Cairéil

Foghlaim níos mó thíos anseo

Cairéil, Mí na Samhna 2011

Ceisteanna breise i ndáil le rialú cairéal le húinéirí/hoibreoirí/páirtithe leasmhara i gceantar riaracháin Chomhairle Contae Fhine Gall

Fógra Nuachtáin

Cuireadh fógra in Fingal Independent dar dáta Dé Máirt, an 29 Samhain, 2011 de réir Alt 261A den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 a thugann le fios go bhfuil sé i gceist ag Comhairle Contae Fhine Gall scrúdú a dhéanamh ar gach cairéal ina cheantar riaracháin lena chinneadh, agus aird chuí ar an Treoir maidir le Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus ar an Treoir maidir le Gnáthóga, cibé an raibh ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas ag teastáil, agus, má bhí, an ndearnadh é:

  • Measúnacht Tionchair Timpeallachta
  • Cinneadh maidir lena bhfuil Measúnacht Tionchair Timpeallachta ag teastáil
  • Measúnú Cuí

Tugtar cuireadh d’aighneachtaí scríofa le bheith istigh nach déanaí ná sé seachtaine tar éis an fhoilsithe (i.e. faoin 19 Eanáir 2011)

Féadfar aighneachtaí a chur isteach ar ríomhphost chomh maith chuig [email protected] le bheith istigh tráth nach déanaí ná sé seachtaine tar éis an fhoilsithe freisin (i.e. faoin 19 Eanáir 2011)

Fardal

Beidh ar an Údarás Pleanála fardal iomlán a réiteach chun na Cairéil incháilithe ar fad ina cheantar riaracháin a shainaithint agus caithfear cinneadh a dhéanamh laistigh de naoi mí (agus aird chuí ar an Treoir maidir le Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus ar an Treoir maidir le Gnáthóga) cibé an raibh Measúnacht Tionchar Timpeallachta (EIS), Scagadh, nó Measúnú Cuí ag teastáil agus, má bhí, an ndearnadh é.

Toiliú Ionaid

(Leagtar amach na riachtanais d’iarratas nua i gcomhair toiliú ionaid in Acht 2010 faoi Chuid XA.) I gcás go ndéanfaidh an tÚdarás Pleanála cinneadh go raibh Measúnacht Tionchair Timpeallachta, Scagadh, nó Measúnú Cuí ag teastáil agus nach ndearnadh é, beidh ar an Údarás Pleanála fógra a eisiúint d’úinéir/oibreoirí an Chairéil á stiúradh le hiarratas a dhéanamh leis an mBord Pleanála i gcomhair toiliú ionaid. Tá sé de cheart ag úinéir/oibreoirí cairéil go ndéanfadh an Bord Pleanála athbhreithniú ar an treoir seo (folaítear rannpháirtíocht phoiblí sa phróiseas).

Toimhde

Tá sé tábhachtach le tabhairt faoi deara go dtoimhdítear go mbeidh Cead Pleanála faighte ag úinéir/oibritheoirí an Chairéil don Chairéal nó go raibh an Cairéal ann roimh mhí Dheireadh Fómhair 1964, agus nuair a bhí gá leis go ndearnadh iarratas ar chlárú faoi alt 261. Murar amhlaidh, níl an Cairéal údaraithe.

Cairéal neamhúdaraithe

Ní údarófar aon Chairéal nach sásóidh na critéir thuas. Ní cháileoidh Cairéil nár chláraigh faoi alt 261 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 nó nach bhfuair Cead Pleanála le haghaidh toiliú ionaid.

Forálacha forfheidhmithe

Tá forálacha forfheidhmithe níos láidre anois in Acht 2010 a éileoidh ar údaráis áitiúla imeachtaí forfheidhmithe láithreacha a thógáil in aghaidh Cairéal a ndiúltaítear toiliú ionaid dóibh nach bhfuil géilliúil ar bhealach eile.

Cairéil a cláraíodh roimhe seo

Tá sonraí iomlána de na cairéil ar fad a cláraíodh roimhe seo de réir Alt 261 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 ar fáil lena n-athbhreithniú faoin ngnáthnós imeachta cuardaigh le haghaidh iarratais phleanála ar shuíomh gréasáin na Comhairle. Liostaítear thíos na seacht gcairéal i gCeantar Riaracháin Fhine Gall (Uimhir Thagartha san áireamh):

Q/05/001 – Diméin Bhaile Mhic Gormáin

Q/05/002 – Lána na Bá, Bay, Cill Sheáin

Q/05/003 – Baile an Mhiolbhardaigh, na Sceirí

Q/05/004 – An Choill Naofa Mhór, an Aill

Q/05/005 – Cairéal Fhaoldroma, Sord

Q/05/006 – Cairéal Bhaile an Huntaigh, an Bóthar Thuaidh, Fionnghlas

Q/05/007 – Na Loig, Bóthar Bhearna na Gaoithe, Binn Éadair

Tabhair faoi deara nach n-airbheartaíonn an fhaisnéis thuas gur cáipéis dhlíthiúil atá ann, achoimre ghairid atá ann ar impleachtaí alt 261A den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000.

Moltar go láidir go gach úinéir/oibreoir cairéil tagairt d’alt 261A den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, agus go háirithe, don Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010 agus don leasú ag Rialachán 16 de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus Gnáthóga) 2011.

Measúnú ar Chairéil de bhun Ailt 261A den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000

Chríochnaigh an tÚdarás Pleanála an measúnú agus cuireadh na páirtithe ábhartha ar fad ar an eolas.

Ar mhaithe le soiléireacht agus le trédhearcacht, cuireadh an cháipéisíocht ar fad ar shuíomh gréasáin pleanála na Comhairle faoi “Cuardaigh Iarratas Pleanála” agus ar mhaithe le héascaíocht rochtana tugadh uimhir thagartha do gach cairéal mar seo a leanas:-

Q/12/001 – Diméin Bhaile Mhic Gormáin

Q/12/002 – Lána na Bá, Cill Sheáin, Baile Átha Cliath 11

Q/12/003 – Baile an Mhiolbhardaigh, na Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath

Q/12/004 – An Choill Naofa Mhór, an Aill, Co. Bhaile Átha Cliath

Q/12/005 – Cairéal Fhaoldroma, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath

Q/12/006 – Cairéal Bhaile an Huntaigh, an Bóthar Thuaidh, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11

Q/12/007 – Na Loig, Bóthar Bhearna na Gaoithe, Binn Éadair, Co. Bhaile Átha Cliath

Q/12/008 – Baile Leithghlinne, an Aill, Co. Bhaile Átha Cliath

Lúnasa 2012

Doiciméid ghaolmhara

Ceisteanna Breise i ndáil le Rialú Cairéal
Aighneacht ón Taisce
Aighneacht ón Teachta Thomas Broughan
Aighneacht ó Peter Sweetman & Associates