Pleanáil

Planning Applications with Environmental Impact Assessment Report

Development Management

FW20A/0021 - Application by Dublin Port Company

Notice is hereby given pursuant to Part II, Amendment of Miscellaneous Enactments of S.I. No. 352, Section 10 of the European Communities (Public Participation) Regulations 2010Section 34(1A) of the Planning and Development Act 2000 (as amended) and Section 172(1) of the Planning and Development Act 2000 (as amended), that planning reference number FW20A/0021 was required to have been accompanied by an Environmental Impact Assessment Report.

The application by Dublin Port Company was for a development consisting of storage and logistic facilities comprising yards, warehouses, workshops and ancillary offices at Plots 1, 3, 4, 5, 6, 7, and 9 and amendment to permitted development (Reg. Ref. FW19A/0101 and F18A/0139) at Plot 8 and internal road network at Dublin Inland Port, South of Dublin Airport Logistics Park, Off Maple Avenue, Coldwinters, St Margarets, Co Dublin. Planning permission has been sought for the following development: 

Plot 1 (c.1.54ha) comprising a warehouse building including an ancillary office of c.2433sqm and c.10m in height with 1 no. sign on building and c.280sqm photovoltaic panels on roof and storage yard with approx. 50 no. lorry spaces.

Plot 3 (c.0.87ha) comprising an office building of c.144sqm and c. 4.6m in height with 1 no. sign on building and c.60sqm photovoltaic panels on roof and storage yard with approx. 24 no. lorry spaces and approx. 205 no. car storage spaces.

Plot 4 (c.2.99ha) comprising a warehouse building including workshop, store, substation and ancillary office of c.8,061sqm and c.15m in height and c.680sqm photovoltaic panels on roof and storage yard with approx. 70 no. lorry spaces and approx. 96 no. car storage spaces.

Plot 5 (c.1.16ha) comprising a warehouse building including workshop and ancillary office of c.735sqm and 10.2m and an office building of c.300sqm and c.5.8m in height with 1 no. sign on building, and storage yard with approx. 28 no. lorry spaces and including vehicle washing area and fuel storage area.

Plot 6 (c.0.31ha) comprising a warehouse and store building including ancillary office of c.569sqm and 10.2m in height with 1 no. sign on building and c.92sqm photovoltaic panels on roof and storage yard with approx. 7 no. lorry spaces.

Plot 7 (c1.2ha) comprising a warehouse building including ancillary office of c.1,293sqm and c.10m in height with 1 no. sign on building and c.220sqm photovoltaic panels on roof and storage yard with approx. 42 no. lorry spaces.

Plot 9 (c.0.47ha) comprising a warehouse building including ancillary office of c.569sqm and 10.2m in height with 1 no. sign on building and c.92sqm photovoltaic panels on roof and storage yard with c.8 no. lorry spaces.

The proposed development across the 7 no. plots will also include: 134 no. car staff parking space and 112 no. bicycle parking spaces; high strength surface treatment including underground drainage, attenuation, water services and electricity infrastructure including 2 no. substations of c. 14sqm and c.26sqm respectively; 3m high wall and internal 4.5m electrified fence along the boundary of Plot 4 and 2.4m high fences along other internal plot boundaries; gated vehicle and pedestrian accesses to each plot; 3m high fencing along the external site boundaries;  CCTV poles (approx. 7.5m) and new lighting (including 8 no. lighting towers (approx. 30m)); and all associated landscaping, plant, site and construction works.

The application seeks to amend Plot 8 as permitted under Reg. Ref. FW19A/0101. The yard within Plot 8 will be extended to the north and east and the plot will increase in area from 3.1 to 3.5ha. 

The application also seeks to amend the internal road network as permitted under Reg. Ref. FW19A/0101 and Reg. Ref. FW18A/0139. The permitted (Reg. Ref. FW18A/0139) Plot 1 entrance has been moved further south and the permitted (Reg. Ref. FW18A/0139) entrance to Plot 4 to the west is now removed. The permitted (Reg. Ref. FW19A/0101) Plot 4 entrance to the east has been widened. All development to take place on a site of c. 10.4 ha. The application is for a 10 year planning permission.

An Environmental Impact Assessment Report has been prepared in respect of the proposed development.

The Planning Authority is informing the public that Fingal County Council made a decision to grant permission for the above development on the 7th April 2020.

The applicant and any person who made submissions or observations in writing to the Planning Authority in relation to the planning application in accordance with Section 37(1) of the Planning and Development Act 2000 (as amended) may appeal such a decision to An Bord Pleanála. 

A person may question the validity of any decision of the planning authority by way of an application for judicial review, under Order 84 of the Rules of the Superior Courts (S.I. No. 15 of 1986), in accordance with Section 50 of the Planning and Development Act 2000 (as amended). A person may question the validity of any decision on an appeal by the Board by way of an application for judicial review, under Order 84 of the Rules of the Superior Courts (S.I. No. 15 of 1986), in accordance with Section 50 of the Planning and Development Act 2000 (as amended).

Practical information on the appeal and review mechanisms can be found on the Citizens Information website. The Citizens Information Service is a statutory public authority responsible for a variety of information to members of the public. Practical information is also available on the website of An Bord Pleanála, and on the website of the Courts Service of Ireland

Details with regard to the planning reference referred to in this notice may be viewed on this website on the online planning system by entering the planning reference no. FW20A/0021 in the planning reference field.

FW20A/0083 – Application by Chemco (Ireland) Limited

Tugtar fógra leis seo de bhun Cuid II, Leasú ar  Achtacháin  Ilghnéitheacha de Alt I. Uimh. 352, Alt 10 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rannpháirtíocht an Phobail) 2010Alt 34(1A) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) agus Alt 172(1) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú), go raibh gá le Tuarascáil Mheasúnaithe Tionchair Timpeallachta a bheith in éineacht leis an uimhir thagartha phleanála FW20A/0083.

Rinne Chemco (Éire) Teo an t-iarratas ar fhorbairt a chuimsigh saoráidí stórála laistigh de 6 aonad chun ábhair a stóráil agus a dháileadh lena n-áirítear ceimiceáin ag Damanstown Rise, Eastát Tionsclaíochta Damanstown, Baile Mhae Thuaidh, Baile Átha Cliath 15. Lorgaíodh cead pleanála don fhorbairt seo a leanas: 

 

 • 19,151 méadar cearnach de shaoráidí stórála laistigh de 6 aonad chun ábhair a stóráil agus a dháileadh lena n-áirítear ceimiceáin laistigh de shuíomh slán 33 Acra atá beartaithe. Ní mó a airde ná 16.0 méadar. Cuimsíonn sé seo ceantair MHE (Trealamh Láimhseála Meicniúil), seomraí glana, oifig trádstórais, conairí naisc agus áiseanna gaolmhara.
 • 917 méadar cearnach oifig riaracháin neamhspleách aonair (710 méadar cearnach) & foirgnimh áiseanna foirne (302 méadar cearnach)
 • Oifigí slándála 230 méadar cearnach (Mol),
 • 1,205 méadar cearnach de sheomraí gléasra, stórais agus foirgnimh choimhdeacha ghaolmhara
 • Socruithe do 182 spás páirceála d’fhoireann oifige trádstórála 
 • Móide 3 spás páirceála inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas  
 • Lena n-áirítear socruithe maidir le 8 spás páirceála do Ghluaisteáin Leictreacha san áireamh
 • Ceap stórála umar agus coimeádán ISO seachtrach le spás cúrsaíochta gaolmhar (a bhfuil a limistéar thart ar 9.5 Acra nó 38,450 méadar cearnach)
 • Cainéal tánúcháin imlíne (a bhfuil a limistéar thart ar 3,045 méadar cearnach le toilleadh os cionn 5,045 méadar ciúbach)
 • Fálú slándála imlíne 2.4 méadar ar airde
 • Tírdhreachú gaolmhar
 • 6 phointe rochtana
 • Comharthaíocht aitheantais saoráide
 • Láithreán coimhdeach gaolmhar agus oibreacha sibhialta  

ag Damastown Rise, Eastát Tionsclaíochta Damastown, Baile Mhae Thuaidh, Baile Átha Cliath 15, iad go léir suite laistigh de theorainneacha an láithreáin slán 33 Acra.  Is láithreán é seo a bhfuil feidhm ag Rialacháin um An Acht um Cheimiceáin (Rialú ar Ghuaiseacha Timpistí Móra a Bhaineann le Substaintí Contúirteacha)2015 (Roinn I. 209 de 2015).

 

Ullmhaíodh Tuarascáil Mheasúnaithe Tionchair Timpeallachta maidir leis an bhforbairt atá beartaithe.

 

Tá an tÚdarás Pleanála ag cur in iúl don phobal go ndearna Comhairle Contae Fhine Gall cinneadh chun cead a thabhairt don fhorbairt thuas ar an 28ú Eanáir 2021.

Is féidir leis an iarrthóir nó le haon duine a rinne aighneachtaí nó barúlacha i scríbhinn chuig an Údarás Pleanála i ndáil leis an iarratas pleanála de réir Ailt 37(1) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) achomharc a dhéanamh ar chinneadh den sórt sin chuig An Bord Pleanála. 

Is féidir le duine bailíocht aon chinnidh ón údarás pleanála a cheistiú trí iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha (Roinn I. Uimh. 15 de 1986), de réir Ailt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú). Is féidir le duine bailíocht aon chinnidh ar achomharc ag an mBord a cheistiú trí iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha (Roinn I. Uimh. 15 de 1986), de réir Ailt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú).

Is féidir faisnéis phraiticiúil maidir leis na meicníochtaí achomhairc agus athbhreithnithe  a fháil ar láithreán gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Is údarás poiblí reachtúil í an tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh atá freagrach as faisnéis éagsúil a sholáthar do bhaill an phobail. Tá faisnéis phraiticiúil ar fáil freisin ar láithreán gréasáin An Bord Pleanála, agus ar láithreán gréasáin Seirbhís Chúirteanna na hÉireann

Is féidir sonraí maidir leis an tagairt phleanála dá dtagraítear san fhógra seo a fheiceáil ar an láithreán gréasáin seo ar an gcóras pleanála ar líne tríd an tagairt phleanála uimh. FW20A/0083 a chur isteach sa réimse tagartha pleanála.