An tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí

Aircraft Noise Competent Authority

Fúinn

Ainmníodh Comhairle Contae Fhine Gall mar Údarás Inniúil chun críocha rialáil torainn aerárthaí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath faoin Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019.  Tugann an reachtaíocht éifeacht bhreise do Rialachán (AE) 598/2014 a bhaineann le haerfoirt le níos mó ná 50,000 gluaiseacht aerárthaí sibhialta in aghaidh na bliana féilire. Is é Aerfort Bhaile Átha Cliath an t-aon aerfort in Éirinn a chomhlíonann an tairseach seo.

Aircraft Noise Competent Authority

Cad a dhéanaimid

Tá an tÚdarás Inniúil freagrach as cinntiú go ndéantar torann a ghineann gníomhaíocht aerárthaí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath a mheasúnú de réir reachtaíocht an AE agus na hÉireann agus as cur i bhfeidhm an Cur Chuige Cothrom maidir le bainistiú torainn aerárthaí sa chás go n-aithnítear fadhb thorainn nó fadhb thorainn fhéideartha ag an Aerfort.

Tugtar cinneadh rialála ar chinneadh an Údaráis Inniúil agus ní féidir é a dhéanamh ach tar éis próiseas comhairliúcháin phoiblí forordaithe. Is féidir an cinneadh rialála a achomharc chuig an An Bord Pleanála.

Tá inniúlacht eisiach ag an Údarás Inniúil chun srian oibríochta a fhorchur, a chúlghairm, a chúlghairm agus a athsholáthar, nó na téarmaí a leasú.

Sula dtugtar isteach srian oibríochta, ní mór don Údarás Inniúil réamhfhógra a thabhairt do Choimisiún an AE.

Gearáin faoi Thorann Aerárthaí

NÍ dhéileálann an tÚdarás Inniúil le gearáin faoi thorann aerárthaí. Ba chóir go leanfaí ar aghaidh iad seo a dhéanamh leis an DAA ag:

https://www.dublinairport.com/about-us/-community-affairs/noise-complaint

 

Cúlra Reachtaíochta

Leagtar síos sa Rialachán (AE) 598/2014, sa chás go bhfuil fadhb thorainn aitheanta, rialacha ar an bpróiseas atá le leanúint chun srianta oibriúcháin a bhaineann le torann a thabhairt isteach ar bhealach comhsheasmhach ar bhonn aerfoirt-go-aerfort, chun an aeráid thorainn a fheabhsú agus chun líon na ndaoine a bhfuil tionchar suntasach díobhálach ag torann aerárthaí orthu a theorannú nó a laghdú, i gcomhréir leis an Cur Chuige Cothrom a d’fhorbair an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO).

Is é an Cur Chuige Cothrom maidir le bainistiú torainn aerárthaí a d’fhorbair an ICAO cur chuige maidir le torann a bhainistiú ag aerfort a thugann aird ar an bhfadhb thorainn ag aerfort agus a dhéanann anailís ansin ar na bearta éagsúla atá ar fáil chun torann a laghdú trí iniúchadh a dhéanamh ar cheithre phríomhghné. Is iadsan laghdú ag an bhfoinse, pleanáil agus bainistíocht úsáide talún, nósanna imeachta oibríochta laghdaithe torainn agus srianta oibriúcháin, leis an aidhm aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb thorainn ar an mbealach is éifeachtúla ó thaobh costais de.  Ní chuirfear srianta oibriúcháin i bhfeidhm mar chéad rogha ach amháin tar éis bearta eile de chuid an Chur Chuige Cothrom a bhreithniú.

 

Nuacht 

Tá Údarás Inniúil Torainn Aerárthaí bunaithe ag Comhairle Contae Fhine Gall anois arb é an comhlacht nua atá freagrach as cinnitiú go ndéantar torann a ghineann gníomhaíocht aerárthaí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath a mheasúnú de réir reachtaíocht an AE agus na hÉireann.  

Tá gach roinn den Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019 i bhfeidhm ó 1 Meán Fómhair, 2019, ó chur i bhfeidhm an Achta ag an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Shane Ross, TD.

Léigh níos mó anseo:

‌ Údarás Inniúil Torainn Aerárthaí bunaithe (02-09-19)

 

  

Naisc Úsáideacha

An tAcht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/act/12/enacted/en/html

Rialachán (AE) Uimh 598/2014

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0598

Cur Chuige Cothrom maidir le Bainistiú Torainn Aerárthaí ICAO

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/noise.aspx

Plean Gníomhaíochta Torainn Chomhairle Contae Fhine Gall le haghaidh Aerfort Bhaile Átha Cliath 2019- 2023

https://www.fingal.ie/media/NAP%20Final.pdf

DAA – Plean Bainistíochta Torainn Aerfoirt 2018

https://www.dublinairport.com/docs/default-source/airport-noise/dublin-airport-noise-management-plan.pdf?sfvrsn=c8e73047_2

Gearáin Torainn Aerárthaí

https://www.dublinairport.com/about-us/-community-affairs/noise-complaint

 

Déan Teagmháil Linn:

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le   [email protected]