Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2017

 SCÉIM 2017 DÚNTA ANOIS

 

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag lorg Léirithe Spéise ó ghrúpaí pobail agus gnóthais atá lonnaithe i mbailte agus sráidbhailte i gcontae Fhine Gall le haghaidh tionscadal a chuirfear ar áireamh sa Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte, 2017.

Cuirtear cistiú ar fáil tríd an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta chun tacú le hathbheochan bailte agus sráidbhailte d’fhonn forbairt eacnamaíoch ár mbailte agus sráidbhailte faoin tuath a fheabhsú.

Díreofar scéim 2017 ar dhá chatagóir Baile/Sráidbhaile. Cuirfear 60% den chistiú ar fáil do bhailte chatagóir 1:

Catagóir 1: Bailte agus sráidbhailte a gcónaíonn níos lú ná 5,000 duine iontu.

Catagóir 2: Bailte a gcónaíonn idir 5,001 duine agus 10,000 duine iontu.

 

Suimeanna Deontais atá ar fáil 

Déanfar suas go dtí 80% de chostas iomlán an tionscadail a chur ar fáil faoin Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte d’aon tionscadal aonair. Is é €20,000 an t-íosdeontas atá ar fáil agus is é €100,000 an t-uasdeontas atá ar fáil.  Breithneofar uasdeontas níos airde is fiú €200,000 i gcás líon teoranta tionscadal inar féidir argóint láidir a dhéanamh á léiriú go gcruthóidh an tionscadal ríthairbhe eacnamaíoch don bhaile nó don sráidbhaile.

Tabhair faoi deara go gcuirfear an bhéim ar thionscadail a mbeidh dea-thionchar eacnamaíoch soiléir acu ar an mbaile nó ar an sráidbhaile.

 

Léirithe Spéise

Is féidir an Léargas ar an Scéim agus Foirmeacha Léirithe Spéise i dtaca leis an Scéim a fháil thíos lena n-íoslódáil.

Rachaidh Léirithe Spéise ar aghaidh chuig céim an iarratais má chomhlíonann siad na critéir incháilitheachta ar fad atá leagtha amach sa Léargas ar an Scéim.

Ní mór foirmeacha comhlánaithe Léirithe Spéise a chur isteach le ríomhphost chuig [email protected] nó trí chasadh an phoist chuig: 

 

Fearghal McSweeney, an Rannóg um Fhorbairt Eacnamaíoch, Fiontar agus Turasóireachta, Comhairle Contae Fhine Gall, Halla an Chontae, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath, K67 X8Y2.

Tabhair faoi deara:

Ní mór Léirithe Spéise a bheith faighte faoi am scoir gnó Dé Luain an 29 Bealtaine 2017.

Léargas ar Scéim 2017

Léiriú Spéise