Comhshaol

Eolas agus Comhairle maidir le Dabhaigh Shéarachais

Bainistíocht ar Cháilíocht Uisce

Ní mór Córais Chóireála Fhuíolluisce Bhaile a chlárú.

Cód Cleachtais um chóireáil fuíolluisce agus comhairliúchán maidir le diúscairt Code of Practice for Wastewater Treatment and Disposal Systems Serving Single Houses.  Sa Chód áirítear measúnú suímh, suiteáil agus oibriúchán dabhcha séarachais mar aon le córais chóireála fhuíolluisce bhaile eile.

Ní mór na rialacháin tógála agus pleanála a chomhlíonadh. Mar sin, beidh suim ann ag cónaitheoirí tuaithe, sainchomhairleoirí/innealtóirí, pleanálaithe agus daoine eile a bhfuil baint acu leis an earnáil chóireála fhuíolluisce bhaile. (Beidh deireadh leis an gcomhairliúchán poiblí seo ar 22 Márta 2019)

De réir an dlí, ní mór do gach úinéir áitribh atá ceangailte le córas cóireála fuíolluisce baile an córas sin a chlárú roimh 1 Feabhra 2013. Tá táille chlárúcháin €50 le híoc air sin. Tá foirmeacha iarratais le fáil ar líne ag  www.protectourwater.ie agus in oifigí na Comhairle mar aon le leabharlanna agus in Ionaid Eolais do Shaoránaigh.

Nuair a chlaraítear córas, tá sé de dhualgas ar úinéirí athchlárú gach cúig bliana agus tá sé saor in aisce. Cuirfidh an clárú seo ar chumas cigirí cinnte a dhéanamh de go bhfuil na córais ag obair mar ba chóir ionas gur féidir soláthairtí uisce faoi thalamh agus os cionn talaimh a chosaint ó na rioscaí a eascraíonn as córas nach bhfuil ag feidhmiú i gceart. Tá sé i gceist go n-úsáidfidh na húdaráis um sheirbhísí uisce an t-ioncam a chruinneofar ón gclárú chun na cláir a bhainistiú agus chun íoc as an gcigireacht a dhéanamh. Ní bheidh aon táille chigireachta le híoc ag teaghlaigh.

Is féidir le húinéirí chórais chóireála fhuíolluisce bhaile nó dabhcha séarachais in Fhine Gall a gcóras a chlárú agus an táille chlárúcháin a íoc mar seo:

Ar líne ag www.protectourwater.ie

Trí fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh mar aon le seic nó sonraí íocaíochta le haghaidh na táille clárúcháin (ná seol airgead tirim) chuig:

Cosain ár nUisce 
PO Bosca 12204 
Baile Átha Cliath 7

Tá athbhreithniú déanta anois ar Alt I Uimh. 222 de 2013 le foilsiú na Rialachán um Chúnamh Airgeadais do Thithíocht (Córais Chóireála Fuíolluisce Tí (DWWTS))2020 (Alt I. Uimh. 184 de 2020).

Fóráiltear leis na Rialacháin athbhreithnithe, faoi réir na gcritéar incháilitheachta uile a chomhlíonadh, go bhféadfadh Comhairle Contae Fhine Gall deontas a íoc le duine chun oibreacha feabhsúcháin, deisiúcháin nó uasghrádaithe a dhéanamh ar DWWTS nó DWWTS a athsholáthar má mheastar, tar éis cigireachta, a leithéid d’oibreacha a bheith ag teastáil.

Áirítear leis na téarmaí agus coinníollacha nua:

 1. An ceanglas an dáta cláraithe forordaithe a chomhlíonadh mar atá luaite sna Rialacháin um Chórais Cóireála Fuíolluisce Tí (Clárú) 2012 (Alt I.220/2012), arna leasú ag an Rialacháin na gCóras Fuíolluisce Tí (Clárú)(Leasú) 2013 (Alt I. 180/2013);
 2. An riachtanas tástála acmhainne a bhaint; agus,
 3. Ráta deontais aonfhoirmeach a thabhairt isteach de 85% de chostais incháilithe oibreacha feabhsúcháin, deisiúcháin nó uasghrádaithe, nó athsholáthar aon chórais den sórt sin nó €5,000, cíbe acu is ísle.

Tá deontais ar fáil faoi na scéimeanna seo a leanas:

 • Deontais do DWWTS (Plean Cigireachta Náisiúnta)
 • Deontais do DWWTS (Réimsí Gníomhaíochta Tosaíochta faoin RBMP)
 • Deontais do DWWTS (Dobharcheantair Cuspóir Ardstádais faoin RBMP)

 Mar sin féin, tá srianta ar incháilitheacht faoi gach scéim. 
 

 • D’fhorbair An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) Plean Cigireachta Náisiúnta  chun cabhrú le córais chóireála fuíolluisce tí nach bhfuil ag teacht leis an gcaighdeán a bhfuil súil leis a aithint. Caithfidh cigireacht a bheith déanta ar an gcóras cóireála faoin bplean cigireachta seo agus fógra comhairleach arna eisiúint ag an údarás áitiúil faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Leasú) 2012.  nó
 • Freastlaíonn an córas cóireála ar theach atá suite i Limistéar Gníomhaíochta Tosaíochta de réir Phlean Bainistíochta Abhantraí 2018-2021, agus tá litir eisithe ag Oifig Chlár Uiscí an Údaráis Áitiúil thar ceann an údaráis áitiúil ábhartha, ag deimhniú incháilitheachta chun iarratas a dhéanamh.

nó 

Tá na critéir seo a leanas i bhfeidhm i ngach ceann de na scéimeanna deontais thuas:

 • Caithfidh gach dabhach séarachais agus cineálacha eile córais chóireála agus diúscartha le haghaidh fuíolluisce tí a dteastaíonn aire uathu a bheith cláraithe ag an úinéir faoi 1ú Feabhra 2013, nó i gcás córais chóireála a tógadh nó a suiteáladh tar éis an dáta seo ní mór go mbeadh an clárú críochnaithe laistigh de 90 laethanta nasctha (tag. Rialachán 3 de na Rialacháin um Chórais Chóireála Fuíolluisce Tí (Clárú) (Leasú) 2013 (Uimh. 180 de 2013)). Más gá duit seiceáil an bhfuil tú cláraithe seol ríomhphost chuig [email protected] le d’ainm, do sheoladh agus d’éirchód (seiceáil d’éirchód ar www.eircode.ie).  Tabhair le fios le do thoil nach bhfuil deontais iníoctha i gcás nár cláraíodh an dabhach séarachais. Níl deontais iníoctha i gcás nár claraíodh dabhcha séarachais.  Chomh maith leis sin, ní ghlacaimid le hiarratais ar chigireachtaí dabhach séarachais ó úinéirí tí.
 • íocfar deontais i dtreo na ngnáthchostas lena chinntiú go bhfuil córas ag obair i gceart m.sh. córas cóireála fuíolluisce tí a chothabháil, a sheirbhísiú nó a dhí-sloda.
 • Ciallaíonn “costas ceadaithe” maidir le hoibreacha feabhsúcháin, deisiúcháin nó uasghrádaithe ar chóras cóireála fuíolluisce tí, nó an córas sin a athsholáthar, an costas a mheas an t-údarás tithíochta mar chostas réasúnta chuh na hoibreacha a dhéanamh nó an t-athsholáthar, nó an costas iarbhír a bhaineann leis na hoibreacha nó an t-athsholáthar a dhéanamh, cíbe acu is lú;
 •  

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait nó má theastaíonn ceann de na foirmeacha iarratais uait nó má tá ceist agat faoi mhaoin (tabhair Éirchód leis an seoladh le haghaidh d’áit chónaithe bhuan agus cruthúnas ar chlárú an chórais chóireála) agus seol ríomhphost chuig environ%6d%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

 

Tabhair le fios le do thoil:  Déileálfar le cigireacht de bhun gearáin faoi thruailliú uisce mar is gnách. Toirmisctear le hAlt 3 den Acht Rialtais Áitiúil, (Truailliú Uisce), 1977 arna leasú ag an Acht Rialtais Áitiúil, (Truailliú Uisce)(Leasú), 1990,  ábhair thruaillithe a chur isteach in uiscí.  Má theipeann ar úinéir tí córas fuíolluisce tí a chothabháil i gceart, beidh iarrthóir neamh-incháilithe don deontas seo.