Scéim Tacaíochta um Shrianta Covid (STSC) Ceisteanna Coitianta

Ar an meán, beidh sé mar aidhm againn iarratais a phróiseáil (rud a chiallaíonn Sea/Ní hea/ tuilleadh faisnéise ag teastáil) laistigh de choicís. Braithfidh sé sin, áfach, ar an mborradh tosaigh a thagann ar líon na n-iarratas.

Gheobhaidh gnóthais incháilithe íocaíocht de €4,000 don chéad ráithe den bhliain seo, an tréimhse ón 1ú Eanáir go 31ú Márta 2021. Meastar go ndéanfar íocaíochtaí le gnóthais incháilithe don chéad ráithe ó Aibreán 2021. Déanfar an dara íocaíocht i Ráithe 2, 2021 de €4,000 do ghnólachtaí a chomhlíonann fós na critéir.

Is ranníocaíocht é an deontas i dtreo an chostais a bhaineann le gnó a athoscailt nó a choinneáil ag feidhmiú agus ag athnascadh le fostaithe agus le custaiméirí. D’fhéadfaí an deontas a úsáid chun costais sheasta leanúnacha a íoc, e.g. fóntais, árachas, athchóiriú nó chun bearta a dhéanamh chun sábháilteacht na bhfostaithe agus na gcustaiméirí a chinntiú
 

.

Tá. Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil meastachán ar an éileamh rátaí a bheadh agat do 2020.

Is féidir an t-iarratas a dhéanamh ar líne trí shuíomh Gréasáin d’údaráis áitiúil ag [email protected] . Ceanglóidh an fhoirm iarratais ar iarratasóirí a dhearbhú go bhfuil siad neamh-incháilithe do STSC, don Deontas Leanúnachais Gnó de chuid Fáilte Éireann nó don Scéim um Chúnamh maidir le Gnó Siamsaíochta Ceoil de chuid na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meáin agus nach bhfuil siad ag cur isteach ar na deontais sin nó á bhfáil.  Iarrfar ar iarratasóirí toiliú freisin le comhroinnt sonraí le hOifig na gCoimisinéirí Ioncaim chun spotseiceálacha ar incháilitheacht STSC a chumasú.

Íocfar an deontas trí na hÚdaráis Áitiúla, bunaithe ar phróiseas iarratais ar líne, d’fhonn gnólachtaí cáilitheacha a aithint agus a bhailíochtú agus chun íocaíochtaí le cuntas bainc an ghnólachta a dhéanamh chomh héifeachtúil agus is féidir.

Ní mór do ghnó:

 • A bheith ina thrádálaí aonair, ina chuideachta, féinfhostaithe nó i gcomhpháirtíocht;
 • Láimhdeachas íosta de €50,000 a bheith aige do gach áitreabh inrátaithe;
 • Gan a bheith faoi úinéireacht ná á fheidhmiú ag comhlacht poiblí;
 • Gan a bheith incháilithe le haghaidh/a bheith ag fáil STSC don tréimhse a gclúdaíonn an deontas nó atá incháilithe do Scéim Leanúnachais Ghnó Fáilte Ireland nó an Scéim Chúnaimh Ghnó Siamsaíochta Ceoil Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus na Meáin.
 • Oibriú ó fhoirgneamh, nó ó struchtúr fisiceach seasta cosúil leis a bhfuil rátaí gnó iníoctha air

(ní chomhlíonann áitribh soghluaiste, nó áitribh nach bhfuil socraithe go buan i bhfeidhm, an sainmhíniú ar áitreabh gnó ná ar áitribh nach bhfuil aon rátaí iníoctha orthu);

 • Ní mór Deimhniú Imréitigh ríomhChánachais reatha a bheith agat ó na Coimisinéirí Ioncaim.
 • Meastar nach mbeidh láimhdeachas an ghnó thar thréimhse an éilimh níos mó ná 25% de na
 • Láimhdeachas seachtainiúil an ghnó ar an meán in 2019;
 • meán-láimhdeachas seachtainiúil réamh-mheasta an ghnó don 2020, do ghnólachtaí a thosaigh tar éis an 1 Samhain, 2019 agus
 • Tá sé i gceist ag an ngnó trádáil a atosú go hiomlán a luaithe a mhaolófar srianta an Rialtais.
 • 1 - 250 fostaí a bheith agat agus láimhdeachas réamh-mheasta níos lú ná €25 milliún i 2021;
 • Maidir le fíorú an cheanglais láimhdeachais €50,000, ceanglófar ar iarratasóirí a gcuntais airgeadais nó trádála is déanaí nó an chuid ábhartha dá bhFoirm Cánach Ioncaim is déanaí, Foirm 11 a uaslódáil, lena bhfíoraítear láimhdeachas os cionn €50,000.

Socróidh DETE spotseiceálacha a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíontar na critéir cháilitheacha.

Is féidir le gnóthais a bhaineann le turasóireacht/fáilteachas a íocann rátaí iarratas a dhéanamh mura bhfuil leas bainte acu as ceachtar STSC, Deontas Leanúnachais Gnó Turasóireachta Fáilte Ireland nó Scéim Chúnaimh Ghnó Siamsaíochta Ceoil na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltacht, Spórt agus na Meáin.

Is féidir le Clubanna Spóirt a íocann rátaí, mar Chlubanna CLG agus Clubanna Gailf a bhfuil gníomhaíochtaí tráchtála acu (e.g. beár/bialann) iarratas a dhéanamh ar dheontas mura bhfuil STSC á fháil acu, atá incháilithe do Dheontas Leanúnachais Gnó Turasóireachta Fáilte Ireland nó Scéim Chúnaimh Ghnó Siamsaíochta Ceoil na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán.

 

Is féidir le Siopaí Carthanas a bhfuil ioncam trádála acu, agus a oibríonn ó áitribh inrátaithe, iarratas a dhéanamh ar dheontas mura bhfuil siad ag fáil STSC, Deontas Leanúnachais Gnó Turasóireachta Fáilte Ireland nó Scéim Chúnaimh Ghnó Siamsaíochta Ceoil na Roinne Turasóireacht, Cultúr, Ealaíon, Gaeltacht, Spórt agus na Meán.
 

 1. Sa chás go bhfuil áitribh iolracha gnó ag fiontar a chomhlíonann na critéir láimhdeachais agus a thabhaíonn costais agus rátaí íocaíochta, féadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar gach áitreabh.
   
 2. Sa chás go gcuirtear an cuntas rátaí chuig tiarna talún le haghaidh gnólachtaí aon tionónta amháin nó níos mó ní mór an deontas a chur isteach agus a íoc leis an ngnó oibriúcháin i ngach cás.
   
 3. Féadfaidh gnólachtaí a bhfuil roinnt asraonta acu a ndéantar rátáil ar leithligh orthu iarratas a dhéanamh ar dheontais ar leithligh. Tá siopa saincheadúnais atá neamhspleách ar bhonn airgeadais agus trádála incháilithe má chomhlíonann sé na critéir eile.

 

  

Níl SCGBC le clúdach i leith caillteanais ioncaim, is ranníocaíocht é le costais sheasta, níl laghduithe páirteach láimhdeachais do ghnó laistigh d’áitribh incháilithe

 

Tá Seirbhísí Gairmiúla amhail Cuntasóirí, Ailtirí, Dochtúirí Teaghlaigh, Fiaclóirí, Radharceolaithe, Comhairleoirí, etc., incháilithe má tá siad ag feidhmiú ó áitribh inrátaithe agus má chomhlíonann siad na critéir, lena n-áirítear láimhdeachas a chailleadh. Mar sin féin, níl seirbhísí eile nach n-oibríonn ó áitribh inrátaithe incháilithe.

Is é an 21ú Aibreán 2021 an dáta deiridh chun iarratais a fháil maidir le Ráithe 1.

Tá d’uimhir Chustaiméara le fáil ar d’éileamh ar rátaí tráchtála.

Tá d’uimhir Ráta (nó LAID) le fail ar d’éileamh ar rátaí tráchtála.
 

Tá ceanntásc an ráitis bhainc ar bharr ráitis bhainc le déanaí (arna dhátú laistigh de 6 mhí anuas) agus léirítear ann d’ainm agus do sheoladh gnó agus uimhir do chuntais bhainc ghnó, ar cheart iad a scanadh agus a uaslódáil mar cheangaltán leis an bhfoirm iarratais chun ainm agus seoladh do ghnó a fhíorú chomh maith le sonraí do chuntais bhainc i.e. BIC agus IBAN.

Ba chóir síniú clóscríofa a áireamh ar an bhfoirm.

Yes, any decision to refuse a grant may be appealed to the local authority by emailing . Appeals relating to a decision to refuse an application shall be made in writing within 7 days of receipt of notification.

 

Sea, féadfar aon chinneadh chun deontas a dhiúltú a achomharc chuig d’údarás áitiúil [email protected] . Déanfar achomhairc i ndáil le cinneadh maidir le hiarratas a dhiúltú i scríbhinn laistigh de 7 lá ón bhfógra a fháil

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó Aonad Tacaíochta Gnó na nÚdarás Áitiúil [email protected] .