Monatóir Geilleagrach Bhaile Átha Cliath

Seoladh an tríú ‘Monatóir Geilleagrach Bhaile Átha Cliath’ ráithiúil ar 23ú Deireadh Fómhair, 2015  

Seoladh an tríú Monatóir Geilleagrach Bhaile Átha Cliath ar 23ú Deireadh Fómhair 2015. Comhthionscnamh atá ann idir cheithre údarás áitiúil Bhaile Átha Cliath a fhéachann go heisiach ar réigiún Bhaile Átha Cliath agus a leanann 15 príomhtháscaire geilleagracha. Tagann sé i ndiaidh Monatóir do Ráithe 1 a seoladh níos luaithe in Aibreán agus Monatóir do Ráithe 2 i mí Iúil agus cuimsíonn sé sonraí ón bhuaicphointe go dtí an cliseadh geilleagrach agus an téarnamh a lean.

Taispeánann mórchuid na dtáscairí go bhfuil Baile Átha Cliath ag téarnamh go láidir agus aibhsítear sna figiúirí is déanaí go bhfuil na dúshláin atá ag baint le soláthar tithíochta ag dul i méid.

Léiríonn an cinneadh Monatóir Geilleagrach Bhaile Átha Cliath a choimisiúnú ról breisithe na n-údarás áitiúil i réimsí forbartha geilleagraí agus tacaíochtaí d’fhiontair, ag teacht leis an gclár d’athchóiriú rialtais áitiúil.

Sonraí an Ráithe seo

Fostaíocht: Thit rátaí dífhostaíochta i mBaile Átha Cliath go tapa i Ráithe 2, 2015. Is é an ráta dífhostaíochta reatha i mBaile Átha Cliath ná 8.1%.

Tithíocht: Mhéadaigh cíosanna cónaithe do thithe agus d’árasáin i mBaile Átha Cliath don 9ú ráithe as a chéile. Leanann ganntanas soláthair ag cur isteach ar an margadh, agus d’fhan líon na dtithe a críochnaíodh íseal, le beagán sa bhreis ar 1,500 críochnaithe sa chéad leath de 2015. Ach ta cead pleanála tugtha le haghaidh thart ar 7,260 aonad cónaithe in Fhine Gall, sin méadú de 37% ó 2012 agus tá obair ar siúl ar 43 suíomh tógála ar fud an chontae.

Eitiltí Isteach: Léirigh líon na bpaisinéirí isteach ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, mol suntasach geilleagrach in Fhine Gall, fás láidir sa chéad leath de 2015, le breis is 6 mhilliún paisinéirí isteach thar an tréimhse (curtha in oiriúint de réir séasúir).

Clárú Carranna: Bhí líon na gcarranna nua a cláraíodh i mBaile Átha Cliath an cúigiú chuid níos airde ná mar a bhí sa tréimhse chéanna i 2014.

Seintimint Chustaiméirí: Lagaigh seintimint chustaiméirí Bhaile Átha Cliath KBC/ESRI de bheagán i Ráithe 3 2015 anuas ón mbuaicphointe sa ráithe roimhe sin nuair a chuir custaiméirí imní in iúl faoi mhórcheannach ticéad agus faoin margadh fostaíochta.

Aschur Gnó: Thaispeáin sonraí MARKIT Bhaile Átha Cliath PMI go raibh fás láidir ag tarlú go forleathan i Ráithe 3, 2015 agus go raibh an muinín gnó feabhsaithe le hualaí breise oibre ag cur leis an bhfostaíocht.

Bíonn ceann de na leibhéil is airde de dhaoine fásta atá gníomhach go geilleagrach ar fáil go seasta in Fhine Gall.. Ta an dara ráta is ísle dífhostaíochta sa tír againn agus an ráta is airde páirtíochta sa lucht oibre de 68.4%.

Cliceáil thíos chun na Tuarascálacha Geilleagracha Ráithiúla a fheiceáil

Monatóir Geilleagrach Bhaile Átha Cliath, Deireadh Fómhair 2015

Monatóir Geilleagrach Bhaile Átha Cliath Iúil 2015

Monatóir Geilleagrach Bhaile Átha Cliath