Plean Áitiúil Geilleagrach & Pobail

Local Economic and Community Plan

Plean Geilleagrach agus Pobail Fhine Gall (LECP)

Tugann an tAcht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014 ról níos láidre agus níos soiléire don rialtas áitiúil i bhforbairt gheilleagrach agus i bhforbairt pobal atá mar phríomhghné chun an fhís atá leagtha amach sa Chlár Gníomhaíochta i leith Rialtas Áitiúil Éifeachtúil a bhaint amach: "go mbeidh rialtas áitiúil ina phríomhfheithicil rialachais agus seirbhíse poiblí ag an leibhéal áitiúil, ag treorú na forbartha geilleagraí, sóisialta agus pobail".

An aidhm atá le LECP, mara a ndéantar foráil ina leith san Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014, ná le leagan amach, do thréimhse sé bliana, na spriocanna agus na gníomhartha a theastaíonn chun an fhorbairt gheilleagrach agus an fhorbairt áitiúil agus pobail sa cheantar áitiúil ábhartha a chur chun cinn agus a thacú, astu féin go díreach agus i gcomhpháirt le páirtithe leasmhara eile geilleagracha agus pobail.

Próiseas atá roinnte ach ar leith

Ta an Plean Áitiúil Geilleagrach agus Pobail (LECP) á réiteach ag an Rialtas Áitiúil agus an Coiste Áitiúil Forbartha Pobal (LCDC). Déanfaidh an Rialtas Áitiúil an gné geilleagrach den phlean a réiteach agus réiteoidh LCDC an gné pobail den phlean. Beidh an dá ghné comhtháite isteach i bPlean Áitiúil Geilleagrach agus Pobail agus beidh sé le glacadh ag Comhairle Contae Fhine Gall.

Nasc Comhairliúcháin LECP

Fógra ag lorg Aighneachtaí do LECP

Aighneachtaí LECP

Próifíl Shochgheilleagrach Fhine Gall

Ráiteas Sochgheilleagrach

Dréachtspriocanna Leasaithe

Gluais Téarmaí

Treoirlínte do Phlean Áitiúil agus Pobail