcháin ó na meáin, téigh i dteagmháil le hOisín Geoghegan, Cathaoirleach an Líonra de na 31 Oifig Fiontair Áitiúla agus an Ceannasaí Fiontair i bhFine Gall, ar:

T: 01 8900 800 or 087 9884 081.

R: [email protected]

 

Foinse: *”Growing Small Business Through Online Trade: Enterprise Impacts of the Trading Online Voucher Scheme” – an Roinn Cumarsáide Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (2016)

 

Cad é an Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne?

Is éard atá sa Scéim um Thrádáil Dhearbhán ar Líne ná tionscnamh faoi Straitéis Dhigiteach Náisiúnta an Rialtais: céim 1 (2013), arna maoiniú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil, agus gurb iad na hOifigí Fiontair Áitiúla a chuireann ar fáil í. Tá sé deartha chun tacú le gnólachtaí Éireannacha beaga chun a láithreacht ar líne a fhorbairt agus le tús a chur lena gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol ar líne trí oiliúint a chur ar fáil dóibh mar aon le dreasacht airgeadais chun a gcumas ríomhthráchtála a fhorbairt. Tá cuideachtaí nach dtéann ar líne ag iarraidh an deis a bheith acu a bheith mar chuid den gheilleagar digiteach a bhfuil borradh mór faoi in Éirinn.

 

Is féidir dearbháin trádála ar líne a úsáid:

- chun láithreán gréasáin ríomhthráchtála a fhorbairt nó a uasghrádú, mar shampla íocaíochtaí ar líne nó córais áirithinte a chur i bhfeidhm

- le haghaidh bogearraí a bhaineann leis an idirlíon a cheannach

- le haghaidh fógraíochta ar líne (ach faoi réir teorainneacha)

- chun aip a fhorbairt

- le straitéis margaíochta digití a fhorbairt agus / nó a chur i bhfeidhm

- le haghaidh comhairliúcháin le saineolaithe TFC

- le haghaidh oiliúint agus tacaíocht chun do chuid gnó trádála ar líne a fhorbairt agus a bhainistiú

Cuir do phlean i bhfeidhm agus nuair a bheidh sé críochnaithe

Incháilitheacht

Tá an scéim oscailte do ghnólachtaí beaga a bhfuil láithreacht ríomh-thráchtála teoranta acu nó nach bhfuil aon láithreacht acu ar bith, nach bhfuil 10 bhfostaí acu, ar a mhéid, agus láimhdeachas níos lú ná €2 mhilliún. Ní mór d'iarratasóirí a bheith ag trádáil le 6 mhí anuas, ar a laghad.

 

Tuilleadh Eolais:

https://www.localenterprise.ie/Discover-Business-Supports/Trading-Online-Voucher-Scheme

All Rights Reserved © Fingal County Council