Íoc as é

Comhairle na nÓg

pay-for-it , donabate-portrane

Is comhairle do dhaoine óga í Comhairle na nÓg a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine 12-17 mbliana d’aois, agus tugann sé glór dóibh ag leibhéal an phobail.

Commerical Rates GA

apply-for-it, pay-for-it , fingal

Rates are a property based tax levied by Local Authorities on the occupiers of commercial or industrial properties.  Income from commercial rates pays for a wide range of services including street lighting, maintenance of roads and footpaths, libraries, parks and playgrounds, sports and recreation facilities, economic development, community development and environmental protection.

 

 

 

Cáin Mhaoine Áitiúil

pay-for-it , fingal

Is cáin a íoctar ar luach an mhargaidh ar mhaoin chónaithe í an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMA). Tháinig an muirear a riarann agus a bhailíonn na Coimisinéirí Ioncaim, i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2013. Bhí íocaíocht leath-bhliana dlite in 2013, agus íocaíocht do bhliain iomlán dlite ó 2014 i leith.

Cíosanna

pay-for-it , fingal

Tá Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa atá againn freagrach as measúnú agus bailiú an Mhuirir Seachtainiúil (Cíos) ar ár stoc tithíochta uile, lena n-áirítear an Scéim Cóiríochta ar Cíos agus tithe ar Léas Fadtéarmach.

Fíneálacha Páirceála

pay-for-it , fingal
Déantar fíneálacha páirceála i bhFine Gall a bhainistiú ag Apcoa Parking ar son Chomhairle Contae Fhine Gall.
Chun teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Fíneála, cuir glaoch ar (01) 6516900

Muirear ar ÁCPN

pay-for-it , fingal

Muirear d’Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha

 

Muirear d’Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha Má bhí tú i d’úinéir tí le linn na mblianta 2009-2013 (san áireamh) agus nár chónaigh tú ann mar d’áit chónaithe aonair nó phríomha tá tú faoi dhliteanas muirear áit chónaithe phríobháideach phríomha a íoc. Tá feidhm ag an muirear d’áit chónaithe phríobháideach neamhphríomha €200 do gach réadmhaoin móide táille píonóis, do gach bliain ina bhfuil tú faoi dhliteanas. Is é €7,230 an dliteanas iomlán anois do na blianta 2009-2013 (san áireamh).

Muirear Teaghlaigh

pay-for-it , fingal

Bhí an Muirear Teaghlaigh €100 le híoc in 2012 ag úinéirí maoine cónaithe. Tá an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) tagtha ina áit ó 2013. Má tá fiosrúcháin agat maidir le do Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) do 2013, tabhair cuairt ar www.revenue.ie le do thoil nó déan teagmháil leis na huimhreacha seo a leanas 

Teileafón (Poblacht na hÉireann amháin) 1890 200 255 nó

Teileafón (Lasmuigh de Phoblacht na hÉireann amháin) +353 1 7023049 

Plean Ceantair Áitiúil Ráth Aingil

pay-for-it , fingal

Faigh amach níos mó

Riaráistí Morgáiste agus Cíosa

pay-for-it , fingal

Má tá fadhbanna agat ag aisíoc do chíos nó do mhorgáiste, is é an rud is fearr a dhéanamh a theacht chun cainte linn.

Spásanna Pobail

pay-for-it , malahide-howth

Feabhsaímid i gcónaí saol cultúrtha Fhine Gall, agus spreagaimid rannpháirtíocht sna healaíona agus teacht ar na healaíona trínár dhá Ionad Ealaíon, Draíocht agus Ionad Séamus Ennis. Tá a lán áiseanna pobail againn freisin atá ar fáil dár saoránaigh go léir. 

Uisce a chaomhnú do chúrsaí gnó

pay-for-it , fingal

From 21st January 2014, Irish Water is responsible for the provision of water services in Ireland