Glasbhealaí Fhine Gall

Tá clár iontach d’fhorbairt infreastruchtúr glasbhealaí á fhorbairt ag Comhairle Contae Fhine Gall ar fud an Chontae faoi láthair.

tá sé beartaithe líonra de ghlasbhealaí ar ardchaighdeán a fhorbairt sna blianta amach romhainn, mar chuid dár gclár infreastruchtúr iompar inbhuanaithe níos leithne, d’fhonn tairbhe a bhaint as na buntáistí go leor is féidir leis an gcineál seo forbartha a chruthú chomh fada is a bhaineann leis an athrú aeráide, forbairt eacnamaíoch, agus sláinte agus áiseanna caithimh aimsire.

Tá roinnt scéimeanna glasbhealaí á bhforbairt de réir a chéile faoi láthair.

Cliceáil ar na naisc thíos más spéis leat tuilleadh eolais:

Glasbhealach Bhaile Dúill go Port Mearnóg

Bealach an Mhóinéir Leathain

Bealach Chósta Fhine Gall

Glasbhealach na Canálach Ríoga

Glasbhealach Chill Fhionntain - Mhullach Íde

Staidéar Féidearthachta Lusca-An Rois

Bóthar Anraí Mhic Raghnaill

Le 88 ciliméadar de chósta, tá deis iontach ann rotharbhealaí a fhorbairt i bhFine Gall a chuirfidh feabhas ar inbhuanaitheacht, infreastruchtúr iompair agus sláinte, agus leas lucht cónaithe an Chontae.

 

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall