Titiocht

Éadálacha Talún agus Tithíochta

Éadálacha Tithíochta

Éadálacha Tithíochta:

Ceannaíonn Comhairle Contae Fhine Gall réadmhaoin chónaitheach nua, dara láimhe, fholamh i gceantair ar fud an chontae a bhfuil riachtanas tithíochta iontu.

Más spéis leat do réadmhaoin a dhíol, comhlánaigh agus seol an Fhoirm um Léiriú Spéise ar ais chuig  [email protected]  nó glaoigh ar 01 890 5411 más spéis leat tuilleadh faisnéise.

Foirm

Foirm um Léiriú Spéise

Ráiteas Príobháideachais Roinne

Ráiteas Príobháideachais Roinne - Éadálacha Tithíochta

Forbraíochtaí Tithíochta Lándéanta agus/nó Forbraíochtaí ar Léas Fadtéarmach (10 mbliana +)  - Léirithe Spéise

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag lorg léirithe spéise maidir leis an soláthar d’fhorbraíochtaí tithíochta lándéanta agus/nó d’fhorbraíochtaí ar léas fadtéarmach chun críocha sholáthar na tithíochta sóisialta i gceantar Fhine Gall.

Ní mór do na forbraíochtaí lándéanta agus/nó ar léas fadtéarmach a bheith lonnaithe gar do sheirbhísí laistigh de lonnaíocht uirbeach/bhaile/sráidbhaile, agus faoi fhad siúil ó shiopaí, scoileanna agus saoráidí áitiúla eile, seachas sin ní bheidh siad curtha san áireamh ag an gComhairle. Caithfidh caighdeáin deartha agus tógála na tithíochta in aon fhorbraíocht a gcuirtear aighneacht isteach ina leith riachtanais na gceanglas pleanála reachtúla agus na rialaithe tógála a chomhlíonadh, ar a laghad.

Tá Doiciméad Faisnéise maidir leis an ‘Léiriú Spéise’ ar fáil le híoslódáil anseo nó, mar mhalairt air sin, is féidir dul i dteagmháil leis an Rannóg Tógála Tithíochta, Comhairle Contae Fhine Gall, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 ar 01-8905411 nó ag  [email protected]  .

Ní mór na haighneachtaí agus na cáipéisí tacaíochta uile a bheith curtha isteach tráth nach deireanaí ná 4pm Dé hAoine an 3 Aibreán 2020. Níl sé d'oibleagáid ar Chomhairle Contae Fhine Gall aon fhorbraíocht tithíochta lándéanta a cheannach nó aon léas fadtéarmach a thógáil mar gheall ar aighneacht a bheith curtha isteach ina leith faoin bpróiseas seo.