Beartas Ealaíon Óige agus Oideachais

Is é Fine Gall an contae is mó fáis sa tír agus tá an daonra is óige in Éirinn ann. Is cuid lárnach den chontae iad an tírdhreach tuaithe, uirbeach agus bruachbhailteach, na pobail ilchultúrtha agus an daonra mór óg a bhfuil 30% díobh níos óige ná 18 mbliana d'aois. Tá soláthar déanta ag Oifig Ealaíon Fhine Gall, atá lonnaithe sa Rannóg Pobail, Cultúir agus Spóirt de Chomhairle Contae Fhine Gall, ina buiséad ealaíne do leanaí agus daoine óga ó cuireadh ar bun é in 1994.

D'achtaigh an chomhairle an chéad Bheartas Óige agus Oideachais in 2010, rud a chomhlíon gníomh ón chéad phlean ealaín de chuid Fhine Gall. Cuireann an beartas seo creatlach ar fáil le haghaidh clár ealaíon ar fud na tíre a fhorbairt do leanaí agus daoine óga.

Beartas Ealaíon Óige agus Oideachais 2010