Pleanáil

Clár Láithreán Folamh

Bainistíocht Forbartha

Faoin Acht um Athbheochan Uirbeach agus Tithíochta 2015 , ní mór do gach údarás áitiúil clár tailte ina limistéar atá oiriúnach do thithíocht a thiomsú ach nach bhfuil ag teacht chun cinn le haghaidh forbartha. An 1 Eanáir 2017, bunófar na cláir seo agus muirearófar tobhach láithreán folamh gaolmhar, nuair is cuí, ón Eanáir 2019 ar aghaidh.

San Acht um Athbheochan Uirbeach agus Tithíochta, sainmhínítear láithreán folamh mar aon talamh:

  • I gcás talamh cónaithe (níos mó ná 0.05 heicteár), tá gá le tithíocht sa cheantar, tá an suíomh oiriúnach do thithíocht agus níl an chuid is mó den láithreán in úsáid (ie folamh) ar feadh tréimhse ama

 Agus

  • I gcás talamh athghiniúna (seachas talamh cónaithe), níl an chuid is mó den láithreán in úsáid (ie folamh) ar feadh tréimhse ama agus sa chás go bhfuil drochthionchar ag an láithreán ar áiseanna atá ann cheana féin nó ar charachtar an cheantair.

 

Cad is Talamh Cónaithe ann?

Is talamh é seo ina bhfuil an cuspóir criosaithe den talamh chun críocha cónaithe den chuid is mó.

I Phlean Forbartha Chomhairle Contae Fhine Gall, is iad seo tailte atá criosaithe mar RÉIMSE CÓNAITHE “RC” agus CÓNAITHE “C”.

Cad is Talamh Athbheochana ann?

Is talamh é seo a aithníodh i Phlean Forbartha Chomhairle Contae Fhine Gall agus é mar chuspóir aige limistéir a bhfuil athghiniúint de dhíth orthu a fhorbairt agus a athnuachan.

I Phlean Forbartha Chomhairle Contae Fhine Gall, tagraítear do thailte atá criosaithe mar IONAD ÁITIÚIL “IÁ”, IONAD OLLMHÓR-BHAILE “IOB”, “IONAD BAILE AGUS CEANTAIR “IBC” agus FIONTAR GHINEARÁLTA “FG”.

Cén fhaisnéis atá le fáil ar Chlár na Láithreán Folamh?

 

Mar a leagtar amach in Alt 8 den Acht um Thithíocht Uirbeach agus Athbheochana 2015, beidh an fhaisnéis seo a leanas ar gach suíomh folamh a chuirtear ar an gClár:

  • Tuairisc (lena n-áirítear léarscáil) ar aon láithreán ina limistéar feidhme a bhí, i dtuairim an údaráis pleanála, ina láithreán folamh ar feadh an 12 mhí roimh dháta na hiontrála;
  • Sa chás go bhfuil talamh cláraithe ar an láithreán, sonraí an fhóilió;
  • Ainm agus seoladh an úinéara;
  • Sonraí ar luach margaidh an tsuímh; agus
  • Aon fhaisnéis eile dá dtagraítear san Acht a fhorordóidh an tAire.

 Cuirfear faisnéis bhreise maidir le dátaí agus suíomh ar fáil freisin mar áis tagartha.

 

Tá Clár na Láithreán Folmha ar fáil le hiniúchadh ag Cuntar Pleanála Halla an Chontae le linn gnáthuaireanta oscailte. 

Mar áis tagartha, beidh breathnóir léarscáile ar líne ar fáil níos déanaí.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Láithreáin Folmha, déan teagmháil leis an Rannóg Pleanála agus Bonneagair Straitéisigh ar (01) 8905543 nó seol ríomhphost chuig [email protected]

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall