Titiocht

Measúnacht Riachtanais Tithíochta

Tacaíocht Tithíochta

Tá dualgas ag gach Údarás Áitiúil faoi réir an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an mheasúnacht seo a líonadh do gach duine a bhfuil iarratas déanta acu ar thacaíocht tithíochta sóisialta.

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag ullmhú Achoimre ar Mheasúnacht Tithíochta Sóisialta faoi láthair i gcomhréir le Roinn 21 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009.

Is é cuspóir na Measúnachta ná chun líon iomlán na dteaglach cáilithe le haghaidh tacaíocht tithíochta sóisialta ar fud na tíre nach bhfuiltear ag freastal ar a riachtanais tithíochta sóisialta a aimsiú, d’fhonn an leibhéal riachtanais le haghaidh tacaíocht dá leithéid a thuiscint. 

Tá an Chomhairle seo ag déanamh teagmhála le hiarratasóirí áirithe a bhfuil iarratas déanta acu ar thacaíocht tithíochta sóisialta ó 7ú Márta 2018 chun dearbhú go bhfuil tacaíocht tithíochta sóisialta fós de dhíth orthu.  Ní mór do gach iarratasóir a riachtanas a dheimhniú don Chomhairle tríd an fhoirm mheasúnúcháin atá eisithe a líonadh amach. Ní dhéanfar teagmháil scríofa le hiarratasóirí a rinne iarratas roimh 7ú Márta 2018 toisc go bhfuil measúnú déanta ar do chomhad le déanaí agus mar sin níl aon ghá teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle ach amháin má tá athrú i gcúinsí.

chuimsítear iarratasóirí aistrithe tithíochta, tionóntaí ÍCT agus SCC sa mheasúnacht seo.

Cur ar ais d’fhoirm tráth nach déanaí ná Aoine 24ú Bealtaine 2019 d’fhonn a chinntiú go gcuimsítear d’iarratas sa mheasúnacht seo.

Déanfar measúnú ar gach foirm a chuirtear ar ais chuig an gComhairle chun deimhniú go bhfuil riachtanas leanúnach ag gach iarratasóir le haghaidh tacaíocht tithíochta sóisialta. Tá sé tábhachtach na foirmeacha a líonadh go hiomlán le gach eolas ábhartha.

Muna bhfuil tacaíocht tithíochta sóisialta ag teastáil a thuilleadh ó iarratasóir nó muna bhfuil siad incháilithe níos mó, dúnfar a comhad.

Glacfar leis nach bhfuil suim/gá níos ag iarratasóirí nach gcuireann ar ais a bhFoirmeacha Measúnúcháin Tithíochta Sóisialta i leith tacaíocht tithíochta sóisialta agus dúnfar a gcomhaid.

Eiseofar litreacha le liosta stádais sa bhFómhair do gach iarratasóir tithíochta incháilithe tar éis an Mheasúnacht Tithíochta Sóisalta 2019 a chríochnú go hiomlán.

Ba mhian le Comhairle Contae Fhine Gall buíochas a ghabháil leat roimh ré as do chomhoibriú.

Tuilleadh eolais anseo.

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall