Déan agóid in aghaidh iarratas pleanála

Má tá tú ag iarraidh agóid a dhéanamh in aghaidh iarratas pleanála nó tuairim a thabhairt faoi féadfaidh tú é a dhéanamh ar líne nó i scríbhinn.

Incháilitheacht

Is féidir le duine ar bith seachas an t-iarratasóir agóid a dhéanamh in aghaidh iarratas pleanála / tuairim a thabhairt faoi.

Tabhair faoi deara:

 • Is é €20 an táille.
 • Foilsítear gach agóid/tuairim ar ár suíomh gréasáin
 • Ní mór duit agóid a dhéanamh/tuairim a thabhairt laistigh de chúig seachtaine ó dháta cláraithe an iarratais.  Féadfaidh tú d’agóid/thuairimí a tharraingt siar i litir laistigh den tréimhse cúig seachtaine chéanna.  Is féidir breathnú ar gach doiciméad bailí a fhaighimid ar an suíomh gréasáin agus ar an gcomhad poiblí.
 • Ní féidir leat agóid a dhéanamh/tuairim a thabhairt ach amháin maidir le saincheisteanna pleanála agus forbartha. Ní chuirfear aon saincheisteanna nach gcomhlíonann na treoirlínte san áireamh. Léigh ár dtreoir maidir le Tuairim a Thabhairt faoi Iarratas Pleanála chun tuilleadh eolais a fháil.
 • Ní mór go mbeadh d’ainm agus do sheoladh leis an litir.
 • Nóta Tábhachtach: “teip an phróisis íocaíochta”
  Sa chás go dteipeann ar an bpróiseas íocaíochta, agus is annamh a tharlaíonn sé sin, cuir an fhoireann pleanála ar an eolas láithreach trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]
  agus/nó glaoigh ar 8905000.
  Tá sé tábhachtach an cás a réiteach chomh luath agus is féidir mar gheall ar theorainneacha ama reachtúla atá an-ghéar chun aighneacht a dhéanamh/tuairim a thabhairt.
 • Chomh luath is a dhéantar cinneadh maidir leis an iarratas, cuirfimid ar an eolas thú laistigh de thrí lá oibre.
 • FÓGRA MAIDIR LE CLÚMHILLEADH

  Is cóir dóibh siúd atá ag cur aighneachtaí/barúlacha faoi bhráid Chomhairle Contae Fhine Gall i leith aon iarratais pleanála a bheith feasach, sa chás go ndéantar líomhaintí i gcoinne duine nó eagraíochta ainmnithe nó duine nó eagraíochta is féidir a aithint ar bhealach eile, go bhféadfadh sé go measfadh an té sin go bhfuil a leithéid de thráchtanna clúmhillteach. D’fhéadfadh sé go dtabharfaí cás go díreach in éadan na ndaoine siúd atá ag cur na n-aighneachtaí/na mbarúlacha sin isteach, ar aighneachtaí/barúlacha iad a d’fhéadfaí a mheas atá clúmhillteach, as aon líomhaintí clúmhillteacha atá in aighneacht den sórt sin agus ba chóir dóibh fanacht glan ar a leithéid de líomhaintí a dhéanamh.

  Tabhair do d’aire go bhfoilsítear gach uile aighneacht/bharúil a chuirtear faoi bhráid na Comhairle ar láithreán gréasáin na Comhairle le gur féidir leis an bpobal iad a scrúdú de réir riachtanais na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2015 agus na Rialúchán um Pleanáil agus Forbairt.

  Ní chuirfidh an Chomhairle aon ní i gceilt sna haighneachtaí a chuirtear faoina bráid i leith aon iarratais pleanála ach amháin oiread agus is gá leis an Acht um Chosaint Sonraí, 2003 a chomhlíonadh.

  Tabhair do d’aire, i gcás aon líomhna a d’fhéadfadh a bheith clúmhillteach a n-eascróidh caingean dlí aisti i gcoinne na Comhairle, féadfaidh an Chomhairle slánaíocht a lorg in aghaidh an duine atá ag déanamh na líomhna. Ba chóir a thuiscint nach bhfuil ar aird na Comhairle ach saincheisteanna pleanála a bhaineann leis an iarratas atá i gceist agus ní tráchtanna nach mbaineann lena breithniú i dtaobh cinneadh pleanála a dhéanamh.

An bhfuil tú míshásta leis an gcinneadh?

Más Agóideoir ó Thús thú is féidir leat achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála
Treoir maidir le hachomharc a dhéanamh

Murar Agóideoir ó Thús Thú ach go bhfuil tú ag iarraidh Achomharc a dhéanamh chuig an mBord

Is féidir leat é sin a dhéanamh i gcásanna áirithe
Treoirlínte maidir le cead a fháil achomharc a dhéanamh

Má tá tuilleadh eolais uait faoi agóid a dhéanamh in aghaidh iarratas pleanála/tuairim a thabhairt faoi iarratas pleanála

Ríomhphost: [email protected]

AN RANNÓG PLEANÁLA SÉANADH GINEARÁLTA 

Ní ghlacann Comhairle Contae Fhine Gall le haon dliteanas dlíthiúil ná le haon dliteanas eile as aon mhíchruinneas, aon bhotún, aon mhíshonrú ná aon earráid eile d’aon chineál ar bith atá laistigh den cháipéisíocht a chuirfear faoi bhráid na Comhairle i leith aon iarratais pleanála ná i leith aon aighneachta is trácht nó is agóid i leith aon iarratais pleanála. Séanann Comhairle Contae Fhine Gall go foirmiúil leis seo aon dliteanas i leith na nithe thuasluaite.

SÉANADH CÓIPCHIRT 

Ní bheidh Comhairle Contae Fhine Gall freagrach as mí-leithghabháil cóipchirt ná cirt intleachtúil eile do na húinéirí dlisteanacha, rud a d’fhéadfadh a tharlú nuair a chuirtear aon cháipéis isteach i ndáil le hiarratas pleanála. Glacann an Chomhairle le gach aighneacht agus cáipéis i ndáil le hiarratas pleanála le hintinn mhaith. Is ábhar sibhialta aon sárú ar chóipcheart nó ar chearta intleachtúla eile de bhun an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Séanann Comhairle Contae Fhine Gall go foirmiúil leis seo aon dliteanas i leith na nithe thuasluaite.